TZ EK: Koronavirus: Komise oznamuje výjimečná opatření na podporu zemědělství a potravinářství

Publikováno: 24. 4. 2020

Komise urychleně jedná a navrhuje další výjimečná opatření, která dále podpoří nejvíce postižené zemědělské a potravinářské trhy. Zemědělsko-potravinářské odvětví v EU prokazuje v této bezprecedentní době pandemie svou odolnost. Přesto však byly některé trhy v důsledku této zdravotní krize tvrdě zasaženy.

Dnešní balíček zahrnuje opatření na podporu soukromého skladování v odvětví mléka a mléčných výrobků a v odvětví masa, povolení toho, aby hospodářské subjekty v těžce zasažených odvětvích přijímaly samoorganizační tržní opatření, a zvýšení flexibility programů na podporu trhu v odvětví ovoce a zeleniny, vína a některých dalších.

Komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski k tomu uvedl: „Zemědělsko-potravinářské odvětví stále více pociťuje důsledky koronavirové krize. Proto jsme se rozhodli urychleně jednat nad rámec opatření, která již byla od vypuknutí krize přijata. Vzhledem k současnému vývoji na trhu mají navrhované kroky vyslat signál ke stabilizaci trhů a považují se za nejvhodnější cestu, jak zajistit stabilitu budoucích cen a výroby, a tím zaručit stabilní dodávky potravin a potravinové zabezpečení. Dnes představujeme nový balíček výjimečných opatření na podporu nejvíce zasažených zemědělsko-potravinářských sektorů, jenž řeší jak narušení, která se již projevila, tak i budoucí rizika. Jsem přesvědčen, že tato opatření uleví trhům a rychle přinesou konkrétní výsledky.“

Mezi výjimečná opatření, která byla oznámena jako další reakce na koronavirovou krizi, patří:

  • Podpora soukromého skladování: Komise navrhuje poskytnout podporu na soukromé skladování mléčných výrobků (sušené odstředěné mléko, máslo, sýry) a masných výrobků (hovězí, skopové a kozí maso). Tento režim umožní dočasné stažení výrobků z trhu na dobu nejméně 2 až 3 měsíců a nejvýše 5 až 6 měsíců. Opatření povede ke snížení nabídky na trhu, a tím k obnovení rovnováhy trhu v dlouhodobém horizontu.
  • Flexibilita pro programy na podporu trhu: Komise zavede flexibilitu při provádění programů na podporu trhu pro odvětví vína, ovoce a zeleniny, olivového oleje a včelařství a projektu EU zaměřeného na zdravé stravování ve školách (mléko, ovoce a zelenina). Díky tomu bude možné ve všech těchto odvětvích přeorientovat priority financování na opatření krizového řízení.
  • Výjimečná odchylka od pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže: v odvětví mléka, květin a brambor Komise povolí odchylku od některých pravidel hospodářské soutěže podle článku 222 nařízení o společné organizaci trhů, která hospodářským subjektům umožní přijímat samoorganizační tržní opatření. Tato odvětví budou konkrétně moci kolektivně přijímat opatření ke stabilizaci trhu. Například odvětví mléka bude moci kolektivně plánovat produkci mléka a odvětví květin a brambor bude moci stahovat produkty z trhu. Rovněž bude povoleno skladování u soukromých provozovatelů. Tato ujednání a rozhodnutí budou platná nejvýše po dobu šesti měsíců. Bude se pečlivě sledovat vývoj spotřebitelských cen, aby se předešlo nepříznivým účinkům.

Komise usiluje o to, aby tato opatření byla přijata do konce dubna. Předtím však bude třeba je projednat s členskými státy, které o nich musí hlasovat. Mohu se proto ještě změnit. Podrobnosti o těchto návrzích budou zveřejněny v okamžiku jejich konečného přijetí.

Dnes oznámený balíček navazuje na komplexní balíček dalších opatření, který Komise přijala již dříve, aby v současné krizi podpořila zemědělsko-potravinářské odvětví. Jde například o zvýšení částek státní podpory, vyšší zálohové platby a prodloužení lhůt pro podávání žádostí o platby. Cílem větší flexibility v pravidlech společné zemědělské politiky je zmírnit administrativní zátěž zemědělců a vnitrostátních správních orgánů.

Další informace

Podpora zemědělství a potravinářství v souvislosti s koronavirem

Opatření EU v reakci na koronavirus

Tržní opatření v rámci společné zemědělské politiky

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV