Zákaz vstupu do obchodů bez ochranných prostředků - doporučení SOCR ČR

Publikováno: 18. 3. 2020

Vážení členové, v návaznosti na dnešní usnesení vlády, kterým se zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest, připravil SOCR ČR metodiku / doporučení, jaká opatření a kroky byste měli neprodleně učinit.

Zde jsou usnesení vlády ČR z 18.3.:

 
Doporučení k přijatým opatřením omezujícím pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest a omezením prodeje (dále jen „opatření“) Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
 
I.
 

V souvislosti s povinnostmi vyplývajícími z opatření, doporučujeme učinit následující kroky:

 • identifikovat rozsah adresátů opatření a identifikovat závazná pravidla chování dle regionu provozovny – vedle opatření vlády jsou v platnosti i opatření některých krajů, která mohou jít nad rámec centrálního opatření vlády
 • nově přijaté usnesení vlády České republiky nařizuje nosit jakoukoliv ochranu úst a nosu na veřejnosti – toto opatření se vztahuje na všechny osoby v prostorách provozovny, a to včetně zaměstnanců;
 • upravit návštěvní řády provozoven a pracovní řády tak, aby obsahovaly identický zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest s odkazem na opatření;
 • zajistit dostatečné množství ochranných prostředků dýchacích cest pro zaměstnance v souladu se širokou definicí vládních nařízení (tedy minimálně šátky či šály);
 • informovat zaměstnance a pracovníky ostrahy o nových opatřeních a s tím spojených povinnostech;
 • informovat všechny příchozí osoby do prostor provozovny o nově zavedených opatřeních. Tyto informace doporučujeme zřetelně umístit u všech veřejných i neveřejných vchodů do provozovny a dále v prostorách provozovny, případně informovat prostřednictvím rozhlasu v provozovně nebo prostřednictvím k tomu určených pracovníků;
 • informování doporučujeme provádět prostřednictvím cedulí, nápisů umístěných u vchodu, prostřednictvím rozhlasu, pověřeného pracovníka apod.
 • zajistit dodržování výše uvedeného zákazu;
 • dodržování výše uvedeného zákazu doporučujeme zajistit prostřednictvím ochranky / ostrahy / security / pověřeného pracovníka, případně přijmout takový režim provozovny (uzavření provozovny a vpouštění jen osob s ochrannými prostředky), který zajistí dodržování zákazu;
 • nad rámec výše uvedeného v souladu s doporučením vlády provádět pravidelně dezinfekci prostor provozoven a nákupních košíků / vozíků;
 • tuto dezinfekci doporučujeme provádět, co nejčastěji s ohledem na provozní možnosti a stavy zásob dezinfekčních prostředků a s ohledem na nákupní možnosti pro zachování jejich dostatečné zásoby.

Poslední bod je důležitou povinností vyplývající z ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Osoba provozující činnosti epidemiologicky závažné je povinna zajistit, aby výkonem činností epidemiologicky závažných nedošlo k ohrožení nebo poškození zdraví fyzických osob infekčním nebo jiným onemocněním. Dle ustanovení § 92f odst. 1 písm. f) se Provozovatel činnosti epidemiologicky závažné dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21 nezajistí, aby výkonem činnosti epidemiologicky závažné nedošlo k ohrožení nebo poškození zdraví. Dle ustanovení § 92f odst. 6 písm. a) lze za takový přestupek uložit pokutu do 3 000 000 Kč.

S ohledem na skutečnost, že vyhlášením nařízení vlády č. 75/2020 Sb. byla nemoc COVID-19 zařazena do seznamu nakažlivých nemocí pro účely zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“), je třeba mít na zřeteli ohrožovací trestné činy (TČ bude dokonán již způsobením nebezpečí zavlečení či rozšíření nakažlivé lidské nemoci) dle ustanovení § 153 Šíření nakažlivé nemoci a § 154 Šíření nakažlivé nemoci z nedbalosti trestního zákoníku.

Doporučujeme důsledně, slušně a civilizovaně informovat všechny osoby v prostorách provozovny o povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest (např. respirátoru, roušky, šátku, šály nebo obdobné tkaniny). Veškeré incidenty doporučujeme řešit smírnou cestou prostřednictvím vysvětlování vzniklé situace a žádostí o uposlechnutí pokynu. V případě neuposlechnutí pokynů k dodržování povinnosti doporučujeme obrátit se na obecní policii nebo Policii České republiky.

Pouze v krizových situacích a vždy s ohledem na přiměřenost lze přistoupit k nejkrajnějšímu řešení pomocí donucovacích prostředků (zabránění přenosu nemoci na potraviny, zabránění vstupu, vyvedení z prostor provozovny, případně zajištění osoby do doby příchodu policie). K tomuto zásahu lze přistoupit s odkazem na institut svépomoci dle ustanovení § 14 a § 2900 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (předcházení vzniku škodám v důsledku likvidace kontaminovaných potravin a vzniku nákladů na mimořádnou desinfekci prostor), nutné obrany dle ustanovení § 25 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a nutné obrany dle ustanovení § 29 trestního zákoníku.

 

II.

V souvislosti s usnesením vlády České republiky, které stanovuje, že v prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách mezi 10:00 a 12:00 smí nakupovat pouze lidé nad 65 let, doporučujeme následující kroky:

 • upravit návštěvní řády provozoven;
 • informovat zaměstnance a pracovníky ostrahy o nových opatřeních a s tím spojených povinnostech;
 • informovat všechny příchozí osoby do prostor provozovny o nově zavedených opatřeních. Tyto informace doporučujeme zřetelně umístit u všech veřejných i neveřejných vchodů do provozovny a dále v prostorách provozovny, případně informovat prostřednictvím rozhlasu v provozovně nebo prostřednictvím k tomu určených pracovníků;
 • informování doporučujeme provádět prostřednictvím cedulí, nápisů umístěných u vchodu, prostřednictvím rozhlasu, pověřeného pracovníka apod.;
 • kontrolovat věk osob před vstupem do provozovny ve vymezeném časovém období v případě, že nebude na první pohled jasné, že jde o seniora v příslušném věku.
Zdroj: SOCR ČR

Ke stažení

Doporučení SOCR k opatřením omezujícím pohyb bez ochranných prostředků.pdf PDF 24.03.2021 261.19 KB
usnesení vlády - dezinfekce.pdf PDF 09.04.2021 126.42 KB
usnesení vlády - nákupy seniorů.pdf PDF 09.04.2021 126.60 KB
usnesení vlády - pohyb.pdf PDF 11.04.2021 130.79 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV