O SOCR ČR

Více než dvacet let existence a podpory podnikatelského úsilí v tržním prostředí a mezinárodních kontaktech dovedlo Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR do pozice vrcholového reprezentanta českého obchodu a cestovního ruchu, respektovaného odbornou veřejností, státními institucemi i odbornými evropskými organizacemi.

Co představuje Svaz

 • vrcholové, nezávislé, dobrovolné a lobistické sdružení
 • reprezentanta svazů, asociací, velkých retailových a distribučních společností, spotřebních družstev, obchodních aliancí a franchisingových sítí, malých a středních firem obchodu, hotelů, pohostinství, cestovního ruchu a souvisejících služeb
 • územně strukturovanou organizaci, která prostřednictvím svých Regionálních kanceláří v krajích spolupracuje s územními samosprávami a podnikatelskými organizacemi na sociálním a hospodářském rozvoji krajů

Sociální partner 

 • sociální partner zastupující zaměstnavatele v odvětvovém sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání s Odborovým svazem pracovníků obchodu a s Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu
 • smluvní strana Kolektivní smlouvy vyššího stupně za zaměstnavatele v obchodu a cestovním ruchu
 • součást zaměstnavatelské delegace v Radě hospodářské a sociální dohody (tripartitě)
 • neopomenutelné připomínkové místo k legislativě v oblasti pracovně právních a sociálních podmínek, účastník příslušných mezirezortních připomínkových řízení k legislativním návrhům a změnám

Zastánce podnikatelských zájmů

 • lobista obchodního sektoru a cestovního ruchu směrem k  Parlamentu ČR a české vládě
 • smluvní partner pro spolupráci s MPO, MMR a Českým statistickým úřadem
 • člen Hospodářské komory ČR a dalších podnikatelských a odborných sdružení
 • člen Rady ČR pro kvalitu, Řídícího výboru Programu CzQ, Statistické rady ČR, Koordinační skupiny pro bezpečnost potravin, Řídícího a koordinačního výboru pro kohezní politiku 2014+ a dalších odborných orgánů,
 • zastánce zájmů a potřeb podnikatelů v obchodě a cestovním ruchu při respektování zájmů spotřebitelské veřejnosti, zákonnosti, prosazování etických a autoregulačních principů v podnikání

Opora skutečné pomoci MSP

 • poradenské místo k orientaci a pro nárokování podpor podnikání z evropských, národních a regionálních programů
 • zastánce rovných podmínek podnikání pro MSP a preference jejich potřeb
 • zástupce českého tradičního obchodu v evropském sdružení Independent Retail Europe (dříve UGAL)
 • obhájce Evropské charty pro MSP
 • iniciátor opatření v oblasti přímých a nepřímých podpor MSP

Součást evropského obchodu

 • reprezentant českého obchodu a člen představenstva a exekutivy evropského svazu obchodu EuroCommerce, Brusel; člen evropské organizace sdružující nezávislé obchodníky IRE (UGAL), Brusel
 • člen Evropského institutu obchodu EuroHandelsinstitut, Köln
 • prostřednictvím svých členských organizací je zastoupen u vrcholových odborných evropských sdružení (např. HOTREC Brusel, FEDSA Brusel)
 • lobistické sdružení, prosazující relevantní zájmy českých podnikatelů v obchodu a cestovním ruchu vůči parlamentu a institucím EU při tvorbě a změnách evropské legislativy
 • účastník evropského sociálního dialogu

Zdroj odborných informací

 • tvůrce a spoluvydavatel řady odborných sborníků, manuálů a dalších pomůcek
 • expertní místo ke konzultacím a pro řešení odborné problematiky
 • profesní partner dozorových orgánů k projednávání otázek prevence a zkušeností k zajišťování bezpečnosti a kvality produktu, hygieny prodeje a stravování atd.
 • Informační místo pro podnikatele při HK ČR – je oborovým koordinátorem informací a autorem odborných příruček k živnostem v obchodu a cestovním ruchu
 • spoluorganizátor největší konference v ČR k rozvoji obchodu „Retail Summit“
 • aktivní účastník konference „Hospitality & Tourism Summit“ a veletrhů k cestovnímu ruchu

Spolutvůrce pozitivního image obchodu a cestovního ruchu

 • propagátor významu a role obchodu a cestovního ruchu pro českou ekonomiku a zaměstnanost
 • iniciátor posilování prestiže podnikání v obchodu a cestovním ruchu
 • zastánce korektnosti v obchodních vztazích a poskytování co nejlepších, kvalitních a bezpečných služeb pro spotřebitele a klientelu cestovného ruchu
 • tvůrce a nositel zásad etického podnikání v obchodě a cestovním ruchu
 • podporovatel dobrovolného uplatňování a rozšiřování společenské odpovědnosti podniků (CSR)