TZ EK: Komise přijala opatření k tomu, aby odborníci a poskytovatelé služeb mohli plně využívat výhod jednotného trhu EU pro služby

Publikováno: 24. 1. 2019

Brusel 24. ledna 2019 - Evropská komise dnes přijala rozhodnutí o nesplnění povinnosti týkající se 27 členských států, aby zajistila řádné uplatňování pravidel EU v oblasti služeb a odborných kvalifikací.

Jak zdůraznilo sdělení o jednotném trhu z listopadu 2018, mohou občané a podniky využívat řady výhod jednotného trhu pouze v případě, že společně dohodnutá pravidla skutečně v praxi fungují. Komise dnes podnikla kroky, které mají zajistit dodržování předpisů EU v oblasti služeb. Přestože služby představují dvě třetiny hospodářství EU, stále existuje řada překážek bránících tomu, aby odvětví služeb dosáhlo svého plného potenciálu ku prospěchu spotřebitelů, uchazečů o zaměstnání i podniků a podporovalo hospodářský růst v celé Evropě.

Elżbieta Bieńkowska, komisařka odpovědná za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, uvedla: „Dnes jsme přijali balíček opatření v případě nesplnění povinnosti, jímž chceme zajistit účinné a jednotné prosazování předpisů EU, které odborníkům a podnikům umožňují poskytovat služby po celé Evropě. Odstranění stávajících překážek posílí jednotný trh služeb a ten se tak bude moci přiblížit svému plnému hospodářskému potenciálu. Ani to však ještě nestačí. Členské státy musí intenzivněji pracovat na přijetí legislativních návrhů, které Komise předložila v rámci balíčku týkajícího se služeb v lednu 2017.“

Kromě dvou odůvodněných stanovisek zasílá Komise celkem 31 výzev a jednu doplňující výzvu, jež se týkají několika omezení v odvětví služeb:

  • výzvy 27 členským státům (všem kromě Dánska) kvůli nesouladu jejich právních předpisů a postupů s pravidly EU pro uznávání odborných kvalifikací a odpovídající přístup k výkonu činnosti (porušení směrnice o odborných kvalifikacích),
  • odůvodněné stanovisko určené Kypru a výzvu Portugalsku ohledně jejich zvláštních pravidel týkajících se přístupu k výkonu činnosti inženýrů a architektů (porušení směrnice o odborných kvalifikacích),
  • doplňující výzvu Chorvatsku, která se týká omezení práva právníků na poskytování multidisciplinárních služeb, omezení reklamy a omezení práva vykonávat činnost (porušení směrnice EU o službách a směrnice 98/5/ES o usazování právníků a právnických firem),
  • dvě výzvy adresované Francii a Polsku a odůvodněné stanovisko určené Irsku ohledně jejich omezení reklamy v odvětví služeb (porušení článku 56 Smlouvy o fungování EU a směrnice o službách),
  • výzvu Belgii týkající se povolovacího řízení a obecných požadavků, které uplatňuje region Brusel na poskytovatele turistického ubytování (porušení směrnice o službách).

Všechny tyto členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby na argumenty předložené Komisí reagovaly. V opačném případě může Komise rozhodnout, že přistoupí k dalším krokům v rámci řízení o nesplnění povinnosti.

Souvislosti

Přestože služby představují dvě třetiny ekonomiky EU a vzniká v nich přibližně 90 % pracovních míst, toto odvětví zaostává. Ve srovnání se zbytkem světa je růst produktivity v odvětví služeb obzvláště nízký. Aby se tento trend obrátil a aby se vytvářela nová pracovní místa a podpořil se další růst, musí členské státy stimulovat rozvoj ekonomiky služeb a lépe využívat potenciálu jednotného trhu služeb.

Směrnice o službách (směrnice 2006/123/ES), směrnice o odborných kvalifikacích (směrnice 2013/55/EU) a dvě směrnice o advokátech (směrnice Rady 77/249/EHS a směrnice 98/5/ES) nabízejí podnikům a odborníkům, kteří poskytují služby na jednotném trhu EU, významné příležitosti. Stanovují právní rámec pro volný pohyb služeb, což je jedna ze čtyř základních svobod jednotného trhu.

Cílem směrnice o službách (směrnice 2006/123/ES) je realizovat plný potenciál trhů služeb v Evropě tím, že odstraní nadměrné právní a administrativní překážky obchodu. Členské státy mohou na poskytovatele služeb klást omezení pouze v případě, že jsou nediskriminační, odůvodněná a přiměřená, a žádná jiná méně omezující ochranná opatření možná nejsou.

V červnu 2016 poskytla Komise pokyny k tomu, jak se stávající právní předpisy EU mají uplatňovat na ekonomiku sdílení.

Pokud jde o uznávání odborných kvalifikací, zavedla EU moderní systém, který pomáhá zvyšovat pružnost trhů práce a dále usnadňuje usazování poskytovatelů odborných služeb a poskytování služeb mezi členskými státy (směrnice 2005/36/ES ve znění směrnice 2013/55).

Další informace

 

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard