TZ EK: Potravinářský řetězec: členské státy podpořily větší transparentnost cen

Publikováno: 13. 9. 2019

Brusel 11. září 2019 - V návaznosti na dnešní jednání s členskými státy Komise přijme opatření, kterými se v zájmu větší transparentnosti zlepšuje oznamování cen v rámci potravinářského řetězce.

Poté, co se Komise zasadila o zákaz nekalých obchodních praktik a lepší podmínky pro spolupráci producentů, představila v květnu třetí návrh usilující o spravedlivější dodavatelský řetězec potravin. Návrh má zlepšit sběr údajů o cenách zemědělsko-potravinářských produktů v jednotlivých fázích dodavatelského řetězce s cílem pochopit způsoby určování cen.

Díky větší transparentnosti budou jednotliví aktéři informovanější a budou lépe rozumět tvorbě cen a vývoji trendů v celém potravinářském řetězci. Zvýší se také vzájemná důvěra a bude možné přijímat kvalitnější podnikatelská rozhodnutí a lépe řídit rizika.

Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan k tomu uvedl: „Větší transparentnost trhu znamená, že bude poskytováno více informací o větším počtu produktů a častěji. Řetězec tak bude vyváženější a rozhodování efektivnější. Větší transparentnost je důležitá také z hlediska spravedlnosti: umožníme rovný přístup k informacím o cenách, díky němuž bude jasnější, jak potravinářský řetězec funguje. Spolu s nedávno přijatou směrnicí o zákazu nekalých obchodních praktik a zlepšením právních předpisů týkajících se organizací producentů v roce 2017 posílí tato pravidla úlohu zemědělců v potravinářském řetězci, což je jedním z hlavních cílů Komise.“

Po dnešním jednání ve Výboru pro společnou organizaci trhů budou uvedená opatření v nadcházejících týdnech přijata Komisí a začnou platit od 1. ledna 2021.

Zatímco o zemědělských trzích máme k dispozici již značné množství údajů (včetně údajů o výrobních a spotřebitelských cenách, objemu produkce a obchodu atd.), informací o trzích, jež fungují mezi zemědělci a spotřebiteli (např. pokud jde o zpracování či maloobchodní prodej potravin), je k dispozici jen málo. Asymetrie, která tak z hlediska informovanosti mezi zemědělci a jinými účastníky dodavatelského řetězce potravin vzniká, může zemědělce při obchodování s ostatními výrazně znevýhodňovat.

Dnes schválená opatření se budou týkat odvětví masa, mléka a mléčných výrobků, vína, obilovin, olejnin a bílkovinných plodin, ovoce a zeleniny, olivového oleje a cukru. Pro sběr údajů se budou používat systémy a postupy, jimiž již dnes hospodářské subjekty a členské státy sdělují Komisi informace o trhu. Za sběr údajů o cenách a trhu budou odpovídat jednotlivé členské státy. V zájmu nákladové efektivnosti a omezení administrativní zátěže se budou oznamovat reprezentativní ceny.

Členské státy předají údaje Komisi a ta je následně zveřejní na svém portálu zemědělsko-potravinářských údajů a prostřednictvím středisek EU pro sledování trhu.

Souvislosti

Od začátku svého funkčního období v roce 2014 usiluje stávající Komise o to, aby byla v dodavatelském řetězci potravin nastolena větší spravedlnost. V roce 2016 zřídil komisař Phil Hogan pracovní skupinu pro zemědělské trhy, jejímž úkolem bylo vypracovat doporučení, jak posílit postavení zemědělců v potravinářském řetězci.

Doporučení předložená v listopadu 2016 se týkala tří regulačních aspektů: nekalých obchodních praktik, organizací producentů a transparentnosti trhu. V roce 2017 Komise zahájila počáteční po­souzení dopadů a veřejnou konzultaci zaměřené na tyto tři prvky.

Z celoevropského průzkumu veřejného mínění, jehož výsledky byly zveřejněny v únoru 2018, vyplynulo, že lepší postavení zemědělců v potravinářském řetězci by uvítala velká většina respondentů (88 %). Ve veřejné konzultaci z roku 2017 ohledně modernizace společné zemědělské politiky vyjádřilo souhlas s návrhem, aby jedním z cílů společné zemědělské politiky EU bylo lepší postavení zemědělců v hodnotovém řetězci, 96 % respondentů.

Další informace

Komise navrhuje zvýšit transparentnost cen v potravinářském řetězci

Zemědělsko-potravinářský řetězec

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard