TZ EK: Komise představila způsoby, jak posílit úlohu eura na mezinárodní scéně

Publikováno: 7. 12. 2018

Brusel 5. prosince 2018 - Komise v souvislosti s nadcházejícím prosincovým zasedáním Evropské rady a eurosummitem představila opatření, jež mají zvýšit úlohu eura v měnícím se světě.

Předseda Komise Juncker ve svém projevu o stavu Unie ze září 2018 zdůraznil strategický význam eura a potřebu zajistit, aby jednotná měna mohla hrát plnohodnotnou roli na mezinárodní scéně. S podporou v podobě nadcházejících rozhodnutí o posílení hospodářské a měnové unie, dovršení bankovní unie a pokroku v oblasti unie kapitálových trhů musí euro upevnit své postavení ve světě, aby plně odráželo politický, ekonomický a finanční význam eurozóny. Proto dnes Komise ve svém sdělení nastiňuje přínosy této posílené mezinárodní úlohy eura pro EU a mezinárodní finanční systém a navrhuje iniciativu, s jejíž pomocí se toho dosáhne. V rámci tohoto úsilí Komise rovněž přijala doporučení týkající se mezinárodní úlohy eura v oblasti energetiky, které podporuje rozsáhlejší používání eura v tomto strategickém odvětví.

Místopředseda Komise odpovědný za euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: „Euro je úspěšnou měnou, i když bylo zavedeno poměrně nedávno. Nastal čas, aby se daleko více prosadilo na mezinárodní scéně. Euro by mělo odrážet politickou, ekonomickou a finanční váhu eurozóny a mělo by podporovat vyvážený mezinárodní politický a ekonomický řád založený na pravidlech. Dnešní návrhy jsou začátkem procesu, který může dojít do úspěšného konce pouze v případě, že své úsilí spojí orgány EU, členské státy, účastníci trhu a další aktéři.“

Komisař odpovědný za opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete doplnil: „Unie je s průměrným objemem dovozu ve výši 300 miliard eur ročně největším světovým dovozcem energie, přičemž disponuje otevřeným a konkurenceschopným vnitřním trhem. Posílení mezinárodní úlohy eura v oblasti energetických investic a obchodu pomůže snížit riziko narušení dodávek a podpoří samostatnost evropských podniků. Může proto být významným příspěvkem k našemu cíli spočívajícím v zajištění bezpečnosti dodávek energie v rámci energetické unie.“

Komisař odpovědný za hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici zdůraznil: „Větší používání eura ve světové ekonomice vytváří významný potenciál pro lepší ochranu evropských občanů a podniků před vnějšími otřesy a pro zvýšení odolnosti mezinárodního finančního a měnového systému. Pokrok v dokončování hospodářské a měnové unie je proto nutný nejen k podpoře růstu a stability v EU, ale je to také důležitý projekt, jak posílit evropskou autonomii v globalizovaném světě.“

Prosazování mezinárodní úlohy eura je součástí evropského závazku ve prospěch otevřeného a multilaterálního světového hospodářství a obchodu založeného na pravidlech. Dochází k tomu v době, kdy nedávné celosvětové trendy, vzestup nových hospodářských mocností spolu s vývojem nových technologií mohou vést k přechodu na rozmanitější a multipolárnější systém několika světových měn.

Používat určitou měnu je nakonec rozhodnutím samotných účastníků trhu a cílem není zasahovat do svobody obchodování nebo omezovat výběr. Posílená úloha eura by však pomohla zlepšit odolnost mezinárodního finančního systému, přičemž by organizátorům trhu po celém světě poskytla větší možnosti a snížila by zranitelnost světového hospodářství vůči otřesům. Evropské unii samotné by na jejím území umožnila zvýšit ochranu občanů a podniků, hájit své vlastní hodnoty a prosazovat své zájmy při utváření celosvětových záležitostí v souladu s regulovaným multilateralismem. Rozsáhlejší používání eura ve světě by pro evropské podniky znamenalo nižší náklady i riziko a pro domácnosti nižší úrokové sazby.

Iniciativy k posílení úlohy eura

  • Dokončení evropské hospodářské a měnové unie, bankovní unie a unie kapitálových trhů. Dosud bylo přijato pouze sedm ze 40 klíčových návrhů, které Komise v této oblasti spolunormotvůrcům předložila.
  • Další opatření k prohloubení evropského finančního sektoru, včetně silnější evropské tržní infrastruktury, stabilních referenčních úrovní úrokové míry a integrovaného systému okamžitého platebního styku v EU.
  • Iniciativy související s mezinárodním finančním sektorem: probíhající spolupráce mezi centrálními bankami za účelem zajištění finanční stability, zvýšení podílu dluhopisů denominovaných v eurech a vydaných evropskými subjekty, rozvoj ekonomické diplomacie prosazující používání eura a poskytování technické pomoci s cílem zlepšit přístup zahraničních subjektů k platebnímu systému v eurech, zejména v souvislosti s evropským plánem vnějších investic.

Rozsáhlejší používání eura ve strategických odvětvích

Komise rovněž vyzývá členské státy, aby podporovaly větší používání eura ve strategických odvětvích. I když jsou evropské podniky velkými odběrateli a hlavními výrobci, stále na klíčových strategických trzích obchodují v amerických dolarech, a to i mezi sebou. To podniky vystavuje nejen měnovému ale i politickému riziku, např. v podobě jednostranných rozhodnutí, které přímo ovlivní transakce denominované v dolarech. Komise v tomto ohledu dnes přijala doporučení, jehož cílem je prosazovat větší používání eura v mezinárodních energetických dohodách a transakcích. To evropským podnikům umožní těžit z větší samostatnosti a samofinancovat se a být přitom méně vystaveni právním krokům ze strany jurisdikcí třetích zemí. Zároveň to podpoří cíl EU vytvořit energetickou unii, která zajistí bezpečné, funkční a udržitelné zásobování energií.

Komise rovněž zahájí řadu cílených konzultací se zúčastněnými stranami a v průběhu léta 2019 vydá zprávu o jejich výsledcích.

  • Komise zahájí konzultaci o tržním potenciálu rozsáhlejšího používání transakcí v oblasti ropy, rafinovaných produktů a zemního plynu denominovaných v eurech.
  • Ohledně určení způsobů, jak zvýšit obchodování v eurech, bude Komise konzultovat zúčastněné strany i v případě surovin (kovy a nerosty) a zemědělsko-potravinářských komodit.
  • Rovněž bude zahájena konzultace s cílem prozkoumat možná opatření na podporu používání eura v odvětví výroby dopravních prostředků.

Komise vyzývá vedoucí představitele, aby mezinárodní úlohu eura projednali na prosincovém zasedání Evropské rady a eurosummitu.

Souvislosti

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie v roce 2018 identifikoval několik politických opatření, která by měla zvýšit používání eura jako mezinárodní měny: „Za pouhých 20 let své existence ušlo euro – navzdory pesimistickým hlasům – již dlouhou cestu. Stalo se druhou nejpoužívanější měnou na světě a tím či oním způsobem jsou na něj vázány měny v 60 zemích. Musíme však jít dál a zajistit, aby naše jednotná měna hrála plnohodnotnou úlohu na mezinárodní scéně.“

Euro je dnes druhou nejvýznamnější mezinárodní měnou. V eurozóně o 19 členských státech používá každý den eurobankovky a euromince na 340 milionů občanů. Zemí, které ve světě používají nebo budou používat euro, případně na něj váží svou měnu, je přibližně 60. Jedná se o široce přijímanou měnu v mezinárodním platebním styku. V euru je denominována podstatná část mezinárodních rezerv zahraničních centrálních bank a emise dluhopisů na mezinárodních trzích.

Přibližně 36 % hodnoty mezinárodních transakcí bylo v roce 2017 fakturováno nebo vypořádáno v eurech. Euro tvoří přibližně 20 % mezinárodních rezerv zahraničních centrálních bank. To je více než podíl eurozóny na celosvětovém hrubém domácím produktu (HDP).

Veřejnost v Unii euro trvale podporuje, zejména v zemích, které jej používají. Pro evropské občany představuje jeden z hlavních symbolů Evropské unie. Evropským domácnostem, podnikům a státům euro přineslo viditelné a velmi praktické výhody: stabilní ceny, nízké transakční náklady, transparentnější a konkurenceschopnější trhy a intenzivnější obchod. Je díky němu snadné cestovat a pobývat v zahraničí, přináší nižší úrokové sazby a vyšší ochranu úspor. 

Deset let poté, co světem otřásla finanční krize, je struktura evropské hospodářské a měnové unie mnohem odolnější. Některé úkoly však přetrvávají. Na základě vize uvedené ve zprávě pěti předsedů z června 2015, která byla rozpracována v diskusních dokumentech o prohloubení hospodářské a měnové unie a o budoucnosti financí EU z jara 2017, Komise vytyčila plán prohloubení hospodářské a měnové unie. Posílení mezinárodní úlohy eura je jak logickým pokračováním, tak novou etapou tohoto celkového programu vypracovaného v průběhu posledních čtyř let.

Další informace

Zpráva: Za silnější mezinárodní úlohu eura

Infopřehled: Komise představila způsoby, jak posílit úlohu eura na mezinárodní scéně

Sdělení: Za silnější mezinárodní úlohu eura

Doporučení týkající se mezinárodní úlohy eura v oblasti energetiky

Eurozóna

Bankovní unie

Unie kapitálových trhů

 

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard