TZ EK: Rozpočet EU na rok 2020: návrh Evropské komise se zaměřuje na pracovní místa, růst a bezpečnost

Publikováno: 6. 6. 2019

Brusel 5. června 2019 - Evropská komise dnes navrhla rozpočet EU na rok 2020 ve výši 168,3 miliardy eur. Zaměřuje se na konkurenceschopnější ekonomiku Evropské unie a na solidaritu a bezpečnost v EU i mimo ni.

Tento rozpočet je sedmý a poslední v rámci stávajícího dlouhodobého rozpočtu EU na období 2014–2020, který stanoví limity pro každoroční rozpočty. Je koncipován tak, aby optimalizoval financování stávajících programů i nových iniciativ a aby zvyšoval evropskou přidanou hodnotu v souladu s prioritami Junckerovy Komise.

Evropský komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger k tomu uvedl: „Rozpočet na rok 2020 je posledním návrhem rozpočtu, který předkládá Junckerova Komise. Jeho účelem je pokračovat v podpoře priorit EU – pracovních míst, růstu, mladých lidí, bezpečnosti a solidarity – a připravit přechod na další rozpočtový cyklus. Doufám, že Rada a nově zvolený Parlament dosáhnou včas dohody, která zajistí stabilitu pro budoucnost EU.“

Podle návrhu Komise půjdou finanční prostředky z rozpočtu na rok 2020 do těchto prioritních oblastí: konkurenceschopná ekonomika a mladí lidé; posilování bezpečnosti a solidarity v EU i mimo ni; změna klimatu.

21 % celkového navrhovaného rozpočtu na rok 2020 půjde na boj proti změně klimatu. To odpovídá ambicióznímu cíli věnovat 20 % současného dlouhodobého rozpočtu EU na činnosti spojené s řešením změny klimatu.

Investice do konkurenceschopné ekonomiky a mladých lidí

Rozpočtová částka více než 83 miliard eur v závazcích podpoří hospodářský růst, evropské regiony a mladé lidi. Z toho je určeno:

 • 13,2 miliardy eur na výzkum a inovace v celé Evropě v rámci programu Horizont 2020 – jde o největší a poslední část tohoto výzkumného a inovačního programu EU (+6,4 % oproti roku 2019) – včetně finální pilotní fáze Evropské rady pro inovace na podporu špičkových inovátorů, malých podniků a vědců s potenciálem pro rychlou expanzi v evropském i globálním měřítku,
 • 2,8 miliardy eur na vzdělávání v rámci programu Erasmus+,
 • 117 milionů eur pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) na podporu mladých lidí, kteří žijí v regionech s vysokou nezaměstnaností mladých (celková výše finančních prostředků pro YEI v období 2014–2020 tak dosáhne 4,5 miliardy eur),
 • 1,2 miliardy eur (+75 % oproti roku 2019) pro evropský globální družicový navigační systém Galileo, aby mohl pokračovat v rozšiřování tržního pokrytí a zvýšit současný počet 700 milionů uživatelů po celém světě do konce roku 2020 na 1,2 miliardy uživatelů,
 • 255 milionů eur pro Evropský program rozvoje obranného průmyslu (EDIDP), jenž poskytuje pobídky evropským společnostem, aby společně vyvíjely obranné produkty a technologie. EDIDP umožňuje testování spolupráce v oblasti obrany během tohoto rozpočtového období, než bude od roku 2021 k dispozici plnohodnotný Evropský obranný fond.

Posilování bezpečnosti a solidarity v EU i mimo ni

Mnohé problémy, s nimiž se Evropa potýká, neznají hranice. EU opakovaně využila veškeré flexibility, kterou rozpočet umožňuje, za účelem reakce na přírodní katastrofy, řešení problémů v souvislosti s migrací a posilování vnějších hranic EU. Díky aktivizaci různých nástrojů bude rozpočet EU na rok 2020 dále investovat do solidarity a bezpečnosti v Evropě i mimo ni:

 • 420,6 milionu eur (+34,6 % oproti roku 2019) pro Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) v návaznosti na dohodu o vytvoření stálého sboru 10 000 příslušníků pohraniční stráže do roku 2027, které v březnu 2019 dosáhly Evropský parlament a Rada,
 • 156,2 milionu eur pro nový program rescEU (modernizace stávajícího mechanismu civilní ochrany), který bude lépe reagovat na zemětřesení, požáry a jiné katastrofy. Tyto prostředky napomohou vybudovat zásahové kapacity na úrovni EU, například letadla a vrtulníky pro hašení lesních požárů nebo lékařské kapacity pro nouzové situace,
 • 560 milionů eur pro lidi v tísni v Sýrii i pro uprchlíky a jejich hostitelské komunity v regionu. Jedná se o rozpočtovou odezvu na závazek přijatý letos na třetí bruselské konferenci o budoucnosti Sýrie (na rok 2019 již bylo v rozpočtu EU přiděleno 2,01 miliardy eur),
 • pokračování podpory pro rozvoj Systému vstupu/výstupu, Evropského systému pro cestovní informace a povolení, modernizovaného Schengenského informačního systému a Evropského fondu pro udržitelný rozvoj, a to s obecným cílem zvýšit interoperabilitu informačních systémů EU, aby zajistily bezpečnost občanů EU.

Rozpočet zajišťující výsledky

Zajištění toho, aby každé euro z rozpočtu EU vytvářelo přidanou hodnotu pro občany EU, je pro Komisi klíčovou prioritou. Je to také klíčovým cílem dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027, který navrhla Komise.

Spolu s návrhem rozpočtu dnes Komise zveřejnila přehled výsledků každého z programů financovaných z rozpočtu EU. Ukazuje, že rozpočet EU přináší konkrétní výsledky pro lidi v EU i mimo ni.

Souvislosti

Návrh rozpočtu EU na rok 2020 obsahuje pro každý program, jenž má být financován, dvě částky – závazky a platby. „Závazky“ označují financování, které lze dohodnout ve smlouvách za daný rok, „platbami“ se rozumí skutečně vyplácené finanční prostředky. Navrhovaný rozpočet EU na rok 2020 činí 168,3 miliardy eur v závazcích (+1,3 % oproti roku 2019) a 153,7 miliardy eur v platbách (+3,5 % oproti roku 2019).

Rozpočet EU je především investičním rozpočtem. Dosahuje přibližně 1 % HND EU, představuje přibližně 2 % veškerých veřejných výdajů EU a jeho cílem je doplňovat vnitrostátní rozpočty a realizovat priority, na kterých se všechny členské státy EU dohodly.

Rozpočet EU na rok 2020 je posledním rozpočtem v rámci stávajícího víceletého finančního rámce EU na období 2014–2020. Návrh vychází z předpokladu, že Spojené království se bude plně podílet na plnění a financování rozpočtu EU na rok 2020, jako by bylo členským státem.

Na jaře 2018 zveřejnila Komise své návrhy příštího dlouhodobého rozpočtu EU, který bude pokrývat období 2021–2027. Členské státy a nově zvolený Evropský parlament budou o rozpočtu na rok 2020 a dlouhodobém rozpočtu vyjednávat souběžně.

Další informace

Návrh rozpočtu EU na rok 2020 – otázky a odpovědi

Dokumenty k návrhu rozpočtu EU na rok 2020

Přehled výkonnosti programů (2018)

Informativní přehled – návrh rozpočtu EU na rok 2020

Informativní přehled – přehled výkonnosti programů

Návrh Komise na příští dlouhodobý rozpočet EU

Rozpočet EU v kostce

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV
 • Mastercard