Zákon o registru smluv, Zákon o ČOI, Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, Zákon o posuzování shody stanovených výrobků

Publikováno: 18. 8. 2017

Dne 18. 8. 2017 byly ve Sbírce zákonů zveřejněny i tyto zákony:

249/2017 - Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
Nejrozsáhlejší novelizovaný bod č. 3 obsahuje řadu dílčích výjimek z okruhu smluv podléhajících uveřejnění v registru smluv, např.: Osoby, které nejsou veřejným zadavatelem, tj. nedotované podnikající osoby vystupující v konkurenci na volném trhu, nebudou mít povinnost uveřejňovat smlouvy v registru, aby nedocházelo ke zneužívání těchto informací konkurencí.
Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
 
262/2017 - Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)
Jedná se o implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014 o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži
Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
 
264/2017 - Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Zákon upravuje působnost a pravomoci České obchodní inspekce při výkonu dozoru.
Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.
 
265/2017 - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Harmonizované technické požadavky na lanové dráhy a spotřebiče plynných paliv budou upraveny přímo použitelnými nařízeními EU.
Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

Zdroj: SOCR

Ke stažení

sb0089-2017.pdf PDF 21.09.2020 279.64 KB
sb0090-2017.pdf PDF 19.09.2020 387.89 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV