TZ EK: Pracovní program Evropské komise pro rok 2020: Ambiciózní plán pro Unii, která si klade vyšší cíle.

Publikováno: 30. 1. 2020

29. ledna 2020 - Evropská komise dnes přijala svůj pracovní program pro rok 2020. Jsou v něm stanovena opatření, která Komise v roce 2020 přijme a jejichž prostřednictvím se politické směry předsedkyně von der Leyenové promění v hmatatelné přínosy pro evropské občany, podniky a společnost. Hnací silou tohoto prvního pracovního programu je úspěšné využití příležitostí, které přinese jak ekologická transformace, tak přechod na digitální technologie.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Tato Komise je odhodlána řešit naše generační problémy, jako je změna klimatu, digitalizace a migrace. Jsme odhodláni realizovat evropskou zelenou dohodu a zlepšit šance evropských občanů a podniků při digitální transformaci. Tento pracovní program přispěje k budování Unie, která si klade vyšší cíle.“

Místopředseda Maroš Šefčovič odpovědný za interinstitucionální vztahy a strategický výhled prohlásil: „Uskutečnění našich cílů je společnou snahou všech institucí, členských států a klíčových partnerů. V pracovním programu Komise se proto rovněž odrážejí hlavní priority Evropského parlamentu a Evropské rady. Navíc poprvé máme ucelené poznatky o dlouhodobých trendech, které strukturují naše ekonomiky a společnosti. Strategický výhled bude vodítkem pro naši práci při navrhování politik, jež v budoucnosti obstojí a které budou důrazně prosazovat potřeby všech Evropanů a posilovat geopolitické postavení naší Unie.“

Zahájení přechodu ke spravedlivé, klimaticky neutrální a digitální Evropě

V roce 2020 začne Evropská komise převádět šest hlavních cílů předsedkyně von der Leyenové do konkrétních iniciativ, které budou projednávány a realizovány ve spolupráci s Evropským parlamentem, členskými státy a dalšími partnery:

  • Zelená dohoda pro Evropu Po předložení prvních klíčových iniciativ v prosinci 2019 a lednu 2020 Komise navrhne právní rámec pro klima, kterým se začlení cíl neutrální uhlíkové stopy do roku 2050 do právních předpisů. Veškeré toto úsilí se spojí v evropském klimatickém paktu, ke kterému se budou moci vyjadřovat regiony, místní společenství, občanská společnost, školy, zástupci průmyslu i jednotlivci. EU povede rovněž mezinárodní jednání před konferencí COP26 v Glasgow. Komise předloží podněty k řešení ztráty biologické rozmanitosti a prostřednictvím strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ podpoří zemědělce, aby udržitelnějším způsobem dodávali vysoce kvalitní, cenově dostupné a bezpečné potraviny.
  • Evropa připravená na digitální věk: Nová evropská datová strategie umožní Unii co nejvíce využít obrovské hodnoty neosobních údajů jakožto stále rostoucího a opakovaně využitelného kapitálu v digitální ekonomice. Součástí strategie co možná nejlepší využití potenciálu digitálních dat, jakož i vývoj a zavádění umělé inteligence při respektování našich evropských hodnot a základních práv. Nová průmyslová strategie pro Evropu posílí naše průmyslové a inovační kapacity, přičemž zákon o digitálních službách upevní jednotný trh s digitálními službami a malým podnikům poskytne právní srozumitelnost a potřebné rovné podmínky.
  • Hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí Po podání prvních návrhů ohledně silné sociální Evropy v lednu 2020 přijme Komise opatření k začlenění přechodu na digitální technologie a transformace spjaté s klimatem do našeho jedinečného sociálně tržního hospodářství, jež zajišťuje, že se v našem hospodářství snoubí sociální spravedlnost, udržitelnost a hospodářský růst. Komise předloží návrhy týkající se zajištění spravedlivé minimální mzdy pracovníků v EU a evropského systému zajištění v nezaměstnanosti, jakož i podněty k zajištění účinného a spravedlivého zdanění, přičemž bude brát ohled na tradice jednotlivých členských států. Komise rovněž navrhne evropskou záruku pro děti s cílem zajistit, aby děti měly přístup k základním službám, a posílí záruky pro mladé lidi na podporu jejich vzdělávání, odborné přípravy a nezbytných pracovních příležitostí.
  • Silnější Evropa ve světě: Komise vypracuje nové strategie pro spolupráci s našimi sousedy v Africe a na západním Balkáně. Komise bude i nadále prosazovat zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií. Současně se bude snažit udržet dynamiku procesu přistoupení tím, že navrhne způsoby jeho zintenzivnění, jež spočívají mj. v metodice rozšiřování a v posílení investičního rámce. Budeme i nadále odhodláni prosazovat, modernizovat a zdokonalovat pořádek založený na pravidlech, aby odpovídal současnému světu. Aby byl geopolitický význam Komise silnější, budou mít všechny iniciativy v rámci pracovního programu silný vnější rozměr.
  • Podpora evropského způsobu života: Komise předloží nový pakt o migraci a azylu – ústřední prvek reformy azylové politiky. Komise bude rovněž podporovat ochranu zdraví Evropanů a povede boj proti rakovině. Iniciativy přispějí ke zvýšení investic do dovedností lidí a pomohou jim zvládnout výzvy související s přechodem na digitální technologie a s ekologickou transformací. Komise rovněž představí novou strategii EU o bezpečnosti Unie, která stanoví oblasti, v nichž může Unie přispět k podpoře členských států při zajišťování bezpečnosti, a to od boje proti terorismu a organizované trestné činnosti po předcházení hybridním hrozbám a jejich odhalování, posilování kybernetické bezpečnosti a zvyšování odolnosti naší kritické infrastruktury.
  • Nový impuls pro evropskou demokracii: Spolu s ostatními orgány EU a partnery zahájí Komise konferenci o budoucnosti Evropy, která zapojí občany do utváření unijních opatření. Komise bude nadále zajišťovat silnou kulturu právního státu v EU. Budeme se rovněž zabývat tím, jaký má nová demografická situace dopad na nejrůznější oblasti zahrnující zaměstnání, sociální ochranu, veřejné zdraví, veřejné finance a regionální politiku, digitální propojení, dovednosti či integraci. Naší odpovědí budou např. iniciativy týkající se stárnutí. 

Úplný seznam 43 nových politických cílů v rámci uvedených šesti hlavních cílů je uveden v příloze 1 pracovního programu.

Politická diskontinuita

Během přípravy svého pracovního programu Komise přezkoumala všech návrhů, které čekají na rozhodnutí Evropského parlamentu nebo Rady, a navrhla, aby 34 z nich bylo staženo a zrušeno. Některé z nich neodpovídají novým politickým prioritám Komise. U většiny iniciativ je Komise nadále pevně odhodlána plnit své cíle. Předtím než Komise návrhy oficiálně stáhne, zváží lepší a účinnější způsoby plnění cílů a povede konzultace s Evropským parlamentem a Radou.

Úplný seznam návrhů na stažení je uveden v příloze 4 pracovního programu.

Zlepšení tvorby a provádění politik s výhledem do budoucna

Od roku 2020 bude Komise více využívat svých strategických prognostických kapacit k identifikaci dlouhodobých trendů, k lepšímu stanovování svých priorit a k tvorbě politiky na průkazném základě. Posílený rámec pro zlepšování právní úpravy zajistí, aby politiky přinášely hmatatelné výsledky a lidem i podnikům usnadňovaly život. Zásada „jeden přijmout – jeden zrušit“ zajistí, že nově zavedená zátěž bude vyrovnána tím, že se lidem i podnikům – zejména malým a středním – na úrovni EU v téže oblasti politiky a ve stejné míře sníží administrativní náklady. Úsilí Komise o zjednodušování podpoří také platforma „Fit-for-Future“.

Úplný seznam návrhů na zjednodušování právních předpisů je uveden v příloze 2 pracovního programu.

Realizace společného programu

Komise předtím, než svůj pracovní program předložila, na jeho vypracování úzce spolupracovala s Evropským parlamentem, členskými státy a poradními výbory. Komise, Evropský parlament a Rada nadále v tomto týmovém duchu nyní zahájí jednání o sestavení seznamu společných priorit, u nichž se spolunormotvůrci shodnou na urychleném přijetí opatření.

Další informace

Informativní přehled o pracovním programu Komise

Politické směry předsedkyně von der Leyenové

Minulé pracovní programy Komise a hlavní dokumenty

Internetová stránka programu Evropské komise REFIT

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV