TZ EK: Posílení důvěry ve vědecké studie o potravinářských výrobcích: nová pravidla pro větší transparentnost a nezávislost

Publikováno: 1. 4. 2021

25. březen, Brusel - Dne 27. března 2021 vstupuje v platnost nařízení o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci. Návrh tohoto nařízení, který předložila Komise, byl přijat v roce 2019 v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu. Vstup nařízení v platnost představuje nejen důležitý posun v modernizaci politiky EU týkající se bezpečnosti potravin, ale je také skvělým příkladem přímého politického dopadu evropské občanské iniciativy.

Nová pravidla zlepší transparentnost hodnocení, která EU u potravin provádí, a budou se vztahovat na širokou škálu výrobků, které jsou pro občany velmi důležité. Nařízení zvýší spolehlivost, objektivitu a upevní nezávislost studií předkládaných Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a přisoudí členským státům větší úlohu v řízení tohoto úřadu.

Komisařka Stella Kyriakidesová, odpovědná za zdraví a bezpečnost potravin, uvedla: „Díky vyšší transparentnosti vědecké práce EU v oblasti potravin posílíme důvěru spotřebitelů. Nová pravidla transparentnosti přímo reagují na požadavky našich občanů. Zavádíme je v době, kdy se Komise prostřednictvím strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pevně zavázala k posílení udržitelnosti, neboť způsob, jakým vyrábíme a konzumujeme potraviny musí být zdravý nejen pro nás, ale i pro planetu.“

Výkonný ředitel úřadu EFSA Bernhard Url uvedl: „Nastal klíčový okamžik pro systém bezpečnosti potravin v EU. Úřad EFSA si cení toho, že mu zákonodárci poskytli takovou příležitost přiblížit naši práci občanům a zúčastněným stranám a využít výhod, které přináší větší kontrola našich pracovních procesů a postupů. V posledních několika letech jsme vyčlenili značné zdroje na to, aby byl přechod na nový systém pro všechny zúčastněné strany co nejplynulejší a nejinkluzivnější.“

Větší transparentnost

Všechny předložené vědecké studie a údaje budou zveřejňovány již v rané fázi procesu hodnocení rizik v EU. Informace budou ve snadno přístupném formátu v rámci zvláštní sekce internetových stránek úřadu EFSA (výjimkou budou pouze případy, kdy to nebude možné z řádně opodstatněných důvodů důvěrnosti).

Kromě toho úřad EFSA před vypracováním svého vědeckého výstupu provede konzultaci s veřejností a ostatními zúčastněnými partnery, aby zjistil, zda jsou k dispozici další relevantní vědecké údaje nebo studie.

Větší nezávislost

Kvalita, spolehlivost a nezávislost studií předložených výrobním odvětvím bude zajištěna řadou opatření.

Pokud byly zadány studie na podporu budoucí žádosti o povolení nebo oznámení v celé EU, musí dotčení provozovatelé podniků a laboratoře tyto studie oznámit úřadu EFSA ještě před předložením žádosti. Toto opatření má zaručit, že společnosti, které žádají o povolení, předloží všechny příslušné informace a nebudou zadržovat nepříznivé studie.

Komise v příštích čtyřech letech rovněž provede zjišťovací mise v laboratořích, aby posoudila, zda tyto laboratoře uplatňují příslušné normy pro zkoušky a studie předložené úřadu EFSA v rámci postupu podávání žádostí. Tyto mise umožní Komisi zjistit a v případě potřeby napravit jakékoli nedodržení nebo nedostatky.

V posledních měsících pomáhá úřad EFSA svým partnerům v tom, aby nová ujednání lépe pochopili a mohli se na ně připravit. Vypracoval řadu podpůrných materiálů, jako jsou animované instruktáže nebo často kladené otázky, a uspořádal řadu školení.

Lepší správa

Členské státy budou hrát větší úlohu při zlepšování správy a vědecké spolupráce úřadu EFSA a při zajišťování jeho dlouhodobé provozní udržitelnosti.

Do správy úřadu EFSA budou zapojeni zástupci všech členských států, Evropské komise, Evropského parlamentu, občanské společnosti a zájmových skupin potravinového řetězce. Od 1. července 2022 budou zastoupeni ve správní radě.

Kromě toho právní předpisy stanoví aktivnější zapojení členských států do posílení vědecké kapacity EFSA tím, že úřadu nabídnou nejlepší nezávislé odborníky.

Další kroky

Evropská komise, úřad EFSA a členské státy EU nyní pracují na realizaci posledního kroku nařízení: vypracování obecného plánu pro zajištění soudržné komunikace o rizicích v průběhu celého procesu analýzy rizik.

Při příležitosti nadcházejícího vstupu nařízení o transparentnosti v platnost uspořádají Evropská komise a portugalské předsednictví ve spolupráci s úřadem EFSA v úterý 30. března 2021 od 10:00 do 12:30 SEČ společnou slavnostní virtuální akci. Akce bude přenášena online.

Souvislosti

Návrh Komise byl předložen dne 11. dubna 2018 v návaznosti na odpověď Evropské komise na evropskou občanskou iniciativu „Zakažte glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí před toxickými pesticidy“ a dokončení kontroly účelnosti obecného potravinového práva v souladu s programem zlepšování právní úpravy. Oba spolunormotvůrci, tj. Rada a Evropský parlament, jej přijali v červnu 2019, tedy za méně než 15 měsíců.

Další informace

Často kladené otázky – internetové stránky SANTE

Provádění nařízení o transparentnosti

Internetové stránky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)

 

Více informací na Posílení důvěry ve vědecké studie o potravinářských výrobcích (europa.eu)

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV