TZ EK: Rozpočet EU na období 2021–2027: čas přijmout rozhodnutí

Publikováno: 9. 10. 2019

Brusel 9. října 2019 - Před zasedáním Evropské rady, které se bude konat ve dnech 17. a 18. října, vyzývá Evropská komise hlavy států a předsedy vlád EU, aby jednáním poskytli politické pokyny a dali nový impuls, aby se do konce tohoto roku dosáhlo dohody o spravedlivém, vyváženém a moderním dlouhodobém rozpočtu EU na období 2021–2027. Příští víceletý finanční rámec by měl odpovídat současným i budoucím výzvám tak, aby EU mohla naplnit očekávání občanů.

Evropská komise v dnes zveřejněném sdělení nastiňuje hlavní body, které musí vedoucí představitelé EU důkladně zvážit a jasně nasměrovat pro dosažení rychlé dohody. Patří mezi ně:

– celková výše finančních prostředků, která bude odpovídat společným prioritám Unie,

– moderní rozpočet s náležitou rovnováhou mezi politickými opatřeními a silným důrazem na přidanou hodnotu EU,

– transparentnější přístup k financování rozpočtu EU a zavedení nových zdrojů příjmů na podporu priorit a ke snížení zátěže kladené na vnitrostátní příspěvky a

– větší soudržnost politik, jíž bude dosaženo úzkým propojením financování a politických priorit a posílením nástrojů na ochranu rozpočtu EU před nedostatky v oblasti právního státu.

Strategická rozhodnutí o těchto prvcích by měla pomoci uspíšit probíhající jednání o příštím dlouhodobém rozpočtu EU s cílem dosáhnout dohody před koncem roku, jak se vedoucí představitelé EU dohodli na červnovém zasedání.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Dlouhodobý rozpočet EU přináší výsledky v oblastech, v nichž je EU zdrojem nejvyšší přidané hodnoty. V celoevropském měřítku počítá s investicemi do výzkumu na špičkové světové úrovni. Financuje se z něj přeshraniční infrastruktura, podpory se z něj dostává malým podnikům a poskytuje záchrannou síť našim zemědělcům. Díky němu se mohou generace mladých Evropanů vzdělávat v jiné evropské zemi. Právě uvedené priority jsou zohledněny v návrhu Komise pro příštích sedm let. Navíc náš návrh představuje na budoucnost orientovaný, odpovědný a pragmatický plán, jak toho s méně prostředky dosáhnou více. Vyzývám Evropský parlament a členské státy, aby urychleně dosáhly dohody.“

Komisař odpovědný za rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger doplnil: „Na jaře minulého roku předložila Komise návrh příštího dlouhodobého rozpočtu EU, který všechny strany považují za dobrý základ pro jednání. O 16 měsíců jsme v práci pokročili, ale čas kvapí. Všichni se nyní musí snažit o nalezení kompromisu. Měli bychom si vyhrnout rukávy a pustit se do poslední etapy. V době závažných problémů si Unie nemůže dovolit zdržení svého dlouhodobého rozpočtu. Naši občané očekávají výsledky a teď je načase převzít odpovědnost. Je čas přijmout rozhodnutí.“

Komise v květnu a červnu 2018 předložila návrh nového a moderního dlouhodobého rozpočtu, který odpovídá prioritám Unie a zahrnuje legislativní návrhy 37 odvětvových programů. Na tomto základě se již intenzivně pracovalo jak v Evropském parlamentu, tak v Radě. Pokročila jednání o celkovém rámci a o mnoha odvětvových návrzích.

Je však potřeba vyvinout další úsilí. Vzhledem k tomu, že se blíží čas rozhodnutí, je více než kdy jindy třeba strategické vedení ze strany vedoucích představitelů, aby byly nové programy zahájeny včas, tj. 1. ledna 2021.

Rozpočet odpovídající úkolu

Komise navrhla dlouhodobý rozpočet, který odpovídá 1,114 % hrubého národního důchodu (HND) EU-27. V současné době investuje Unie 27 zemí 1,16 % svého HND, včetně Evropského rozvojového fondu. Navrhovaný rozpočet je proto již ve srovnání se stávajícím rozpočtem menší. Pokud by došlo k dalšímu snížení rozpočtu EU, bylo by pro Unii obtížné splnit její priority a poskytnout z rozpočtu EU tolik potřebnou podporu zemědělcům, studentům, výzkumným pracovníkům a stovkám tisíců dalších příjemců. Vedoucí představitelé by proto měli usilovat o realistický rozpočet, který odpovídá danému úkolu.

Hledání spravedlivějšího přístupu k financování rozpočtu EU

V současné době přispívají některé nejbohatší členské státy do rozpočtu EU méně, protože využívají tzv. slev, a v důsledku toho platí v porovnání se svým hrubým národním důchodem na obyvatele nejméně (viz příloha). Odchod Spojeného království – kvůli kterému byl systém slev v roce 1984 zaveden – poskytuje příležitost příjmovou stranu rozpočtu EU reformovat a systém, který se stal neprůhledným a zkresleným, změnit. Vedoucí představitelé by měli této příležitosti využít a měli by podpořit spravedlivější způsob financování rozpočtu EU.

Modernizace rozpočtu EU – příjmová strana

Je to také příležitost poohlížet se po nových zdrojích příjmů do rozpočtu EU, které budou těsněji spjaty s politickými prioritami EU. Možné zdroje zahrnují příjmy ze systému obchodování s emisemi nebo příspěvky založené na nerecyklovaném plastu. Vedoucí představitelé by měli využít rostoucí dynamiky ve prospěch těchto nových vlastních zdrojů a souhlasit s diverzifikací zdrojů příjmů do rozpočtu EU.

Modernizace rozpočtu EU – výdajová strana

Komise ve svém návrhu dlouhodobého rozpočtu EU navrhla novou rovnováhu mezi oblastmi politiky financovanými z rozpočtu EU. Při utváření budoucnosti Evropy hrají i nadále klíčovou úlohu politika soudržnosti a společná zemědělská politika, nicméně jsou modernizovány v souladu s novými prioritami. Více finančních prostředků zároveň směřuje do klíčových oblastí, jako jsou výzkum a inovace, mobilita studentů, opatření v oblasti klimatu, migrace, správa hranic a bezpečnost, digitalizace, jakož i obrana a vnější činnost Unie. Vedoucí představitelé by měli toto úsilí o modernizaci rozpočtu EU podpořit a zajistit, aby se soustředila na oblasti, na kterých záleží občanům.

Souvislosti

Dne 2. května 2018 předložila Komise návrh spravedlivého, vyváženého a moderního rozpočtu, který by měl plnit priority EU, tak jak je stanovili vedoucí představitelé zemí Unie v roce 2016 v Bratislavě a v roce 2017 v Římě. Po tomto návrhu okamžitě následovaly legislativní návrhy 37 odvětvových programů, jež jsou součástí budoucího dlouhodobého rozpočtu.

Od té doby spolupracuje Komise s rotujícími předsednictvími Rady i s Evropským parlamentem na tom, aby jednání pokročila. V souladu se závěry ze zasedání Evropské rady konaného ve dnech 20. a 21. června 2019 by mělo být dohody dosaženo před koncem roku. Komise je pevně přesvědčena o tom, že dodržení tohoto harmonogramu je zásadní pro stovky tisíc studentů, zemědělců a výzkumných pracovníků v celé Evropě, jakož i pro všechny ostatní, pro něž jsou z rozpočtu EU vyčleněny prostředky.

Další informace

Informační přehled: Moderní rozpočet EU odpovídající výzvám budoucnosti (9. října 2019)

Informační přehled: Financování z rozpočtu EU (9. října 2019)

Sdělení Komise „Čas přijmout rozhodnutí o finančním rámci Unie na období 2021–2027“ (9. října 2019)

Tisková zpráva o návrhu Komise ze dne 2. května 2018 ohledně příštího dlouhodobého rozpočtu EU

Rozpočet EU pro budoucnost

National contributions as a percentage of gross national income (GNI).jpg

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard