TZ EK: Vstupuje v platnost nařízení EU o prověřování zahraničních investic

Publikováno: 11. 4. 2019

Brusel 10. dubna 2019 - Dne 10. dubna 2019 vstoupil oficiálně v platnost nový rámec EU pro prověřování přímých zahraničních investic. Nový rámec vychází z návrhu, který předložila Evropská komise v září 2017, a bude mít zásadní význam při ochraně bezpečnosti a veřejného pořádku Evropy v souvislosti s přímými zahraničními investicemi do Unie.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Tento nový rámec pomůže Evropě chránit její strategické zájmy. V situacích, kdy zahraniční podniky nakupují evropská strategická aktiva, je nutná kontrola. Chci, aby Evropa zůstala otevřená pro podnikání, ale mohu opakovaně prohlásit, že nejsme slepými zastánci volného obchodu. Přijetí a vstup tohoto návrhu v platnost v téměř rekordním čase ukazuje, že obranu evropských zájmů myslíme vážně a slova přeměňujeme v činy.

Nový rámec:

 • vytvoří mechanismus spolupráce, v němž si členské státy a Komise budou moci vyměňovat informace o konkrétních investicích a upozorňovat se na ně v případě, že vzbuzují obavy,
 • umožní Komisi zaujmout stanovisko, pokud určitá investice ohrožuje bezpečnost nebo veřejný pořádek v několika členských státech nebo pokud by mohla mařit projekt nebo program, který je v zájmu celé EU, jako je Horizont 2020 či Galileo,
 • podpoří mezinárodní spolupráci při prověřování investic, včetně sdílení zkušeností, osvědčených postupů a informací o záležitostech společného zájmu,
 • stanoví určité požadavky pro členské státy, které chtějí zachovat nebo zavést prověřovací mechanismus na vnitrostátní úrovni. Členské státy také mají poslední slovo v tom, zda by konkrétní investiční operace měla být na jejich území povolena, či nikoli,
 • zohlední to, že prověření je třeba zajistit v krátkých lhůtách, které jsou vstřícné vůči podnikání, a dodržet při tom přísné požadavky na zachování důvěrnosti.

Od dnešního dne musí členské státy EU Komisi oznamovat své vnitrostátní mechanismy pro prověřování investic. V současnosti existuje vnitrostátní prověřovací mechanismus ve 14 členských státech. Několik členských států provádí reformu svých prověřovacích mechanismů nebo přijímá mechanismy nové.

V příštích 18 měsících podniknou Komise a členské státy EU nezbytné kroky, aby zajistily, že EU bude moci od 11. října 2020 plně uplatňovat nařízení o prověřování investic. Tyto kroky se týkají zejména vytvoření nového celounijního mechanismu spolupráce, který členským státům a Komisi umožní vyměňovat si informace o určitých zahraničních investicích a upozorňovat se v případě, že vzbuzují obavy. Nadcházející úkoly zahrnují:

 • vytvoření formálních kontaktních míst v každém členském státě a v Komisi s cílem umožnit výměnu informací a analýz,
 • zřízení bezpečných kanálů mezi členskými státy a Komisí za účelem výměny informací o transakcích spojených s přímými zahraničními investicemi,
 • zavedení nezbytných postupů pro členské státy a Komisi, aby mohly rychle reagovat na obavy týkající se přímých zahraničních investic a vydávat stanoviska,
 • pokračování spolupráce v oblasti politiky prověřování přímých zahraničních investic s příslušnými partnerskými zeměmi.

Souvislosti

Návrh na vytvoření prvního celounijního rámce pro prověřování přímých zahraničních investic představil předseda Juncker v projevu o stavu Unie v roce 2017. Nové právní předpisy EU nyní vstoupily v platnost poté, co Evropský parlament a Rada dne 19. března 2019 návrh schválily.

Evropská unie má jeden z nejotevřenějších investičních režimů na světě, jak uznala OECD ve svém indexu omezení investic. EU je celosvětově nejvýznamnějším cílem přímých zahraničních investic: na konci roku 2017 dosáhly přímé zahraniční investice, které drží investoři ze třetích zemí, v EU celkem 6,295 miliardy EUR a představovaly pro Evropany 16 milionů přímých pracovních míst.

Další informace

Nový rámec EU pro prověřování investic: Nařízení, Tisková zpráva, Informativní přehled

Politika EU v oblasti zahraničních investic

Přímé zahraniční investice v EU: Zpráva

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV
 • Mastercard