TZ EK: Koronavirus: Komise zlepšuje připravenost na budoucí výskyty koronaviru

Publikováno: 15. 7. 2020

15. červenec, Brusel - Komise dnes představila okamžitá krátkodobá opatření v oblasti veřejného zdraví na zlepšení připravenosti EU na výskyty COVID-19. Komise od začátku koordinuje výměnu informací a doporučení týkajících se přeshraničních zdravotnických opatření. Komise a členské státy musí být nadále obezřetné a rychle reagovat, aby se podařilo omezit šíření viru a nemusel se znovu plošně omezovat volný pohyb osob.

Předmětem sdělení jsou veškerá nutná opatření ke zvýšení připravenosti, včetně testování a vysledování kontaktů, zdokonalení dohledu nad veřejným zdravím a rozšíření přístupu k lékařským protiopatřením, jako jsou osobní ochranné prostředky, léčiva a zdravotnické prostředky. Opatření se týkají rovněž pohotovostních kapacit ve zdravotnictví, jiných než farmaceutických protiopatření, podpory menšin a zranitelných osob a kroků ke zmírnění dopadů sezónní chřipky.

Sdělení stanoví řadu prioritních opatření pro vnitrostátní orgány, Komisi a agentury EU:

  • Zintenzivnit testování, vysledování kontaktů a dohled ze strany orgánů veřejného zdraví, aby byla zmapována ohniska výskytu a podařilo se omezit jejich šíření. Spolu se sdělením dnes Komise přijala také prováděcí rozhodnutí, aby na území EU podpořila přeshraniční interoperabilitu mobilních aplikací pro vysledování kontaktů a varování.
  • Zajistit plynulé zásobování osobními ochrannými prostředky, léčivy a zdravotnickými prostředky, například prostřednictvím společného zadávání veřejných zakázek v mimořádných situacích a strategických zásob EU.
  • Zachovat rychlý přístup k pohotovostním zdravotnickým kapacitám, aniž by se opomíjely jiné oblasti zdravotní péče, a to mimo jiné finanční podporou přepravy zdravotnického personálu a pacientů mezi členskými státy a koordinací nasazení zdravotnických záchranných týmů a vybavení do žádajících zemí prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU.
  • Na základě výzkumu a důkazů uplatňovat cílená a lokalizovaná opatření nefarmaceutické povahy a sdílet aktuální informace o účinnosti znovu zavedených opatření.
  • Podporovat zranitelné skupiny, jako jsou starší lidé, osoby s chronickými zdravotními problémy a lidé na okraji společnosti, a to sdílením osvědčených postupů v oblasti testování, péče a léčby, včetně duševního zdraví a psychosociální podpory.
  • Zmírnit dopady sezónní chřipky, aby se vytížené zdravotnictví nedostalo ještě pod větší tlak, a to zvýšením proočkovanosti a dalšími prostředky, jako je dodatečné pořízení očkovacích látek proti chřipce v jednotlivých státech.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života, uvedl: „Nyní máme o viru již více informací, ale stále musíme postupovat obezřetně a podnikat preventivní kroky. Cílem souboru opatření, který byl dnes představen, je zvládnout další případné výskyty COVID-19. Na základě poznatků z uplynulých měsíců plánujeme dopředu, abychom nemuseli improvizovat. Zvyšujeme připravenost na všech frontách, abychom zachovali jednotný trh s jeho hlavními svobodami a usnadnili cestu k hospodářskému a sociálnímu oživení v celé EU.“

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová uvedla: „Vrchol pandemie COVID-19 je sice za námi, ale virus je stále v oběhu. Abychom předešli plošným výskytům, je nezbytná obezřetnost, připravenost a koordinace. Vyzýváme dnes k ráznému a společnému postupu, abychom chránili obyvatelstvo. V tomtéž úsilí budeme podporovat i členské státy. Máme odpovědnost za to, abychom byli plně připraveni. Zatím nemůžeme polevit.“

Souvislosti

Pandemie COVID-19 vystavila Unii a v podstatě i celý svět nebývalé zkoušce. V mnoha zemích se virus mezi lidmi značně rozšířil. EU a její členské státy zavedly opatření ke zmírnění sociálních a hospodářských dopadů, jako je zachování fungování vnitřního trhu, podpora odvětví dopravy a cestovního ruchu, udržení zaměstnanosti a podpora zdravotnických služeb pro zranitelné skupiny. Komise rovněž vydala doporučení k opatřením při cestování a na hranicích, jež jsou nezbytná k ochraně zdraví občanů i k zachování vnitřního trhu. 

Členské státy postupují čím dál koordinovaněji, což je naprosto nezbytné, aby epidemiologická situace zůstala nízká v celé EU. Opatření, která jednotlivé země přijaly v oblasti veřejného zdraví, pomohla snížit počet nových případů na úroveň, kterou zdravotnictví dokázalo zvládnout. Díky tomu bylo možné postupně zrušit zavedená omezení a podle evropského plánu rušení opatření proti koronaviruznovu povolit většinu činností.

Virus se nezastavuje na hranicích EU. Komise bude svou činnost nadále koordinovat s dalšími globálními aktéry, včetně OSN a WHO, aby byla zajištěna potřebná mezinárodní reakce na tuto globální zdravotní hrozbu, včetně spravedlivého přístupu k očkovací látce na COVID-19.

Další informace

Sdělení o krátkodobé zdravotní připravenosti EU na rozšíření onemocnění COVID-19

Informativní přehled: Příprava EU na budoucí výskyty COVID-19

Koronavirus: Nové kroky k interoperabilitě mobilních aplikací pro vysledování kontaktů a varování 

Internetové stránky o koronaviru

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV