Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Publikováno: 9. 6. 2016

Dne 8.6.2016 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno

178/2016 - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  

Přechodná ustanovení

1. Předškolní vzdělávání podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinné od 1. září 2017.

2. Zkouška ze zkušebního předmětu matematika za podmínek stanovených v § 78 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném k 1. Listopadu 2020, je povinná pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání s maturitní zkouškou po 30. září 2020.

3. Na katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky zveřejněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vztahuje § 78a

odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Právnické osoby, které vykonávají činnost škol a školských zařízení, popřípadě zřizovatelé příspěvkových

organizací uvedou údaje ve školském

rejstříku do souladu s § 144 odst. 1 písm. c) a m)zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 30. listopadu 2016.

Účinnost :

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září

2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 10 a 11, 15,17, 19 až 24, 47 až 50, 52 až 54, 84, 86, 88 a 93, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017, ustanovení čl. I bodů 12 a 18, 32 a 59, která nabývají účinnosti

dnem 1. září 2017, ustanovení čl. I bodu 13, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2018, ustanovení bodů 9 a 14, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2020, a ustanovení čl. I bodů 41, 42 a 45, která nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2020.

 

 

179/2016 - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 20. dubna 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 4. května 2016  

Ke stažení

sb0068-2016.pdf PDF 20.04.2021 556.42 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV