O SOCR ČR

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

•  Jsme druhým největším zaměstnavatelským svazem a vrcholným reprezentantem obchodu, cestovního ruchu a služeb.

•  Zastupujeme profesní zájmy našich členů.

•  Monitorujeme legislativní změny a hodnotíme jejich ekonomická rizika.

•  Bojujeme za předvídatelnost, spravedlnost a přiměřenost právních předpisů i postupu správních orgánů.

•  Zajišťujeme účinnou lobbingovou strategii vůči vládě i zákonodárcům.

•  Jako sociální partner zastupujeme zaměstnavatele v odvětvovém sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání.

•   Našimi klíčovými hodnotami jsou strategie – kompetence – spolupráce – výsledky.

Máme dlouhodobé plány, odborné zázemí ve všech potřebných oblastech, dokážeme hovořit a nacházet shodu mezi konkurenty a především – můžeme předvést výsledky.

 

Co vám přinese členství v SOCR ČR

•  Společně snáze prosadíme vaše zájmy.

•  Podporu při posilování image a role obchodu, cestovního ruchu a služeb ve společnosti.

•  Možnost od počátku společně ovlivňovat a připomínkovat vznikající legislativu.

•  Zapojení do práce odborných týmů a definování standardů fungování české ekonomiky.

•  Možnost využít silné zázemí, kontakty a vliv našeho svazu.

•  Přístup k 24hodinovému servisu a krizovému managementu v případě krizí, jako je covid-19 apod.

•  Možnost přímého kontaktu s představiteli vlády, parlamentu, dozorových orgánů a dalších institucí.

 

Aktivity na tuzemské scéně:

•  Konzultace a spolupráce v oblasti obchodní a environmentální politiky, pracovně-právních vztahů a legislativy a vzdělávání.

•  Ovlivňování a připomínkování vznikající legislativy, informace o přijaté legislativě, podpora při její implementaci.

•  Pořádání konferencí, seminářů, webinářů a kulatých stolů.

•  Spolupráce s Hospodářskou komorou ČR a dalšími partnery při obhajobě zájmů našich členů.

•  Prezentace našich stanovisek v médiích a odborném tisku.

•  Pořádání prestižní soutěže Diamantová liga kvality, která oceňuje nejlepší obchodníky.

•  Spoluorganizace celorepublikové Sbírky potravin, jejíž výtěžek pomáhá lidem v nouzi.

 

Specifické činnosti v „době covidové"

•  Máme systém okamžitého varování a řešení krizových situací v souvislosti se speciálními podmínkami v obchodech, službách a cestovním ruchu.

•  Zajišťujeme „covidové“ zpravodajství – stálý monitoring vládních opatření  a on-line informování členů včetně doporučení pro implementaci těchto opatření.

•  Průběžně vyjednáváme podmínky fungování obchodu, služeb a cestovního ruchu a nastavení vládních opatření.

•  Jsme centrem mediální komunikace zájmů obchodu, služeb a cestovního ruchu a hájíme zájmy našich členů v mediálním světě.

•  Koordinovali jsme import a distribuci ochranných pomůcek pro obchody na jaře 2020.

•  Vypracovali jsme Pandemický plán pro sektor obchodu na ochranu zaměstnanců i zákazníků.

•  Vytvořili jsme vlastní komunikační kampaně k podpoře zasaženého cestovního ruchu a gastronomického sektoru (např. Den okének a další).

 

Naše aktivity jsou opravdu různorodé, přesvědčit se můžete sami.

Reporty

 • Pravidelný covid report
 • Pravidelný monitoring tisku
 • Legislativní monitoring 

 

Pracovní skupiny SOCR ČR

Velká část našich aktivit probíhá v rámci pracovních skupin. Ty odrážejí potřeby naší členské základny a dokáží operativně reagovat na aktuální témata, navrhovat řešení a přijmout jasná rozhodnutí a stanoviska, která jsou následně komunikována za SOCR ČR. Skupiny se skládají z odborníků z řad naší členské základny. Tyto odborné skupiny se scházejí minimálně jednou za čtvrt roku, ale většinou fungují on-line podle aktuální potřeby.

 

Pracovní skupina pro legislativu

 • V souvislosti s pandemií Covid-19 a jejím dopadem na legislativní proces řešíme problematiku smluvních vztahů, podněty z nouzového stavu pro žádoucí legislativní změny, problematiku distančního podepisování smluv a dohod s dodavateli potravin nebo změnu zákonné úpravy povinných vstupních a periodických prohlídek v souvislosti nouzovým stavem.
 • Poskytujeme členům detailní informace o průběhu projednávání některých návrhů zákonů se zaměřením na načtené a přijaté pozměňovací návrhy v průběhu projednávání; nyní se jedná hlavně o novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích, kde sledujeme povinný podíl českých potravin a ustanovení ke dvojí kvalitě. Monitorujeme přípravu transpozic EU směrnic, např. směrnice o nekalých obchodních praktikách do zákona o významné tržní síle. Věnujeme se problematice správního trestání a přenositelnosti pokut.
 • Zabýváme se legislativními návrhy v průběhu legislativního procesu – nyní se jedná především o tyto zákony: zákon o ochraně spotřebitele, návrh zákona o dani z digitálních služeb, návrh zákona o hromadném řízení, novela občanského soudního řádu, novela občanského zákoníku, transpozice směrnice o restrukturalizaci a insolvenci, návrh zákona o lobbování, novela zákona o skutečných majitelích, vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů, návrh zákona o regulaci reklamy.
 • U novel přijatých právních předpisů informujeme členy o důležitých změnách s vlivem na jejich podnikání, o způsobu implementace změn do praxe a o přijatých metodikách k daným předpisům – např. k nové odpadové legislativě (zákon o odpadech, zákon o obalech a zákon o výrobcích s ukončenou životností) bylo vydáno množství metodik, které s našimi členy důkladně studujeme.
 • Poskytujeme členům informace o evropské legislativě a o dopadech evropských obchodních smluv na podnikání členů (směrnice a nařízení EU, Brexit, GDPR, ePrivacy).

 

Pracovní skupina pro udržitelnost

 • V souvislosti se strategickým dokumentem EU Green Deal se zaměřujeme na problematiku potravinového odpadu; řešíme další snižování plýtvání potravinami, neboť se jedná o aktivitu s ekonomickým, sociálním a klimatickým přesahem.
 • Zabýváme se způsoby a formami snižování objemu plastových, papírových a jiných obalů včetně legislativy s tím spojené.
 • Zaměřujeme se na snižování uhlíkové stopy a spotřeby energie všemi dostupnými možnostmi a aktivitami, soustředíme se na využívání energie z obnovitelných zdrojů.
 • Ohledně zdravého a dostupného jídla se snažíme o nárůst podílu bio potravin
  a potravin bez aplikovaných pesticidů a chemických hnojiv nebo o zvyšování povědomí zákazníků o nutriční hodnotě potravin (NutriScore); průběžně podporujeme lokální české dodavatele kvalitních potravin.
 • Spolupracujeme na projektu zrovnoprávnění digitální účtenky s papírovou, což by přineslo výraznou úsporu papíru a barev.

 

Pracovní skupina pro komunikaci

 • Hájíme férové podmínky k podnikání a podporujeme dobré jméno sektorů,
  ve kterých naši členové podnikají.
 • Monitorujeme média a legislativní proces, předvídáme vývoj a upozorňujeme
  na možné problémy (dvojí kvalita, významná tržní síla, povinný podíl potravin, koronavirová opatření).
 • Koordinujeme se členy stanoviska a postup pro jednání s vládou, se zákonodárci
  a s odborníky (pravidelná setkání na úrovni CEOs).
 • Připravujeme a realizujeme projekty k podpoře dobrého jména sektorů (Sbírka potravin, Diamantová liga kvality, podpora lokálních dodavatelů).
 • Mediálním tlakem ovlivňujeme rozhodování decision makerů (SOCR ČR a Tomáš Prouza patří mezi nejcitovanější zástupce českého komerčního sektoru).
 • Nastavili jsme proces on-line koordinace komunikace v režimu 24/7 (trvalé on-line skupiny CEOs, tiskových mluvčí, účelově vytvářené skupiny zástupců členů).
 • V případě krizí jsme díky přímého kontaktu s vedením členů schopni okamžité reakce (funkční systém varování a řízení krizí).
 • Během koronavirové pandemie jsme centrem komunikace společně s vládou
  a dalšími příslušnými institucemi (tvorba smysluplných opatření, zajišťování zásobování obyvatel, osvěta k nákupnímu chování v obchodech, covid report pro členy).
 • V otázkách týkajících se nastavování podmínek k podnikání jsme v roli mluvčího oborů.

 

Pracovní skupina pro pracovněprávní záležitosti a kolektivní vyjednávání

 • Aktivně sledujeme a projednáváme aktuální témata související s pracovněprávní legislativou, otázkami zaměstnanosti, vzdělávání a péče o zaměstnance.
 • Komunikujeme se zástupci odborových organizací a vyjednáváme o kolektivní smlouvě vyššího stupně.
 • Diskutujeme různá aktuální témata (poskytování stravenek vs. stravenkový paušál, pracovnělékařská péče, agenturní zaměstnávání, zaměstnávání cizinců).
 • Aktuálně řešíme problémy související s dopady koronavirové krize a potřebami jednotlivých členů (testování, očkování), zaměřujeme se na programy na podporu zaměstnanosti (Antivirus a Kurzarbeit) nebo na úpravu home office.
 • Zabýváme se vývojem minimální mzdy na národní úrovni, stejně jako směrnicemi Evropského parlamentu a Rady EU k přiměřeným minimálním mzdám v EU.

 

Pracovní skupina pro kvalitu v obchodě

 • Zaměřujeme se na problematiku dvojí kvality výrobků.
 • Řešíme dopady koronavirové pandemie na bezpečnost prodeje v obchodě.
 • Zabýváme se podporou lokálních producentů a kvalitních českých potravinářských produktů a podporujeme zdravý životní styl.  
 • Ve spolupráci se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) pomáháme členům hledat řešení pro zvyšování úrovně hygieny prodeje nebaleného pečiva.

 

Pracovní skupina pro tabák

 • Pořádáme semináře ve spolupráci se Státní tiskárnou cenin a SZPI.
 • Monitorujeme pro členy výkladová stanoviska a metodiky SZPI, řešíme dotazy členů k implementaci sledovatelnosti tabáku v ČR a vedeme debaty o fungování systému s dozorovým orgánem; zaměřujeme se na to, co případně nefunguje a jak se problémy mají v praxi řešit.
 • Zasíláme členům zprávy z jednání Evropské komise, soustředíme se zejména na harmonogram nových verzí a informace o vydávání přehledů změn k novým verzím (změny 1.2->1.3 a změny 1.3->1.4).
 • Řešíme další aktuální témata podle požadavků členů – tabákové výrobky po vystoupení Spojeného království z EU, informační povinnost při stažení tabákového výrobku z trhu, ověřování věku při prodeji tabákových výrobků na dálku.

 

Platforma FoodForFuture

 • Cílem platformy je nalézt konstruktivní dialog mezi zemědělci, potravináři a obchodem s ohledem na strategii Farm to Fork, seznámit se s novinkami a podílem nových potravin na trhu v ČR. 
 • Debatujeme se zástupci ministerstva zemědělství a ministerstva zdravotnictví jejich stanovisko ke značení NutriScore, nacházíme průsečíky v názorech se zástupci výrobců potravin a obchodníků ke značení NutriScore.
 • Vedeme debatu k možné náhradě stávajících druhů obalů, aktivně komunikujeme
  téma s dotčenými subjekty a informujeme členy.
 • Uspořádali jsme webináře ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem na následující odborná témata – Cirkulární ekonomika, udržitelný/ekologický obal, Materiály a předměty pro styk s potravinami – oznamovací povinnost podle zákona
  o ochraně veřejného zdraví, Použití biodegradabilních a kompostovatelných materiálů na nádobí, Rizika z recyklovaných plastů a sběrových papírů.

 

Platforma cestovního ruchu  

 • Usilujeme o podporu a prosazování zájmů cestovního ruchu.
 • V období Covid-19 aktivně vyjednáváme a spolupracujeme na přípravě podpůrných programů pro toto odvětví, které bylo pandemií výrazně zasaženo.

Dokumenty ke stažení

O SOCR ČR_leták_1.pdf PDF 453.94 KB
O SOCR ČR_leták_2.pdf PDF 293.85 KB