TZ EK: Spravedlivé zdanění: dneškem se v celé EU zavádí nový systém řešení daňových sporů mezi členskými státy

Publikováno: 1. 7. 2019

Brusel 1. července 2019 - V EU dnes vstupují v platnost nová pravidla zajišťující rychlejší a efektivnější řešení daňových sporů mezi členskými státy. Pro podniky a občany, kteří zažívají problémy s dvojím zdaněním, to znamená snazší život a daleko větší právní jistotu.

Nedočkavě očekávaný nový systém pomůže nalézt řešení daňových sporů mezi členskými státy, které mohou vzniknout při výkladu a uplatňování mezinárodních dohod a úmluv o zamezení dvojího zdanění. Odhaduje se, že v současnosti v EU probíhá 2000 takových sporů, z nichž přibližně 900 je starších než dva roky.

Díky novému mechanismu budou podniky i občané moci řešit spory související s daňovými dohodami rychleji a efektivněji. Zejména se to týká sporů spojených s dvojím zdaněním, které pro daňové poplatníky představuje velkou překážku vytvářející nejistotu, zbytečné náklady a problémy s peněžními toky. Nová směrnice zároveň do daňových sporů v EU přináší větší transparentnost.

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici řekl: „Spravedlivý a efektivní daňový systém v EU by měl rovněž zajišťovat, aby tentýž příjem nebyl ve dvou různých členských státech zdaněn dvakrát. Pokud k tomu dojde, měl by být problém rychle a efektivně vyřešen. Ode dneška bude řešení daňových sporů mnohem snazší. Obchodní společnosti (zejména malé podniky) a občané, jimž může dvojí zdanění způsobit problémy s peněžními toky, dostanou daleko větší práva. Nyní si mohou být jistější, že příslušné soudní orgány vyřeší jejich daňové záležitosti v akceptovatelné a předvídatelné lhůtě, takže už se nebudou táhnout celé roky.“

Ke dvojímu zdanění dochází, když dvě nebo více zemí uplatňují právo na zdanění téhož příjmu nebo zisku společnosti či osoby. Příčinou může být například nesoulad mezi vnitrostátními pravidly různých jurisdikcí nebo rozdílný výklad téhož ustanovení dvoustranné smlouvy o zdanění. Dosud existovala pouze mnohostranná úmluva, která daňovým orgánům umožňuje předložit spor k arbitráži, avšak daňovým poplatníkům nenabízí žádnou možnost, jak tento proces zahájit sami. Daňové orgány navíc v současnosti nemají povinnost dosáhnout konečné dohody.

 

Jak bude mechanismus řešení sporů fungovat?

Nová směrnice o mechanismech řešení daňových sporů by měla pomoci lépe řešit daňové spory, protože členské státy nyní budou mít právní povinnost přijímat jasná rozhodnutí:

  • Poplatníci, kteří se potýkají s daňovými spory vyplývajícími z dvoustranných dohod nebo úmluv o zamezení dvojího zdanění, mohou nyní zahájit řízení o dosažení vzájemné dohody, v jehož rámci mají dotyčné členské státy povinnost pokusit se vyřešit spor smírně, a to do dvou let.
  • Není-li do konce tohoto dvouletého období nalezeno řešení, může si poplatník vyžádat sestavení poradní komise, která vydá stanovisko. Pokud to členské státy neudělají, může poplatník podat žalobu u soudu svého státu a donutit je konat.
  • Poradní komise bude složena ze tří nezávislých členů jmenovaných dotčenými členskými státy a ze zástupců příslušných daňových úřadů. Své stanovisko musí vydat do šesti měsíců a dotčené členské státy se jím musí řídit, ledaže se do šesti měsíců od vydání stanoviska dohodnou na jiném řešení.
  • Nedojde-li k výkonu konečného rozhodnutí, může se poplatník, který do 60 dnů od jeho oznámení toto rozhodnutí akceptoval a zřekl se práva na vnitrostátní opravné prostředky, za účelem vymáhání jeho výkonu obrátit na soud. Členské státy mají povinnost poplatníky uvědomit a uveřejnit úplné znění konečného rozhodnutí nebo jeho shrnutí.

Nová směrnice se vztahuje na stížnosti podané od 1. července 2019 ohledně sporných otázek týkajících se příjmů nebo majetku dosaženého ve zdaňovacím období počínajícím dne 1. ledna 2018 nebo později. Příslušné orgány se mohou také dohodnout, že budou směrnici uplatňovat na všechny stížnosti podané před uvedeným datem, nebo na dřívější zdaňovací období.

 

Další informace

Další informace o řešení daňových sporů v EU

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard