TZ EK: Prohlubování evropské hospodářské a měnové unie: zhodnocení pokroku

Publikováno: 12. 6. 2019

Brusel 12. června 2019 - Před vrcholnou schůzkou eurozóny dne 21. června 2019 dnes Evropská komise zhodnotila pokrok, jehož bylo dosaženo při prohlubování evropské hospodářské a měnové unie od vydání zprávy pěti předsedů, a vyzvala členské státy, aby přijaly další konkrétní kroky.

Během čtyř let od zveřejnění zprávy došlo v oblasti posílení prostoru s jednotnou měnou k výraznému pokroku a evropská hospodářská a měnová unie je pevnější než kdy dříve. Byla vyřešena řada nedostatků, které odhalila hospodářská, finanční a sociální krize po roce 2007. Stále je však zapotřebí podniknout důležité kroky. Společná měna a koordinace tvorby hospodářských politik cílí na tyto aspekty: více pracovních míst, větší růst, investice, sociální spravedlnost a makroekonomickou stabilitu pro členy eurozóny i pro EU jako celek. 

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Tato Komise se důrazně zasazovala za dokončení hospodářské a měnové unie: hodně se toho podařilo, ale stále ještě zbývá dost práce. Jde přitom o vytváření pracovních míst, hospodářský růst a sociální spravedlnost pro naše občany. Jde o zachování stability a odolnosti našich ekonomik a o schopnost Evropy vzít svou budoucnost do vlastních rukou.“

Před eurosummitem, který se koná 21. června, Komise vyzývá vedoucí představitele EU k těmto krokům:

 • Dosáhnout dohody o hlavních prvcích rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost s cílem podpořit jeho rychlé přijetí Evropským parlamentem a Radou. Dohodnout se na jeho velikosti v kontextu víceletého finančního rámce.
 • Finalizovat změny Smlouvy o založení Evropského mechanismu stability, aby je členské státy eurozóny mohly urychleně ratifikovat, a to včetně operativního a účinného společného jištění, poskytování likvidity při řešení krize bank a aktivních a účinných preventivních nástrojů. Zachovat jasné vymezení odpovědnosti jednotlivých aktérů a možnost upravit jednotný soubor pravidel EU pro banky podle metody Společenství. Časem integrovat evropský mechanismus stability do práva Unie.
 • Obnovit úsilí o dokončení bankovní unie, počínaje politickými jednáními o evropském systému pojištění vkladů.
 • Urychlit pokrok v oblasti unie kapitálových trhů a zintenzivnit práci na posílení mezinárodní úlohy eura.

Komise rovněž zhodnotila hlavní vývoj z posledních let, který jde nad rámec výsledků očekávaných na červnovém eurosummitu, a nastínila další postup v nadcházejících letech.

Od eurosummitu konaného v prosinci 2018 došlo k postupu v diskusích o budoucím rozpočtovém nástroji pro konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónu na základě návrhu Komise na program na podporu reforem. Přibližuje se možný kompromis, na němž je třeba odhodlaně pracovat.

Proběhly rovněž diskuse o reformě Evropského mechanismu stability, zejména pokud jde o mechanismus jištění pro Jednotný fond pro řešení krizí v podobě úvěrové linky. Toto jištění by mělo sloužit jako poslední možnost na podporu účinného a důvěryhodného řízení v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí bank. Bude se splácet z příspěvků evropského bankovního sektoru.

Pro posílení odolnosti a stability eura má zásadní význam rovněž dokončení bankovní unie a unie kapitálových trhů.

V oblasti dalšího snižování rizik v bankovní unii bylo dosaženo významného pokroku. Z nejnovější zprávy Komise o pokroku vyplývá, že podíl úvěrů se selháním pro všechny banky v EU dále klesá a ve třetím čtvrtletí roku 2018 se snížil na 3,3 %. Nadále tak směřuje k úrovním před krizí. V budoucnu je nezbytné pokročit v oblasti společného systému pojištění vkladů pro eurozónu.

Unie kapitálových trhů podpoří další integraci trhů a pomůže zajistit, že evropské kapitálové trhy dokáží odolat velkým vnitřním či vnějším výzvám ohrožujícím stabilitu hospodářské a měnové unie.

Komise rovněž zhodnotila probíhající úsilí o rozvoj mezinárodního používání eura poté, co vedoucí představitelé v prosinci podpořili její činnost v této oblasti. Euro funguje již dvacet let a je druhou světovou měnou, jež zůstala silná i v době největší finanční a dluhové krize. Komise v posledních měsících aktivně konzultovala s účastníky trhu v různých odvětvích (jako devizový trh, energetika, suroviny, zemědělské komodity a doprava), aby lépe porozuměla tomu, jak posílit celosvětové používání eura, a identifikovala případné překážky.

Z těchto konzultací vyplynulo, že:

 • existuje obecná podpora pro snížení závislosti na jediné dominantní globální měně,
 • euro je jedinou měnou se všemi nezbytnými atributy, které účastníci trhu očekávají u alternativy k americkému dolaru,
 • klíčovou hnací silou pro používání eura zůstane odvětví energetiky, přičemž je zde prostor k dalšímu rozšíření jeho využití, například v odvětví zemního plynu,
 • má se za to, že EU může prostřednictvím eura posílit svou ekonomickou svrchovanost a hrát větší globální roli ve prospěch podniků i spotřebitelů v EU.

Komise spolu s Evropskou centrální bankou bude nadále spolupracovat s členskými státy, účastníky trhu i dalšími zúčastněnými subjekty a vyzývá Evropský parlament, Radu a všechny zainteresované strany, aby úsilí o posílení mezinárodní úlohy eura podpořily. 

Souvislosti

Téměř přesně před čtyřmi lety zveřejnili předseda Komise Jean-Claude Juncker spolu s předsedou eurosummitu Donaldem Tuskem, tehdejším předsedou Euroskupiny Jeroenem Dijsselbloemem, prezidentem Evropské centrální banky Mariem Draghim a tehdejším předsedou Evropského parlamentu Martinem Schulzem ambiciózní plán na prohloubení evropské hospodářské a měnové unie (HMU) nejpozději do roku 2025.

Na základě vize obsažené ve zprávě pěti předsedů pak Komise v březnu 2017 vydala bílou knihu o budoucnosti Evropy a v květnu 2017 tematické diskusní dokumenty o prohloubení hospodářské a měnové unie a o budoucnosti financí EU. V prosinci 2017 Junckerova Komise stanovila plán a přijala řadu konkrétních návrhů, jejichž obecným cílem bylo posílit do roku 2025 jednotu, efektivnost a demokratickou odpovědnost evropské hospodářské a měnové unie.

Další informace

Sdělení „Prohloubení evropské hospodářské a měnové unie: zhodnocení čtyři roky po zprávě pěti předsedů“ – červen 2019

Sdělení „Čtvrtá zpráva o pokroku při snižování úvěrů se selháním a snižování rizik v bankovní unii“ – červen 2019

Tisková zpráva „Čtvrtá zpráva o pokroku při snižování úvěrů se selháním a snižování rizik v bankovní unii“ – červen 2019

Pracovní dokument útvarů Komise „Posílení mezinárodní úlohy eura: výsledky konzultací“ – červen 2019

Informativní přehled „Prohloubení evropské hospodářské a měnové unie: zhodnocení čtyři roky po zprávě pěti předsedů“ – červen 2019

Informativní přehled „Mezinárodní úloha eura“ – červen 2019

Informativní přehled „Přínosy eura“ – červen 2019

Informativní přehled „Harmonogram kroků EU od začátku krize“ – červen 2019

Informativní přehled „Unie kapitálových trhů: podpora investic a přístupu k financování“ – červen 2019

Informativní přehled „Bankovní unie: další snižování rizik ve finančním systému“ – červen 2019

Komise stanovila plán prohloubení evropské hospodářské a měnové unie – prosinec 2017 

Diskusní dokument o prohlubování hospodářské a měnové unie – květen 2017

Zpráva pěti předsedů: Dokončení evropské hospodářské a měnové unie – červen 2015

Analytická zpráva: Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně – únor 2015

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV
 • Mastercard