Organizační struktura

novakova.jpg

Představenstvo je řídícím a statutárním orgánem Svazu a má maximálně 15 členů. Je složeno z prezidenta/ky, viceprezidentů a členů představenstva s tím, že složení představenstva odráží strukturu členské základny Svazu.

Vzhledem k tomu, že dosavadní prezidentka SOCR ČR paní Marta Nováková byla jmenována do funkce ministryně průmyslu a obchodu, vzdala se ke dni 25. 6. 2018 své dosavadní funkce prezidentky Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a řízením Svazu je v současné době pověřen viceprezident Michal Ševera. Michal Ševera bude Svaz zastupoval v plném rozsahu, a to až do doby zvolení nového prezidenta/prezidentky.

Problematika obchodu je i nadále zastřešována dosavadním viceprezidentem pro obchod Pavlem Mikoškou a záležitosti cestovního ruchu bude i nadále řešit dosavadní viceprezident pro cestovní ruch Václav Stárek.

Tímto rozhodnutím je zcela zajištěn plynulý a bezproblémový chod našeho Svazu a kontinuita dosavadní činnosti a aktivit nastavených právě Martou Novákovou.

Představenstvu zejména přísluší: svolávat řádnou, popř. mimořádnou valnou hromadu, zajišťovat realizaci usnesení valné hromady, navrhovat strategii činnosti Svazu na příští období a způsob jejího zabezpečení, volit na čtyřleté funkční období a odvolávat prezidenta a viceprezidenty Svazu, určovat počet viceprezidentů, provádět podle naléhavých aktuálních potřeb změny, popř. kooptace ve složení představenstva, určovat způsoby a prostředky k zajišťování rozvoje Svazu, včetně jeho ročních rozpočtů. Funkce člena představenstva je čestná. Představenstvo odpovídá za veškerou svoji činnost valné hromadě.

Představenstvo zasedá nejméně jedenkrát za tři měsíce, náležitosti jeho jednání upravuje jeho Jednací řád. Činnost představenstva řídí prezident nebo jím pověřený viceprezident. Valná hromada zvolila představenstvo Svazu, v němž jsou prostřednictvím představitelů jednotlivých firem zastoupeny rozhodující linie obchodního podnikání. Takové složení řídícího orgánu Svazu umožňuje vytvářet potřebnou dělbu péče o jednotlivé úseky činnosti Svazu s profesní znalostí oboru podnikání a činnosti.

Uložit

Představenstvo Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Prezident/ka 

 

 

Viceprezidenti

 

Michal Ševera (SMG)

pověřen řízením a zastupováním Svazu; viceprezident pro svazové projekty

Pavel Mikoška (AHOLD)

viceprezident pro obchod

Václav Stárek (Asociace hotelů a restaurací ČR)

viceprezident pro cestovní ruch

Členové představenstva

Asociace horských středisek, o. s.

Libor Knot

Asociace pro elektronickou komerci

Jan Vetyška

MAKRO Cash & Carry ČR, spol. s r. o.

Guillaume Chene

Maloobchodní síť Hruška, spol. s r. o.

Miroslav Pajonk

ROSSMANN, spol. s r. o.

Vladimír Mikel

SČMSD - COOOP

Pavel Březina

SIKO koupelny a. s.

Jan Dvořák

Veletrhy Brno, a. s.

Dana Maria Staňková

Vysoká škola ekonomická v Praze (FMV)

Dana Zadražilová
   

 

 

Dozorčí rada

Ahold Česká republika, a. s.

Milan Strieženec

Vysoká škola hotelová Praha

Jan Máče

Klub českých turistů

Jaroslav Krejzlík