TZ EK: Vzdělávání a odborná příprava v EU: podpora učitelů má zásadní význam pro budování Evropského prostoru vzdělávání

Publikováno: 26. 9. 2019

Brusel 26. září 2019 - Evropská komise dnes při příležitosti druhého Evropského summitu o vzdělávání zveřejnila Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2019, v němž se analyzuje vývoj vzdělávání a odborné přípravy v EU a jejích členských státech. Monitor 2019 ukazuje další pokrok na cestě k plnění důležitých cílů EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, ale zdůrazňuje také, že je třeba zlepšit podporu učitelů a zatraktivnit učitelské povolání.

Evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics uvedl: „Abychom vybudovali odolnou, soudržnou a spravedlivou Evropu, musíme investovat do vzdělávání. Především to znamená investovat do učitelů – poskytnout jim prostředky a zajistit uznání, které si zaslouží. Úspěch každé reformy vzdělávání závisí na učitelích – proto je pro vybudování skutečného Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 velmi důležité lépe reagovat na jejich potřeby. Jsem hrdý na to, čeho jsme v uplynulých letech s členskými státy dosáhli, ale čeká nás ještě mnoho práce. Monitor vzdělávání a odborné přípravy hraje klíčovou úlohu při realizaci reformy našich vzdělávacích systémů a pomáhá nám zajistit, aby každý co nejlépe využíval svých schopností.“

Komise podporuje členské státy při zlepšování jejich vzdělávacích systémů, zejména pak prostřednictvím politické spolupráce, referenčního srovnávání a programů financování, jako je Erasmus+. Monitor je stěžejní každoročně vydávanou publikací EU o vzdělávání a je nedílnou součástí této práce. Předkládáním velkého počtu politických opatření a podporou dialogu pomáhá členským státům porovnávat a zlepšovat jejich systémy vzdělávání.

Letošní, osmé vydání monitoru se zaměřuje na učitele. Obsahuje a analyzuje výsledky rozsáhlého průzkumu mezi učiteli, který provedla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. V tomto nejnovějším mezinárodním průzkumu o učitelích a učení bylo zdůrazněno, že učitelé potřebují odbornou přípravu, aby mohli lépe zvládat nejnaléhavější úkoly, jako je využívání informačních a komunikačních technologií, učení žáků se zvláštními potřebami a výuka v multikulturních třídách. Proto se v Monitoru doporučuje zajistit v systému, pro všechny předměty a ve venkovských i městských oblastech dostatečný počet učitelů. Současně se zdůrazňuje, že je zapotřebí větší politické úsilí s cílem přilákat do výuky nejlepší uchazeče a zároveň zajistit, aby byli řádně vyškoleni a motivováni k tomu, aby ve své profesi zůstali.

Pokud jde o investice do vzdělávání, nejnovější údaje Monitoru ukazují, že veřejné výdaje na vzdělávání v EU zůstaly na úrovni EU víceméně stabilní, přičemž členské státy stále investují do vzdělávání méně, než tomu bylo před hospodářskou krizí v letech 2007–2008.

Podle nejnovějšího vydání Monitoru členské státy nyní téměř dosáhly svého cíle ohledně snížení míry předčasného ukončování školní docházky. I když se podíl žáků, kteří předčasně ukončují školní docházku, snížil ze 14,2 % v roce 2009 na 10,6 % v roce 2018, pokles se od roku 2016 zpomalil. Podíl mladých lidí s ukončeným terciárním vzděláním vzrostl z 32,3 % v roce 2009 na 40,7 % v roce 2018. Monitor rovněž ukazuje, že vyšší úrovni dosaženého vzdělání odpovídají vyšší míra zaměstnanosti čerstvých absolventů a významnější účast ve vzdělávání dospělých.

Podíl dětí zapsaných v předškolním vzdělávání vzrostl z 90,8 % v roce 2009 na 95,4 % v roce 2017. I když se účast na vzdělávání v Evropě zlepšila, jeden z pěti žáků ve věku 15 let stále ještě nedokáže vyřešit jednoduché úkoly ve čtení, matematice a přírodních vědách a příliš mnoho dětí je stále vystaveno riziku vzdělanostní chudoby.

Souvislosti

Letošní vydání Monitoru vzdělávání a odborné přípravy vychází po deseti letech od zahájení evropského rámce spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 2020, na němž se dohodly všechny členské státy v roce 2009. Měří pokrok v plnění cílů ve vzdělávání a odborné přípravě pro rok 2020 v každém členském státě a poskytuje informace pro řešení záležitostí v oblasti vzdělávání v rámci každoročního procesu evropského semestru. Pomáhá dále určit, na co by se mělo financování EU v rámci příštího dlouhodobého rozpočtu v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a rozvíjení dovedností zaměřit.

Monitor analyzuje hlavní problémy evropských vzdělávacích systémů a představuje politiky, díky nimž mohou tyto systémy lépe reagovat na sociální potřeby a potřeby trhu práce. Součástí zprávy je srovnání zemí, 28 podrobných zpráv o jednotlivých členských státech EU a zvláštní internetové stránky s dalšími údaji a informacemi.

Vzdělávání je v politické agendě EU prioritou. Komise ve spolupráci s členskými státy položila základy Evropského prostoru vzdělávání, který má rozšířit vzdělávání, spolupráci a podpořit excelenci. Ke stimulaci investic a podpoře politických priorit v oblasti vzdělávání napomáhá zároveň řada evropských programů, konkrétně program Erasmus+, evropské strukturální a investiční fondy, včetně Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí a také program Horizont 2020 a Evropský inovační a technologický institut. Na podporu ambicí v této oblasti Komise v příštím dlouhodobém rozpočtu EU (2021–2027) navrhla značné navýšení financování pro mladé lidi a učení.

Další informace

Internetové stránky Monitoru vzdělávání a odborné přípravy (včetně informačních přehledů a infografik o EU a o jednotlivých zemích)

Internetové stránky evropského summitu o vzdělávání

Internetové stránky Evropského prostoru vzdělávání

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard