TZ EK: Koronavirus: Evropská komise zveřejnila praktická doporučení pro zajištění nepřetržitého toku zboží v celé EU prostřednictvím tzv. zelených pruhů

Publikováno: 24. 3. 2020

Evropská komise vydala dne 23. 3. 2020 nové praktické rady pro provádění Pokynů týkajících se správy hranic, aby mohla nákladní doprava v celé EU nadále fungovat i během současné pandemie. Aby bylo zajištěno nepřetržité fungování dodavatelských řetězců v celé EU, žádají se členské státy, aby bezodkladně stanovily všechny příslušné vnitřní hraniční přechody v rámci transevropské dopravní sítě (TEN-T) jako hraniční přechody s tzv. „zelenými pruhy“. Tyto hraniční přechody se zelenými pruhy by měly být otevřené pro všechna nákladní vozidla bez ohledu na to, jaké zboží přepravují. Překročení hranice, včetně případných kontrol a zdravotních prohlídek, by nemělo trvat déle než 15 minut.

Komisařka pro dopravu Adina Văleanová uvedla: „Dopravní síť EU spojuje celou Unii. Cílem našich doporučení je chránit dodavatelské řetězce v EU za těchto obtížných okolností a zajistit, aby se zboží i pracovníci v dopravě mohli bez zpoždění dostat, kam je potřeba. Kolektivní a koordinovaný přístup k přeshraniční dopravě je dnes důležitější než kdykoliv předtím. Specifickým účelem těchto zelených pruhů je také chránit pracovníky v dopravě, kteří jsou v první linii této krize. Tento soubor doporučení usnadní jejich již tak stresující práci a přinese větší bezpečnost a předvídatelnost.“

Hraniční přechody se zelenými pruhy

Postupy na těchto přechodech by měly být omezeny a zjednodušeny na nezbytné minimum. Kontroly a prohlídky by měly být prováděny tak, aby řidiči nemuseli vystupovat z vozidel a byli podrobováni pouze minimálním kontrolám. Řidiči nákladních vozidel by měli být požádáni o předložení pouze dokladu totožnosti a řidičského průkazu a v případě potřeby potvrzení od svého zaměstnavatele. Mělo by být akceptováno elektronické předložení/zobrazení dokumentů.

Nemělo by docházet k diskriminaci žádných nákladních vozidel ani řidičů, a to bez ohledu na původ a místo určení nákladu, státní příslušnost řidiče nebo zemi registrace vozidla.

S ohledem na současnou situaci se členské státy také naléhavě vyzývají, aby dočasně pozastavily všechny stávající omezení silničního provozu na svém území, například zákazy jízdy o víkendu, v noci a pro určitá odvětví.

Evropská komise žádá členské státy, aby zřídily bezpečné tranzitní koridory, které umožní řidičům osobních vozidel a jejich spolucestujícím, například pracovníkům ve zdravotnictví a v dopravě nebo občanům EU vracejícím se do své vlasti, bez ohledu na jejich státní příslušnost, přímý přednostní průjezd danou zemí v kterémkoliv potřebném směru v rámci sítě TEN-T. Podmínkou by mělo být, že tyto osoby pojedou pouze po určené trase a budou po cestě dělat jen nezbytně nutné přestávky. Členské státy by měly zajistit, aby měly funkční alespoň jedno letiště pro repatriaci osob a mezinárodní lety přepravující pomoc.

Posílená spolupráce mezi členskými státy EU i mimo ni

V návaznosti na videokonferenci ministrů dopravy EU, která se uskutečnila 18. března, zřídila Evropská komise síť národních kontaktních míst a platformu pro poskytování informací o vnitrostátních dopravních opatřeních přijatých členskými státy v reakci na koronavirus. Tato národní kontaktní místa by měla podpořit účinné fungování hraničních přechodů se zelenými pruhy. Sousední země, které nejsou členy EU, se vyzývají, aby s touto sítí úzce spolupracovaly s cílem zajistit tok zboží ve všech směrech.

Aplikace pravidel na pracovníky v dopravě

Pro nepřetržité fungování dopravy Evropská komise doporučuje, aby členské státy přijaly opatření k zajištění volného pohybu všech pracovníků působících v mezinárodní dopravě bez ohledu na typ dopravy. Zejména by měla být zrušena pravidla týkající se cestovních omezení a povinná karanténa pracovníků v dopravě nevykazujících příznaky onemocnění. Například by členské státy neměly požadovat, aby u sebe pracovníci v dopravě měli lékařské potvrzení o svém dobrém zdravotním stavu. K zajištění bezpečnosti pracovníků v dopravě jsou také potřeba posílená hygienická a provozní opatření na letištích, v přístavech, na železničních stanicích a v jiných pozemních dopravních uzlech. Dnešní dokument Evropské komise obsahuje ucelený seznam doporučení na ochranu řidičů před koronavirem (příloha 2).

K potvrzení skutečnosti, že daný pracovník je činný v mezinárodní dopravě, by měla postačit mezinárodně uznávaná osvědčení o profesní způsobilosti. V případě absence takového osvědčení (ne všichni řidiči v mezinárodní dopravě jej mají) by mělo být akceptováno potvrzení podepsané zaměstnavatelem (příloha 3).

Všechny tyto zásady by rovněž měly platit pro státní příslušníky třetích zemí, pokud jsou nezbytní k zajištění volného pohybu nákladu v rámci EU i do EU.

Souvislosti

Pandemie koronaviru značně narušuje evropskou dopravu a mobilitu. Evropský dodavatelský řetězec funguje prostřednictvím rozsáhlé sítě služeb nákladní dopravy, která zahrnuje všechny typy dopravy. Nepřetržité a nepřerušované služby pozemní, vodní a letecké nákladní dopravy mají zásadní význam pro fungování vnitřního trhu EU a jeho účinnou reakci na současnou krizi v oblasti veřejného zdraví.

Další informace

Sdělení Evropské komise o zavedení zelených pruhů podle Pokynů týkajících se opatření správy hranic v zájmu ochrany zdraví a zajištění dostupnosti zboží a základních služeb

Pokyny týkající se opatření správy hranic v zájmu ochrany zdraví a zajištění dostupnosti zboží a základních služeb

Opatření Evropské komise v reakci na koronavirus

Přehled vnitrostátních opatření podle zemí

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV