TZ EK: Zeměpisná označení – evropský poklad v hodnotě 75 miliard eur

Publikováno: 21. 4. 2020

Zemědělské a potravinářské výrobky a nápoje, jejichž názvy Evropská unie chrání jako zeměpisná označení, představují podle studie, kterou dnes zveřejnila Evropská komise, prodejní hodnotu 74,76 miliardy eur. Více než jednu pětinu této částky přináší vývoz do zemí mimo Evropskou unii. Studie došla k závěru, že prodejní hodnota produktu s chráněným názvem je oproti hodnotě podobných výrobků bez certifikace v průměru dvojnásobná. 

„Evropská zeměpisná označení odrážejí bohatství a rozmanitost produktů, které může naše zemědělství nabídnout,“ uvedl komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski„Pro producenty představují nesporné výhody. Mohou totiž spotřebitelům, kteří vyhledávají autentické regionální produkty, nabízet výrobky vyšší hodnoty. Zeměpisná označení jsou navíc důležitou součástí našich obchodních dohod. Ochranou výrobků po celém světě bráníme podvodnému používání jejich názvů a pečujeme o dobrou pověst evropských zemědělských produktů, potravin a nápojů. Stručně řečeno: zeměpisná označení chrání místní hodnotu na celosvětové úrovni.“

Evropské potraviny jsou známé svou zdravotní nezávadností, výživovou hodnotou a vysokou kvalitou. Také v otázce udržitelnosti výroby potravin chce jít EU celému světu příkladem, a právě tradiční metody produkce k tomuto cíli přispívají.

Cílem režimů jakosti EU je chránit názvy konkrétních produktů, aby se zdůraznily jejich jedinečné vlastnosti spjaté se zeměpisným původem a know-how daného regionu. Na názvy těchto produktů se vztahuje systém práv duševního vlastnictví v EU, který jim zaručuje právní ochranu před napodobováním a zneužitím. Zemědělské produkty, potraviny a vína jsou chráněny buď chráněným označením původu (CHOP), nebo chráněným zeměpisným označením (CHZO), lihoviny pak zeměpisným označením. Evropská unie chrání také zaručené tradiční speciality (ZTS). Toto označení zdůrazňuje tradiční aspekty výrobků, ale není spojeno s konkrétní zeměpisnou oblastí. Zemědělské produkty a potraviny označené jako ZTS představují prodejní hodnotu 2,3 miliardy eur.

Studie vycházela ze všech 3 207 názvů produktů z 28 členských států EU chráněných na konci roku 2017 (do konce března 2020 se celkový počet chráněných názvů zvýšil na 3 322). Došla k závěru, že prodejní hodnota produktu s chráněným názvem je oproti hodnotě podobných výrobků bez certifikace v průměru dvojnásobná. 

Ze studie vyplývá, že režimy jakosti producentům přinášejí nepopiratelný ekonomický prospěch při uvádění produktů na trh a zvyšování objemu prodeje, právě díky vysoké kvalitě a dobré pověsti produktů a ochotě spotřebitelů připlatit si za autentický výrobek.

Zde jsou hlavní zjištění studie:

  • Významná prodejní hodnota: Odhaduje se, že všechna zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality dohromady měly v roce 2017 celkovou prodejní hodnotu 77,15 miliardy eur. To odpovídá sedmi procentům celkové prodejní hodnoty evropského odvětví výroby potravin a nápojů, která v roce 2017 činila přibližně 1 101 miliard eur. Více než polovinu této hodnoty (39,4 miliardy eur) představovala vína. Na zemědělské produkty a potraviny připadalo 35 % (27,34 miliardy eur) a na lihoviny 13 % (10,35 miliardy eur). Z 3 207 názvů, které byly zaregistrovány v roce 2017 (zeměpisná označení i ZTS), bylo 49 % vín, 43 % zemědělských produktů a potravin a 8 % lihovin.
  • Vyšší prodejní hodnota chráněných výrobků: Prodejní hodnota výrobků, jimiž se studie zabývala, byla v průměru dvojnásobná oproti hodnotě podobných výrobků bez certifikace. V případě vín činil tento poměr 2,85, u lihovin 2,52 a u zemědělských produktů a potravin 1,5.
  • Politika, která je navýsost evropská: Každá země EU má výrobky, jejichž názvy jsou na evropské úrovni chráněny a které jsou vývěsním štítem kulinářského dědictví jednotlivých regionů a hnací silou domácího zemědělsko-potravinářského odvětví.
  • Vývoz produktů se zeměpisným označením: Představují 15,5 % celkového vývozu zemědělských a potravinářských produktů z EU. Vína byla stejně jako předtím nejdůležitějším výrobkem jak z hlediska celkové hodnoty prodeje (51 %), tak z hlediska obchodu se zeměmi mimo EU (50 %). Nejdůležitějšími dovozci evropských produktů se zeměpisným označením jsou USA, Čína a Singapur. Připadá na ně polovina vývozní hodnoty těchto výrobků.

Aby mohla politika EU v oblasti kvality přinášet i nadále co nejlepší výsledky, byla provedena online veřejná konzultace. Probíhala od 4. listopadu 2019 do 3. února 2020 a jejím cílem bylo získat k této politice zpětnou vazbu od zainteresovaných stran. Jedno z hlavních zjištění zní, že podle většiny respondentů jsou systémy jakosti EU prospěšné pro producenty i spotřebitele. Podrobný přehled informací získaných z veřejné konzultace lze nalézt v souhrnné zprávě.

Souvislosti

Chráněná označení původu (CHOP), chráněná zeměpisná označení (CHZO) a zeměpisná označení pro lihoviny dávají spotřebitelům záruku, že dané produkty skutečně pocházejí z konkrétního regionu a že byly získány s využitím know-how a postupů, které jsou s tímto regionem spjaty. Hlavní rozdíl mezi CHOP a CHZO spočívá v tom, jak velká část surovin pochází z dané oblasti, nebo jaké kroky výrobního procesu musí probíhat v konkrétním regionu. Ke známým zeměpisným označením patří například Olomoucké tvarůžky, Bayerisches Bier, Champagne, Irish Whiskey, olivy Kalamata, Parmigiano Reggiano, Polish Vodka, Queso Manchego a Roquefort.

Naproti tomu označení zaručená tradiční specialita (ZTS) zdůrazňuje například tradiční způsob výroby nebo složení, ale není spojeno s konkrétní zeměpisnou oblastí. Mezi známé ZTS patří Pražská šunka, Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa, Amatriciana tradizionale, Hollandse maatjesharing a Kriek.

EU uzavřela více než 30 mezinárodních dohod, díky nimž je mnoho zeměpisných označení EU uznáváno v zemích mimo Evropskou unii a naopak zeměpisná označení produktů ze třetích zemí jsou uznávána v EU. Zeměpisná označení hrají také stále důležitější úlohu při obchodních jednáních mezi EU a jinými zeměmi. Komise rovněž každoročně na podporu kvalitních produktů v EU a na celém světě vynakládá přibližně 50 milionů eur.

Další informace*

Studie o ekonomických hodnotách režimů jakosti EU, zeměpisných označeních a zaručených tradičních specialitách

Režimy jakosti - přehled

Kvalitní potraviny a nápoje z EU

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard