TZ EK: Pracovní program Komise na rok 2021 - od strategie k plnění

Publikováno: 20. 10. 2020

19. říjen 2020, Brusel - Komise dnes přijala svůj pracovní program na rok 2021, jehož cílem je, aby Evropa byla zdravější, spravedlivější a lépe prosperovala. Usiluje také o urychlení dlouhodobé transformace Evropy směrem k ekologičtější ekonomice připravené na digitální věk. Program obsahuje nové legislativní iniciativy, které se dotýkají všech šesti hlavních cílů politických směrů předsedkyně von der Leyenové, a navazuje na její první projev o stavu Unie. Komise bude při plnění cílů stanovených v tomto pracovním programu i nadále směřovat veškeré své úsilí k řešení krize a zvyšování odolnosti evropských ekonomik a společností.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Naší nejvyšší prioritou bude i nadále zachraňovat životy a živobytí ohrožené koronavirovou pandemií. Dosáhli jsme již mnoha výsledků. Evropa však ještě není z nejhoršího venku a právě se potýká s druhou vlnou. Je třeba, abychom všichni zůstali ostražití a nepolevovali ve svém úsilí. Evropská komise se bude nadále snažit, aby Evropanům zajistila budoucí vakcínu a pomohla při obnově našich ekonomik prostřednictvím ekologické a digitální transformace.

Místopředseda Maroš Šefčovič odpovědný za interinstitucionální vztahy a strategický výhled prohlásil: „Děláme vše pro to, aby Evropa dokázala zvládnout pandemii a její ničivé dopady, ale současně z krize vyvozujeme ponaučení. Priority stanovené v tomto pracovním programu proto pomohou zajistit nejen oživení Evropy, ale také naši dlouhodobou odolnost, a to prostřednictvím řešení ve všech oblastech politiky, která obstojí i v budoucnu. Za tímto účelem budeme co nejlépe využívat strategické prognózy, jakož i naše zásady zlepšování tvorby právních předpisů tak, aby byly transparentní, efektivní a vhodné pro budoucnost.

Plnění priorit EU

Pracovní program Komise na rok 2021 u všech šesti politických priorit předpokládá, že se od tvorby strategie přistoupí k jejich plnění. Potvrzuje odhodlání Komise stát v čele dvojí ekologické a digitální transformace, která představuje nebývalou příležitost vymanit se z nestability způsobené krizí a probudit v Unii novou vitalitu.

  1. Zelená dohoda pro Evropu

V zájmu dosažení klimaticky neutrální Evropy do roku 2050 předloží Komise balíček opatření „Fit for 55“ zaměřených na snížení emisí do roku 2030 alespoň o 55 %. Tato opatření se budou týkat mnoha oblastí politiky, od obnovitelných zdrojů energie po zásadu energetické účinnosti v první řadě, energetickou náročnost budov, využívání půdy, zdanění energie, sdílení úsilí a obchodování s emisemi. Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích pomůže snížit riziko úniku uhlíku a zajistit rovné podmínky tím, že bude partnery EU motivovat, aby zvýšili své ambice v oblasti klimatu. Kromě toho Komise navrhne opatření k realizaci evropského akčního plánu pro oběhové hospodářství, strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti a strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“.

  1. Evropa připravená na digitální věk

Komise předloží plán jasně definovaných digitálních cílů do roku 2030 týkajících se konektivity, dovedností a digitálních veřejných služeb, aby se následujících deset let stalo digitálním desetiletím Evropy. Důraz bude kladen na právo na soukromí a konektivitu, svobodu projevu, volný pohyb údajů a kybernetickou bezpečnost. Komise vypracuje právní předpisy v oblastech zahrnujících různé aspekty umělé inteligence, včetně bezpečnosti, odpovědnosti, základních práv a dat. Ve stejném duchu navrhne evropskou elektronickou identitu. Mezi další iniciativy bude patřit aktualizace nové průmyslové strategie pro Evropu, která zohlední dopady koronavirové epidemie, jakož i legislativní návrh na zlepšení pracovních podmínek pracovníků platforem.

  1. Hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí

Aby se zajistilo, že se zdravotní a hospodářská krize nestane krizí sociální, předloží Komise ambiciózní akční plán pro plné provedení evropského pilíře sociálních práv, který zajistí, že při oživení Evropy se bude myslet skutečně na všechny. Komise rovněž předloží novou evropskou záruku pro děti, která všem dětem zajistí přístup k základním službám, jako je zdravotní péče a vzdělávání. Na podporu našich ekonomik a posílení hospodářské a měnové unie přezkoumá Komise rámec pro řešení úpadků bank v EU, přijme opatření na podporu přeshraničních investic v EU a zintenzivní boj proti praní peněz.

  1. Silnější Evropa ve světě

Komise zajistí, aby Evropa v tomto nestabilním světě hrála svou nepostradatelnou úlohu, a to mimo jiné tím, že bude stát v čele celosvětové reakce na zajištění bezpečné a všem dostupné vakcíny. Navrhne společné sdělení o posílení příspěvku EU k multilateralismu založenému na pravidlech, obnovené partnerství s našimi jižními sousedy a sdělení o Arktidě. Rovněž předloží nový strategický přístup na podporu odzbrojení, demobilizace a opětovného začlenění bývalých bojovníků. Sdělení o humanitární pomoci EU prozkoumá nové způsoby spolupráce s našimi partnery a dalšími dárci.

  1. Podpora evropského způsobu života

V souvislosti s onemocněním COVID-19 navrhne Komise vybudovat silnější Evropskou zdravotní unii, a to zejména posílením úlohy stávajících agentur a zřízením nové agentury pro pokročilý výzkum a vývoj v oblasti biomedicíny. V zájmu zachování a zlepšení fungování schengenského prostoru bude předložena nová strategie pro budoucnost Schengenu. Na nový pakt o migraci a azylu naváže řada navrhovaných opatření v oblasti legální migrace, včetně balíčku týkajícího se talentu a rozvoje dovedností. Mezi další prvky patří akční plán proti převaděčství migrantů, jakož i udržitelná strategie pro dobrovolné návraty a opětovné začlenění. Komise bude i nadále posilovat bezpečnostní unii a zabývat se terorismem, organizovanou trestnou činností a hybridními hrozbami. Předloží rovněž komplexní strategii boje proti antisemitismu.

  1. Nový impuls pro evropskou demokracii

V zájmu vytvoření Unie rovnosti představí Komise nové strategie týkající se práv dítěte a osob se zdravotním postižením, jakož i návrh na boj proti násilí na základě pohlaví. Navrhne rovněž rozšířit seznam evropských trestných činů tak, aby zahrnoval všechny formy nenávistně motivovaných trestných činů a nenávistných projevů. Komise navrhne jasnější pravidla financování evropských politických stran a přijme opatření na ochranu novinářů a občanské společnosti před zneužíváním soudních sporůDlouhodobá vize pro venkovské oblasti navrhne opatření k plnému využití potenciálu těchto regionů.

Vzhledem k dlouhodobé a transformativní povaze plánovaných iniciativ je třeba více než kdykoli předtím navrhovat právní předpisy s co největším dopadem a s vizí do budoucnosti. Tato potřeba bude znovu zdůrazněna v připravovaném sdělení o zlepšování právní úpravy, které se zaměří na zjednodušení a na snížení zátěže, a to zejména pomocí zavedení zásady „jeden přijmout – jeden zrušit“. Komisi bude v této ambici podporovat platforma Fit pro budoucnost, což bude v období po skončení pandemie COVID-19 obzvláště zapotřebí. V zájmu dosažení praktických výsledků Komise rovněž zintenzivní svou terénní práci, přičemž ústřední úlohu bude hrát konference o budoucnosti Evropy.

Úplný seznam 44 nových politických cílů v rámci zmíněných šesti hlavních cílů je uveden v příloze 1 pracovního programu na rok 2021.

 Další kroky

Pracovní program Komise na rok 2021 je výsledkem úzké spolupráce s Evropským parlamentem, členskými státy a poradními orgány EU. Komise nyní zahájí jednání s Parlamentem a Radou s cílem sestavit seznam společných priorit, u nichž se spolutvůrci právních předpisů shodnou na potřebě urychleně přijmout opatření.

 

Souvislosti

Komise každoročně přijímá pracovní program se seznamem opatření, jež přijme v nadcházejících dvanácti měsících. Tento program informuje veřejnost i spolutvůrce právních předpisů o politickém odhodlání Komise předložit nové iniciativy, stáhnout projednávané návrhy a přezkoumat stávající právní předpisy EU. Program se nevěnuje běžné činnosti Komise, jež spočívá v plnění úlohy strážkyně smluv a prosazování stávající legislativy, ani pravidelným iniciativám, jež Komise přijímá každý rok.

Pracovní program Komise na rok 2021 úzce souvisí s plánem na podporu oživení Evropy, s nástrojem EU na podporu oživení Next Generation EU a s posíleným rozpočtem EU na období 2021–2027. Facilita na podporu oživení a odolnosti poskytne v prvním klíčovém roce oživení bezprecedentní objem grantů a půjček ve výši 672,5 miliardy EUR. Členské státy mezitím vypracovávají plány na podporu oživení a odolnosti, v nichž stanoví reformy a investice v souladu s cíli zelené a digitální politiky EU: minimálně 37 % výdajů musí být určeno na ekologickou transformaci a alespoň 20 % musí souviset s digitálními technologiemi. Za účelem splacení finančních prostředků získaných v rámci nástroje NextGenerationEU předloží Komise návrhy nových vlastních zdrojů, počínaje revidovaným systémem obchodování s emisemi, mechanismem uhlíkového vyrovnání na hranicích a digitálním poplatkem.

 

Další informace

Pracovní program Komise na rok 2021, přílohy a informativní přehledy

Upravený pracovní program Komise na rok 2020

Plán na podporu oživení Evropy

Zelená dohoda pro Evropu

Formování digitální budoucnosti Evropy  

Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_1940

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV