Jak/proč se stát členem

Jak se stát členem? - vyplnit přihlášku a zaslat ji poštou či emailem na sekretariat@socr.cz

SOCR ČR_Přihláška za člena

K čemu je vám Svaz ?

 • spojte vaše shodné zájmy s našimi - společně se daleko lépe prosazují
 • profitujte z dlouholeté zkušenosti, úzkého a stálého kontaktu s moderním podnikáním
 • využijte vlivu a styku Svazu k řešení svých podnikatelských potřeb
 • prosazujte společné, a v tom i vaše zaměstnavatelské, podnikatelské a odborné zájmy
 • rozšiřte klub špičkových hráčů týmu českého retailu a cestovního ruchu
 • získejte profesionální pověst a image člena Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
 • zastřešte vyspělost vaší společnosti logem Svazu a využijte řady členských výhod

Ovlivňujte s námi zákony

Chraňte svá zaměstnavatelská práva

Tvořme vstřícnější podnikatelské prostředí

Evropa - buďte přímo u toho

Ptejte se u odborníků + Rozšiřte fundovaný zdroj požadovaných informací

V(ý)hodné prezentace není nikdy dost

Čeho tím také spolu dosáhneme ?

 • pomůžeme smysluplnému a odborně ovlivňovanému rozvoji služeb a zaměstnanosti
 • podpoříme rozvoj dalších segmentů českého trhu včetně malého středního podnikání
 • zvýrazníme podporu žádoucímu prosazování autority a prestiže obchodní profese
 • znásobíme tlak na potřebnou podporu a kvalitu konkrétních podmínek cestovního ruchu
 • posílíme vliv na vytváření pozitivního image obchodu a služeb cestovního ruchu
 • ve spolupráci s vámi budou naše slova slyšet silněji !

 


Co se Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR podařilo?

 • začalo se daleko více hovořit o významu vnitřního obchodu a cestovního ruchu pro společnost jak na úrovni rozhodovacích míst, tak i v odborné a laické veřejnosti
 • Svaz se zviditelnil jako reprezentant zaměstnavatelů a podnikatelů ve vnitřním obchodu a cestovním ruchu a zvýšil respekt svého postavení v souvisejících vlivových sférách
 • výrazně se znásobila veřejná prezentace činnosti a postojů Svazu a jeho členů v mediální oblasti
 • podařilo se zavést fungující systém Snídaní s novináři, které např. napomohly k tomu, že se Svaz začal objevovat na titulních stránkách deníků
 • velmi výrazné a reprezentativní postavení má Svaz na významných odborných akcích, jako jsou Retail Summit, Hospitality & Tourism Summit, Samoška
 • akce k 20. výročí založení Svazu byla přijata jako významné memento v jeho existenci, k připomenutí jeho rozvoje a ocenění členů, kteří se o to zasloužili
 • Svaz vydal ke svému 20. jubileu založení Almanach, který dokumentuje jeho vývoj
 • setkání podnikatelů ve vnitřním obchodu a cestovním ruchu s vládou ČR v roce 2010 bylo pro Svaz nejen historickou událostí, ale bylo využito i ke vzájemnému dialogu
 • přesto, že zákon o zneužití významné tržní síly byl nakonec v r. 2009 schválen, lze související anabázi hodnotit pro Svaz pozitivně. Byly v podstatě potvrzeny všechny zásadní výhrady a nedostatky, na které Svaz upozorňoval a přijato řešení, které Svaz dlouhodobě navrhoval
 • skutečnost, že Svaz podal stížnost k Evropské komisi na zákon o významné tržní síle, odborná veřejnost zaregistrovala a respekt vyvolal i fakt, že Svaz, pro případ potřeby, připravil i Ústavní stížnost na tento zákon
 • Svaz se oficiálně začlenil do přípravy programovacího období k čerpání evropských fondů 2014 - 2020, když se stal členem Řídícího a koordinačního výboru pro kohezní politiku 2014+ a Řídícího výboru regionů pro jednání o kohezní politice 2014+
 • přes skutečnost, že podpora vnitřního obchodu není pro OPPI v programovacím období 2007 - 2013 vůbec schválena, získal Svaz, po neustálém tlaku na řídící orgán, alespoň některé dílčí dotace z národních zdrojů
 • za významný posun v přístupu MPO lze označit způsob, jakým jeho ministr ocenil význam vnitřního obchodu pro českou ekonomiku na konferenci Retail Summit 2011
 • Svaz se stal gestorem v projednávání vybrané problematiky cestovního ruchu, členem Celostátního kolegia cestovního ruchu a podílel se na přípravě Zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu
 • platforma cestovního ruchu Svazu se v posledních letech prosadila za reprezentanta a odborného mluvčího cestovního ruchu v rámci koncepčních a souvisejících odborných činností MMR
 • Svaz i na další období získal křeslo v představenstvu a řídící radě evropského svazu obchodu EuroCommerce. Členská asociace AHR má zastoupení v představenstvu HOTREC
 • společně s obchodníky ze zemí Visegrádské 4, pobaltských zemí a Rumunska prosazuje Svaz na evropské úrovni vyvážené posuzování obchodních vztahů v rámci celého dodavatelského řetězce potravin
 • Svaz pokračoval v prosazování jednoduššího a transparentnějšího podnikatelského prostředí (odstraňování administrativních bariér) a vedle členství v Podnikatelské radě má zastoupení i v Expertní skupině pro snižování administrativní zátěže podnikatelů při MPO
 • Svazu se podařilo prosadit vytvoření Sektorové rady pro obchod a marketing a Sektorové rady pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch. V kontextu činnosti Rady kvality ČR se Svaz podílí na práci Odborných sekcí „kvalita v obchodu“ a „kvalita cestovního ruchu, hotelnictví, lázeňství a gastronomie
 • velmi se osvědčuje dlouhodobá spolupráce Svazu s ČSÚ a VŠE nejen v rozsahu aktivit daných trojstrannou dohodou, ale např. i v ustanovené expertní Pracovní skupině pro řešení ekonomických vztahů mezi prvovýrobci, zpracovateli a prodejci potravin za účasti odborníků zainteresovaných stran a expertů z nezávislých institucí
 • podařilo se dobudovat kompletní síť Regionálních kanceláří Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR v krajích a v 7 případech jejich napojení na krajské tripartity
 • rozšířila se činnost svazové Rady pro vzdělávání a poradenství ve vzdělávací a v projektové oblasti. Rada se angažuje v přípravě realizace části zákona č. 179/2006 Sb. k ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Svaz realizuje vedle dalších projektů projekt zaměřený na zvýšení adaptability zaměstnanců členů Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR v maloobchodě
 • Svaz napomohl ve spolupráci s VŠE k rozběhnutí tříletého učebního programu „Manažer obchodu“ ke zvyšování kvalifikace managementu obchodních společností na střední úrovni řízení
 • velkým přínosem pro činnost Svazu se stalo uzavřené strategické partnerství s firmami Plzeňský Prazdroj a Karlovarské minerální vody