TZ EK: Transparentnost odměňování: Komise navrhuje opatření k zajištění stejné odměny za stejnou práci

Publikováno: 5. 3. 2021

4. březen 2021, Brusel - Evropská komise dnes předložila návrh týkající se transparentnosti odměňování, který má zajistit, aby ženy a muži v EU byli za stejnou práci odměňováni stejně. Návrh je politickou prioritou předsedkyně von der Leyenové a stanoví opatření pro transparentnost odměňování, jako jsou informace o odměně pro uchazeče o zaměstnání, právo znát úrovně odměny pracovníků vykonávajících stejnou práci, jakož i povinnost velkých podniků podávat zprávy o rozdílech v odměňování žen a mužů. Návrh rovněž posiluje nástroje, které pracovníkům umožňují uplatňovat jejich práva, a usnadňuje přístup ke spravedlnosti. Zaměstnavatelé nebudou mít možnost požadovat od uchazečů o práci informace o jejich minulých platech a budou muset na žádost zaměstnanců poskytnout anonymizované údaje týkající se odměňování. Zaměstnanci budou mít rovněž právo na náhradu za diskriminaci v odměňování.

Nová opatření, která zohledňují dopad pandemie COVID-19 jak na zaměstnavatele, tak na ženy, které byly zasaženy zejména tvrdě, zvýší povědomí o podmínkách odměňování v rámci společnosti a poskytnou zaměstnavatelům a pracovníkům více nástrojů k řešení diskriminace v odměňování na pracovišti. Bude se řešit řada podstatných faktorů přispívajících ke stávajícím rozdílům v odměňování, což je důležité obzvláště během pandemie COVID-19, která prohlubuje nerovnosti mezi ženami a muži a vystavuje ženy většímu riziku chudoby.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: „Stejná práce si zaslouží stejnou odměnu. A máme-li dosáhnout stejného odměňování, musíme být transparentní. Ženy musí vědět, zda s nimi jejich zaměstnavatelé zacházejí spravedlivě. A pokud tomu tak není, musí mít možnost se ozvat a získat, nač mají nárok.“

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová uvedla: „Je nejvyšší čas, aby ženy i muži dostali možnost domáhat se svých práv. Chceme posílit postavení uchazečů o zaměstnání i pracovníků. Dáme jim do rukou nástroje, díky nimž budou moci požadovat spravedlivou mzdu a seznámit se se svými právy a domáhat se jich. To také vyžaduje větší transparentnost od zaměstnavatelů, pokud jde o jejich politiky v oblasti odměňování. Konec dvojím metrům a výmluvám.“

Komisařka pro rovnost Helena Dalliová uvedla: „Návrh týkající se transparentnosti odměňování je významným krokem k prosazování zásady stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci mezi ženami a muži. Umožní pracovníkům prosazovat jejich právo na stejnou odměnu za práci a ukončí genderové stereotypy v odměňování. Umožní rovněž odhalit, uznat a vyřešit problém, který jsme chtěli odstranit již od přijetí Římské smlouvy v roce 1957. Ženy si zaslouží náležité uznání, rovné zacházení a odpovídající ohodnocení své práce a Komise je odhodlána zajistit, aby pracoviště tento cíl plnila.“

Transparentnost odměňování a lepší prosazování rovného odměňování

Legislativní návrh se zaměřuje na dva základní prvky rovného odměňování: opatření k zajištění transparentnosti odměňování pro pracovníky a zaměstnavatele, jakož i lepšího přístupu obětí diskriminace v odměňování ke spravedlnosti.

Opatření k zajištění transparentnosti odměňování:

  • Transparentnost odměňování pro uchazeče o zaměstnání – Zaměstnavatelé budou muset v oznámení o volném pracovním místě nebo před pohovorem o zaměstnání poskytnout informace o počáteční úrovni odměny nebo jejím rozsahu. Zaměstnavatelé nebudou mít možnost zeptat se potenciálních pracovníků na jejich minulé platy.
  • Právo zaměstnanců na informace – Pracovníci budou mít právo požadovat od svého zaměstnavatele informace o výši své osobní odměny a o průměrných úrovních odměny, rozdělených podle pohlaví, pro kategorie pracovníků, kteří vykonávají stejnou nebo rovnocennou práci.
  • Podávání zpráv o rozdílech v odměňování žen a mužů – Zaměstnavatelé s nejméně 250 zaměstnanci musí zveřejňovat informace o rozdílech v odměňování žen a mužů v jejich organizaci. Pro interní účely by měli rovněž poskytovat informace o rozdílech v odměňování žen a mužů podle kategorií pracovníků vykonávajících stejnou nebo rovnocennou práci.
  • Společné posouzení odměňování – Jestliže zprávy o odměňování odhalí rozdíly v odměňování žen a mužů ve výši nejméně 5 % a zaměstnavatel nebude moci tento rozdíl odůvodnit objektivními genderově neutrálními faktory, budou zaměstnavatelé muset ve spolupráci se zástupci zaměstnanců provést posouzení odměňování.

Lepší přístup ke spravedlnosti pro oběti diskriminace v odměňování:

  • Náhrada pro pracovníky – Pracovníci, kteří byli diskriminováni v odměňování na základě pohlaví, mohou obdržet náhradu, včetně úplného vrácení dlužné mzdy a souvisejících odměn nebo plateb v naturáliích.
  • Důkazní břemeno na zaměstnavateli – Standardně bude na zaměstnavateli, a nikoli na pracovníkovi, aby prokázal neexistenci diskriminace v oblasti odměňování.
  • Sankce zahrnující pokuty – Členské státy by měly stanovit zvláštní sankce za porušení pravidla stejné odměny, včetně minimální úrovně peněžité sankce.
  • Orgány pro rovné zacházení a zástupci zaměstnanců mohou jednat jménem pracovníků v soudním nebo správním řízení a vést kolektivní pohledávky ve věci rovného odměňování.

Návrh zohledňuje současnou obtížnou situaci zaměstnavatelů, zejména v soukromém sektoru, a zachovává proporcionalitu opatření a zároveň poskytuje flexibilitu malým a středním podnikům a vybízí členské státy, aby využívaly dostupné zdroje pro vykazování údajů. Roční náklady na podávání zpráv o odměňování pro podniky s více než 250 zaměstnanci se dle odhadů pohybují od 379 do 890 eur.

Další kroky

Návrh bude nyní předložen Evropskému parlamentu a Radě ke schválení. Po přijetí směrnice budou mít členské státy dva roky na to, aby směrnici provedly do vnitrostátního práva a sdělily příslušné texty Komisi. Komise provede hodnocení navrhované směrnice po osmi letech.

Souvislosti

Právo na stejnou odměnu žen a mužů za stejnou nebo rovnocennou práci je základní zásadou Evropské unie od přijetí Římské smlouvy v roce 1957. Požadavek na zajištění rovné odměny za práci je stanoven v článku 157 SFEU a ve směrnici o dodržování zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.

Evropská komise přijala v březnu 2014 doporučení o posílení zásady rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnosti. Navzdory tomu zůstává účinné provádění a prosazování této zásady v praxi v Evropské unii velkou výzvou. Evropský parlament a Rada opakovaně vyzvaly k přijetí opatření v této oblasti. V červnu 2019 vyzvala Rada Komisi, aby vypracovala konkrétní opatření ke zvýšení transparentnosti odměňování.

Předsedkyně von der Leyenová oznámila jako jednu ze svých politických priorit pro tuto Komisi zavedení závazných opatření transparentnosti v odměňování. Tento závazek byl znovu potvrzen ve strategii pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025 a Komise dnes za tímto účelem předkládá návrh.

Další informace

Otázky & odpovědi – Transparentnost odměňování: Komise navrhuje opatření k zajištění stejné odměny za stejnou práci

Návrh směrnice o transparentnosti odměňování k posílení zásady stejné odměny

Posouzení dopadů

Souhrn – Posouzení dopadů

Informační přehled o transparentnosti odměňování: stejná odměna žen a mužů za stejnou práci

Opatření EU v oblasti rovného odměňování

 

Více informací na Komise navrhuje opatření k zajištění rovného odměňování (europa.eu)

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV