TZ EK: Koronavirus: Komise chce, aby byla veškerá opatření omezující volný pohyb v Evropské unii jasnější a předvídatelnější

Publikováno: 7. 9. 2020

4. září 2020, Brusel - Komise přijala dne 4.9.2020  návrh doporučení Rady s cílem zajistit, aby veškerá opatření přijatá členskými státy, která omezují volný pohyb v důsledku koronavirové pandemie, byla koordinována a jasně sdělována na úrovni EU.

Návrh Komise vytyčuje čtyři klíčové oblasti, v nichž by členské státy měly těsněji spolupracovat:

 1. společná kritéria a prahové hodnoty při rozhodování členských států o tom, zda zavést cestovní omezení;
 2. mapování společných kritérií pomocí dohodnutého barevného označování;
 3. společný rámec pro opatření uplatňovaná na cestující z vysoce rizikových oblastí;
 4. jasné a včasné informování veřejnosti o veškerých omezeních.

 

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová prohlásila: „Dnes našim členským státům navrhujeme koordinovaný, předvídatelný a transparentní přístup k zavádění nutných cestovních omezení, který vždy staví na první místo ochranu veřejného zdraví. Musíme zabránit dalšímu narušení křehkých evropských ekonomik i tomu, aby byli naši občané, kteří již tak dost trpěli, vystaveni další nejistotě. Po tolika měsících života, které již poznamenal COVID-19, se to od nás očekává.“

Komisař pro spravedlnost Didier Reynders k tomu dodal: „Pandemie výrazně ovlivnila naše právo na volný pohyb v EU. Pro mnoho občanů, kteří každý den využívají možnosti bezproblémového cestování, musí být kakofonie vnitrostátních pravidel v EU ubíjející. Chceme tuto situaci zjednodušit. Navrhujeme jednoduchá nediskriminační kritéria, která budou moci členské státy snadno uplatnit a díky nimž budou moci být Evropané řádně informováni.“

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová uvedla: „Komise od března vypracovala a předložila propracovaný základ doporučení pro ochranu vnitřních a vnějších hranic, jimiž se mají členské státy řídit. Z této dosavadní práce vychází i dnešní návrh, díky němuž budeme moci plně využívat náš schengenský prostor. Proto chceme zavést jasný systém na způsob semaforu, který nahradí kaleidoskop jednotlivých opatření.“

 

Společná kritéria

V současné době panuje značný nesoulad mezi kritérii, podle kterých jednotlivé členské státy zavádějí opatření omezující volný pohyb v Evropské unii. Komise navrhuje, aby každý členský stát při zavádění omezujících opatření zohlednil tato kritéria:

 • celkový počet nově oznámených případů onemocnění COVID-19 na 100 000 osob v dané oblasti během čtrnáctidenního období;
 • procentní podíl pozitivních testů v rámci všech testů na COVID-19 provedených v dané oblasti během sedmidenního období;
 • počet testů na COVID-19 provedených na 100 000 osob v dané oblasti během sedmidenního období.

Členské státy by měly tyto údaje každý týden poskytovat Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí. Členské státy by měly tyto údaje poskytovat rovněž pro regionální úroveň, aby se zajistilo, že budou opatření zacílena na ty regiony, kde budou striktně nezbytná.

Komise navrhuje, aby za předpokladu, že má členský stát odjezdu míru týdenního testování vyšší než 250 na 100 000 osob, členské státy neomezovaly volný pohyb osob cestujících z jiného členského státu, kde:

 • celkový počet nově oznámených případů onemocnění COVID-19 v dané oblasti nepřesáhne 50 na 100 000 osob během čtrnáctidenního období NEBO
 • procentní podíl pozitivních testů v rámci všech testů na COVID-19 provedených v dané oblasti je nižší než 3 %.

 

Společné barevné označování

Na základě údajů poskytnutých členskými státy Komise navrhuje, aby Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí zveřejňovalo mapu zemí EU a EHP, aktualizovanou každý týden, se společným barevným označováním, které bude sloužit členským státům i cestujícím. Komise navrhuje toto označování:

 • zelená pro oblast, kde je celkový počet nově oznámených případů onemocnění COVID-19 během čtrnáctidenního období nižší než 25 A procento pozitivních testů ze všech testů na COVID-19 je nižší než 3 %;
 • oranžová pro oblast, kde je celkový počet nově oznámených případů COVID-19 během čtrnáctidenního období nižší než 50, ALE kde je procentní podíl pozitivních testů ze všech testů na COVID-19 3 % nebo vyšší NEBO kde celkový počet nově oznámených případů onemocnění COVID-19 činí 25 až 150, ALE procentní podíl pozitivních testů ze všech testů na COVID-19 je nižší než 3 %;
 • červená pro oblast, kde je celkový počet nově oznámených případů COVID-19 během čtrnáctidenního období vyšší než 50 A kde je procentní podíl pozitivních testů ze všech testů na COVID-19 3 % nebo vyšší NEBO kde je celkový počet nově oznámených případů onemocnění COVID-19 během čtrnáctidenního období vyšší než 150 na 100 000 osob;
 • šedá, pokud nejsou k dispozici dostatečné informace pro posouzení kritérií navržených Komisí NEBO pokud je počet testů na COVID-19 provedených na 100 000 osob nižší než 250.

 

Společný přístup v případě cestujících z vysoce rizikových oblastí

Komise navrhuje jednotný přístup členských států při zacházení s cestujícími z „vysoce rizikových“ zón. Členské státy by neměly odmítat vstup osobám cestujícím z jiných členských států. Členské státy, které zavedou omezení volného pohybu na základě svých vlastních rozhodovacích procesů, by mohly vyžadovat:

 • aby cestující z oblasti, jež byla klasifikovaná jako „červená“ nebo „šedá“, buď podstoupili karanténu, NEBO se při příjezdu podrobili testu na COVID-19 – upřednostňovanou možností je test.“

V odůvodněných případech mohou členské státy zvážit doporučení, aby se přinejmenším testování na COVID-19 před odjezdem nebo při příjezdu podrobily i osoby cestující z oblasti, jež byla klasifikována jako „oranžová“. Členské státy mohou od osob přijíždějících z oblasti, jež byla klasifikovaná jako „červená“, „oranžová“ nebo „šedá“, požadovat předložení tiskopisů s informacemi o dohledatelnosti cestujících v souladu s požadavky na ochranu údajů, a to zejména v případě osob, které cestují letecky. Karanténa by se neměla vyžadovat u cestujících s nezbytnou funkcí či potřebou, jako jsou pracovníci vykonávající kritická povolání, přeshraniční pracovníci, vyslaní pracovníci, studenti či novináři při výkonu své profese.

 

Jasné a včasné informování veřejnosti

Komise navrhuje, aby členské státy ostatním členským státům a Komisi každý týden poskytovaly podrobnosti o nadcházejících omezeních volného pohybu či o zrušení těchto omezení. Změny by měly být oznamovány týden předtím, než vstoupí v platnost.

Informace by měly být rovněž dostupné na internetové platformě „Re-open EU“, kde bude uveden odkaz na mapu, kterou každý týden zveřejňuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí.

Občané a podniky potřebují předvídatelnost. Členské státy musí vynaložit veškeré úsilí, aby minimalizovaly sociální a hospodářský dopad cestovních omezení. Proto by měly veřejnosti poskytovat informace v jasné a ucelené podobě a včas.

 

Souvislosti

Právo evropských občanů svobodně se pohybovat a pobývat v Evropské unii je jedním z nejcennějších výdobytků Evropské unie a důležitým motorem naší ekonomiky. Jakákoli opatření omezující základní právo na volný pohyb v EU v zájmu řešení rizik v oblasti veřejného zdraví by měla být zaváděna pouze tehdy, jsou-li striktně nezbytná, a měla by být koordinovaná, přiměřená a nediskriminační. Aby se omezilo šíření nákazy COVID-19, přijaly členské státy různá opatření, z nichž některá měla dopad na volný pohyb. K zamezení šíření viru, ochraně zdraví občanů a zachování volného pohybu v rámci Unie za bezpečných podmínek je ve věci přijímání omezení svobody pohybu zapotřebí dobře koordinovaný, předvídatelný a transparentní přístup. Je to důležité pro miliony občanů, kteří každý den využívají možnosti bezproblémového přeshraničního cestování, a naprosto zásadní, chceme-li bezpečně obnovit naše hospodářství.

 

Další postup

Návrh doporučení, který předložila Komise, bude projednán Radou, aby mohlo být doporučení v nadcházejících týdnech přijato.

 

Další informace

Návrh doporučení Rady na koordinovaný přístup k omezování volného pohybu v reakci na pandemii COVID-19

Re-open EU

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV