Vše k novele zákona o významné tržní síle

 • O ZoVTS a jeho novele
 • Argumenty pro a proti
 • Společné prohlášení
 • Přínos obchodních řetězců

O ZoVTS a jeho novele

Vytvořili jsme pro vás přehledný seznam informací k tématu regulace obchodních řetězců v České republice. Nabízíme vám argumenty těch, se kterými SOCR ČR spolupracuje. Zaměřili jsme se nicméně i na stanoviska protistrany, tedy zastánců tvrdé regulace. Věříme, že tento text přispěje k diskuzi, zda je v ČR vhodné zesilovat regulační principy v oblasti prodeje potravin (Marta Nováková, prezidenta SOCR ČR).

Naše stanovisko: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, mezi jehož členy patří také obchodní řetězce s převažujícím prodejem potravinářského zboží, se staví odmítavě k návrhu vládní novely zákona o významné tržní síle (ZoVTS) a jejím zneužití.

Uvedení do problematiky: ZoVTS začal platit 1. února 2010 a od počátku se setkává s negativní odezvou z důvodu jeho obsahu, který umožňuje nejasný výklad a obtížnou aplikaci v praxi. Cílem zákona je ochrana dodavatelů potravin před praktikami obchodních řetězců. Samotná novela má odstranit nejasnosti vyplývající z jeho současného znění.

Zovts i jeho novele říkáme ne

 • ZoVTS má diskriminační charakter a v podstatě brání běžnému vyjednávání mezi odběratelem a dodavatelem, navíc umožňuje dodavatelům šikanovat odběratele. Jednotlivá porušení nejsou navíc nijak uceleně definována. Za porušení tak lze považovat cokoli, v čem obchodník nevyhoví dodavateli.  
 • Novela ZoVTS postihuje nadále pouze obchodníky a opomíjí skutečnost, že rovněž dodavatel může získat významnou tržní sílu. Z průzkumu společnosti INCOMA GfK z roku 2013 vyplývá, že u většiny sortimentních kategorií je tržní pozice (koncentrace) velkých dodavatelů výrazně silnější než u velkých obchodních řetězců. V celé řadě sortimentních kategorií je tržní síla pouhého jednoho dodavatele větší než tří obchodníků dohromady (např. u tuků, minerálních vod, piva nebo sušenek).
 • Navrhovanými změnami budou nadále znevýhodnění zákazníci, odběratelé i stát.
  • Prosazením novely může dojít ke zvýšení cen potravin v obchodech a k omezení tuzemského sortimentu v nabídce obchodních řetězců. To je v rozporu se základním účelem ochrany hospodářské soutěže. Riziko výrazných sankcí za individuální jednání s tuzemským dodavatelem může vést k upřednostnění zahraničního zboží a v konečném důsledku postihne zákazníky v podobě vyšších cen či omezeného výběru.
  • Novela může způsobit propad exportu potravin a dalšího zboží od českých výrobců a snížení konkurenceschopnosti českých potravin. Riziko sankcí za individuální jednání s tuzemským dodavatelem může způsobit, že obchodník od něj nenakoupí zboží pro své prodejny, které se nacházejí v zahraničí.
  • Negativními důsledky novely jsou také nižší daňové odvody pro stát nebo zvýšení nezaměstnanosti v oblastech maloobchodu, služeb či stavebnictví.
  • Novela dopadá na odběratele s obratem přesahujícím 5 miliard Kč a týká se vlastně jen řetězců se sídlem mateřské společnosti v jiném členském státě EU. V souvislosti s výší obratu mohou být nastavené sankce likvidační, a to i za ojedinělá pochybení, která ani nemusí mít dopad na maloobchodní trh či spotřebitele. Může se jednat např. o jednodenní zpoždění úhrady faktury.
  • Obchodník s obratem nad 5 miliard Kč má podle novely významnou tržní sílu vůči všem, tedy i vůči monopolním dodavatelům a oligopolům. Tato skutečnost se dá považovat v rozporu s právem EU.
  • Úprava nepřípustně zasahuje do právní jistoty dotčených subjektů, když umožňuje ničím nekontrolovanou libovůli orgánu dohledu při jeho aplikaci.
   • Regulace nemůže být selektivní. Obdobné vztahy se vyskytují i v jiných odvětvích národního hospodářství, než je obchod. Jako příklad může sloužit doprava, stavebnictví nebo farmacie.
   • Samotný ZoVTS působí nekoncepčně, nelze ho napravit novelizací a měl by být zrušen bez náhrady. V této souvislosti je třeba připravit zcela nové podmínky regulace. Důraz by měl být položen na samoregulaci či aplikaci již existujících právních institutů soukromého práva.

 

Argumenty pro a proti

Zastánci regulace přicházejí například s těmito argumenty, my ale celou záležitost vidíme poněkud jinak.

Pro novelu: Tvrzení, že by pokuty měly dosahovat řádu miliard, je nesprávné a zavádějící.

Vysvětlení: Pokuta za porušení ZoVTS může dosáhnout až 10 % obratu. Pokud má tedy obchodník vysoký obrat, např. v řádu desítek miliard Kč, pak logicky může pokuta dosáhnout miliardové výše. To, že se doposud udělené pokuty pohybují v řádu desítek milionů Kč, není argument pro to, aby se bagatelizovalo riziko vyplývající z potencionálních miliardových pokut.

Pro novelu: Chystaná novela žádným způsobem nezakazuje obchodním řetězcům, aby s dodavateli vyjednali podmínky, za nichž se dodavatelé budou svými výrobky účastnit na nejrůznějších akcích, které obchodní řetězce pravidelně pořádají.

Vysvětlení: Novela ZoVTS omezuje pozici obchodního řetězce při jednání s dodavateli. Jde dokonce až tak daleko, že ani neobsahuje konečný výčet praktik, které jsou ve vztahu k dodavateli zakázané. Z tohoto důvodu je zde zcela reálné riziko, že jakékoli jednání nebo jakákoli aktivita, jíž se bude dodavatel cítit znevýhodněn nebo poškozen, může být považována za porušení ZoVTS.

Pro novelu: Podstatou právní úpravy je vymezit pravidla hry a dát tak oběma stranám jistotu, jaké jednání je přípustné a jaké nikoli.

Vysvětlení: Novela obsahuje velmi málo konkrétních pravidel, která se navíc vztahují pouze na obchodníky. Z tohoto pohledu přenáší novela veškerá rizika pouze na obchodníky a nijak nepřispívá k proklamovanému vyvážení a stanovení pravidel hry pro obě strany. I zde platí, že za porušení zákona může být považováno cokoli, neboť novela neobsahuje konečný výčet zakázaných praktik.

Zástupci jednotlivých obchodních řetězců se vyjadřují k problematice tuzemské regulace.

Jan Žák, ředitel nákupu MAKRO Cash & Carry ČR

„Speciální regulace vztahů mezi odběrateli a dodavateli není potřeba. Naše vztahy jsou vždy ukotveny smluvně a po vzájemné domluvě a zohledňují požadavky obou stran. Stávající regulace je příliš jednostranná.“

 

Michael Šperl, vedoucí oblasti Mediální marketing/Distribuce Kaufland Česká republika

„Z našeho pohledu se jedná o zbytečný zásah státních autorit do vztahů, které se na liberalizovaném trhu vytvářejí lépe a stabilně na základě vlastní motivace. Máme navíc pocit, že regulace ve vztahu mezi odběratelem a dodavatelem je bohužel diskriminační a selektivní vůči obchodu s potravinami.“

Pavel Mikoška, ředitel pro kvalitu AHOLD Czech Republic

„Nastavená regulace postrádá jakékoli ekonomické odůvodnění a v konečném důsledku poškozuje zákazníky. Jako taková je v rozporu s ústavními principy rovnosti a měla by být, podle mého názoru, zrušena.“

 

Společné prohlášení

Dne 27. května 2015 podepsali zástupci největších obchodních řetězců působících v České republice společné prohlášení, ve kterém navrhují zrušení ZoVTS bez náhrady kvůli jeho nejasnosti, neurčitosti a nekoncepčnosti. Prohlášení následně zaslali předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi. 

 

Přínos obchodních řetězců

Co je důležité vědět o obchodních řetězcích působících v Česku v souvislosti s projednávanou novelou ZoVTS.

 • Investice 10 největších řetězců do rozvoje obchodní sítě přesáhly od 90. let 20. století 350 mld. Kč.
  • Podílejí se na snižování tuzemské nezaměstnanosti. Maloobchod poskytuje okolo 500 000 pracovních míst, což je 10procentní podíl na zaměstnanosti celé ČR.
  • Jsou výraznými plátci daní a dalších odvodů.
  • V co největší míře se pokouší v rámci společného trhu EU exportovat české potraviny do zahraničí. Export českých výrobků prostřednictvím obchodních řetězců je v objemu desítek miliard korun.  
  • Podporují tuzemské dodavatele a jejich produkty. Podíl potravin od českých výrobců a dodavatelů se u velkých řetězců pohybuje mezi 70 až 80 procenty.
  • Reflektují požadavky spotřebitelů a nabízejí zboží v nejrůznějších cenových kvalitách.