TZ Rada EU: Bezpečná a čistá pitná voda: Rada schválila předběžnou dohodu, kterou se aktualizují normy jakosti

Publikováno: 11. 2. 2020

Pitná voda z kohoutku je v Evropě naprosto nezávadná a EU dále zvyšuje její bezpečnost

EU zajišťuje, že kohoutková voda je v celé Unii nezávadná a lze ji pít. Velvyslanci členských států potvrdili na dnešním zasedání Výboru stálých zástupců Rady (Coreper) předběžnou dohodu, jíž bylo dne 18. prosince 2019 dosaženo s Evropským parlamentem ohledně návrhu na revizi směrnice o pitné vodě. Dnešní potvrzení dohody otevírá cestu ke konečnému přijetí.

Náš vzkaz občanům je jasný: Pitná voda z kohoutku je všude v Evropě naprosto nezávadná. Dnešní dohoda přinese další zlepšení jakosti kohoutkové vody. To je pro všechny Evropany velmi dobrá zpráva. Jsem rád, že členské státy dnes tuto dohodu potvrdily.

Tomislav Ćorić, chorvatský ministr životního prostředí a energetiky

V rámci nových pravidel se aktualizují normy jakosti, jež musí pitná voda splňovat, a zavádí se nákladově efektivní přístup k monitorování jakosti vody založený na posouzení rizik. V aktualizovaných pravidlech jsou rovněž stanoveny minimální hygienické požadavky na materiály, které jsou v kontaktu s kohoutkovou vodou, jako je například potrubí. Cílem je zlepšit kvalitu těchto materiálů, a chránit tak lidské zdraví, jakož i předcházet kontaminaci.

Aktualizovaná směrnice řeší rostoucí obavy ohledně účinků endokrinních disruptorů, léčivých přípravků a mikroplastů na lidské zdraví zavedením mechanismu seznamu sledovaných látek. Tento seznam umožní Evropské unii dynamickým a flexibilním způsobem reagovat na nové poznatky o těchto látkách a jejich relevantnosti z hlediska lidského zdraví. Na první seznam sledovaných látek bude zařazen β-estradiol a nonylfenol, a to s ohledem na jejich vlastnosti narušující činnost endokrinního systému. První seznam sledovaných látek bude přijat do jednoho roku po vstupu směrnice v platnost. Přímo do této směrnice je doplněn endokrinní disruptor bisfenol A s hodnotou ukazatele souvisejícího se zdravím, která činí 2,5 μg/l.

Členské státy v současnosti vyvíjejí značné úsilí o zlepšení přístupu k pitné vodě. S cílem podpořit používání kohoutkové vody členské státy zajistí, aby tam, kde je to technicky proveditelné, a s přihlédnutím ke konkrétním místním podmínkám, jako je podnebí a zeměpisná poloha, byla ve veřejných prostorách nainstalována venkovní a vnitřní zařízení, jako jsou kohoutky nebo pítka. Kromě toho se mohou členské státy dobrovolně rozhodnout, že přijmou další opatření na podporu používání kohoutkové vody, jako je provádění informačních kampaní pro občany nebo vybízení k poskytování kohoutkové vody bezplatně nebo za nízký poplatek v restauracích, jídelnách a stravovacích službách.

Členské státy budou muset navíc zajistit, aby spotřebitelé měli přístup k informacím o jakosti jejich pitné vody. Členské státy přijmou rovněž opatření ke zlepšení nebo zachování přístupu k vodě pro všechny občany, jež považují za nezbytná a vhodná.

Obecné informace a další kroky

Obecným cílem návrhu přepracovaného znění je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a lidského zdraví před nepříznivými účinky znečištěné pitné vody. Práce na revizi směrnice je rovněž bezprostředním výsledkem vůbec první úspěšné evropské občanské iniciativy, která se týkala práva na vodu („Right2Water“). Komise přijala návrh přepracovaného znění směrnice o pitné vodě dne 1. února 2018. Rada přijala obecný přístup k tomuto návrhu dne 5. března 2019. Následovala jednání mezi spolunormotvůrci. Dne 18. prosince 2019 bylo mezi Radou a Evropským parlamentem dosaženo předběžné dohody. Dnešní potvrzení dohody velvyslanci členských států při EU otevírá cestu ke konečnému přijetí.

Očekává se, že Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) bude o kompromisní dohodě hlasovat dne 18. února 2020. Předseda uvedeného výboru by měl poté zaslat předsednictví dopis, v němž potvrdí, že pokud Rada toto znění schválí v prvním čtení, Parlament jej jako postoj Rady po revizi ze strany právníků-lingvistů schválí ve druhém čtení.

Potvrzení politické dohody bude ještě před tím – a po dokončení překladu znění do všech úředních jazyků – předloženo zasedání Rady pro životní prostředí dne 5. března 2020.

Tato směrnice vstoupí v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Článek je k dispozici ZDE.

Zdroj: Rada EU

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard