TZ EK: Komise podporuje zaměstnanost mladých lidí a představuje most k pracovním místům pro příští generaci

Publikováno: 1. 7. 2020

1. červenec 2020, Brusel - Evropská komise dnes přijímá opatření s cílem poskytnout mladým lidem všechny příležitosti, jež jim umožní plně rozvinout jejich potenciál k utváření budoucnosti EU a k úspěchu v zelené a digitální transformaci. Pandemie koronaviru umocnila obtíže, kterým mladí lidé často čelí při vstupu na trh práce. Je třeba jednat rychle. Nyní je vhodná chvíle zaměřit pozornost na příští generaci.

Komise využívá této příležitosti k začlenění zelené a digitální transformace do jádra politik EU v oblasti mládeže a zaměstnanosti. Komise již v nástroji NextGenerationEU a budoucím rozpočtu EU navrhla způsoby, jakými může EU výrazně přispět k financování opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Nyní je na členských státech, aby těmto investicím daly prioritu. Výdaje na podporu zaměstnanosti mladých lidí by měly dosáhnout nejméně 22 miliard eur.

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis uvedl: „Víc než kdy jindy, zejména nyní v době krize, je důležité, abychom pomohli příští generaci Evropanů zapojit se do pracovního procesu a prosperovat. Navrhujeme jasné a konkrétní způsoby, jak našim mladým lidem poskytnout profesní příležitosti, které si zaslouží. Dnešní návrhy rovněž stanoví, jaké finanční prostředky EU jsou k dispozici na podporu členských států při zvyšování zaměstnanosti mladých lidí. Dnešními investicemi do mladých lidí přispějeme k vytvoření konkurenceschopného, odolného a inkluzivního trhu práce v budoucnu.“

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit dodal: „Nyní nastal čas provést tolik potřebné reformy podpůrných opatření, která jsou určená mladým lidem. Dlužíme to milionům absolventů a nováčkům na trhu práce, proto musíme mobilizovat veškerou možnou podporu. Naši mladí lidé si zaslouží co nejlepší příležitosti, které jím umožní plně rozvinout jejich potenciál.“

Podpora zaměstnanosti mladých lidí: most k pracovním místům pro příští generaci

Balíček na podporu zaměstnanosti mladých lidí tvoří čtyři složky, které dohromady představují most k pracovním místům pro příští generaci:

 • V roce 2013 EU zavedla záruky pro mladé lidi. Od té doby využilo tohoto „mostu k trhu práce“ přibližně 24 milionů mladých lidí. Návrh Komise na doporučení Rady o mostu k pracovním místům uvedené záruky posiluje a rozšiřuje jejich působnost na zranitelné skupiny mladých lidí v celé EU. Zvětšuje se i věkové rozpětí na 15–29 let. Podle doporučení by mělo být i nadále zajištěno, aby každý, kdo se do systému záruk pro mladé lidi přihlásí, obdržel do čtyř měsíců nabídku zaměstnání, vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže. Most k pracovním místům bude inkluzivnější. Cílem bude vyvarovat se všech forem diskriminace a věnovat širší pozornost zranitelnějším skupinám, jako jsou mladí lidé, kteří patří k rasovým a etnickým menšinám, mají zdravotní postižení nebo žijí v některých venkovských, odlehlých nebo znevýhodněných městských oblastech. Bude napojený na potřeby podniků a zaměří se na poskytování dovedností požadovaných především v rámci zelené a digitální transformace. Bude také nabízet krátké přípravné kurzy a poskytovat individualizované poradenství, pokyny a mentorování.
 •  Cílem návrhu Komise na doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě je zmodernizovat systémy tohoto typu vzdělávání, zvýšit jejich atraktivitu a flexibilitu a připravit je na digitální a zelenou ekonomiku. Pružnější a na studenty zaměřené odborné vzdělávání a příprava pomůže mladým lidem připravit se na první zaměstnání a dospělým pak poskytne příležitosti k rozvoji či změně jejich profesní dráhy. Bude podporovat rozmanitost a inkluzivnost a pomůže poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy stát se centry excelence.
 •  Nový impuls pro učňovskou přípravu bude přínosem jak pro zaměstnavatele, tak pro mladé lidi, neboť jeho smyslem je zajistit kvalifikovanou pracovní sílu do celé řady odvětví. Díky Evropské alianci pro učňovskou přípravu bylo vytvořeno více než 900 000 učňovských příležitostí. Obnovená aliance bude propagovat vnitrostátní koalice, podporovat malé a střední podniky a posilovat zapojení sociálních partnerů, jako jsou odborové svazy a organizace zaměstnavatelů. Cílem je zachovat nabídku učňovské přípravy, neboť z učňů, kteří se vzdělávají nyní, budou za pár let vysoce kvalifikovaní pracovníci.
 •  Mezi další opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí patří v krátkodobém horizontu pobídky pro zaměstnanost a začínající podniky a ve střednědobém horizontu pak budování kapacit, sítě mladých podnikatelů a mezipodniková vzdělávací střediska.

Více podrobností o jednotlivých opatřeních je k dispozici v průvodním dokumentu Otázky a odpovědi.

Komise vyzývá členské státy, aby zvýšily podporu zaměstnanosti mladých lidí a využily při tom značné finanční prostředky, jež jsou k dispozici v rámci nástroje NextGenerationEU a budoucího rozpočtu EU. Unie může například pomoci financovat:

 • granty a půjčky na zahájení činnosti pro mladé podnikatele, mentorské programy a podnikatelské inkubátory,
 • příspěvky pro malé a střední podniky, které zaměstnávají učně,
 • odbornou přípravu pro osvojování nových dovedností potřebných na trhu práce,
 • budování kapacit veřejných služeb zaměstnanosti,
 • odbornou přípravu v oblasti řízení profesní dráhy v rámci formálního vzdělávání,
 • investice do digitální vzdělávací infrastruktury a technologií.

Souvislosti

Po celosvětové finanční krizi v roce 2008 se nezaměstnanost mladých lidí zvýšila z 16,0 % v roce 2008 na 24,4 % v roce 2013. Od té doby se snižovala a těsně před vypuknutím pandemie dosáhla rekordně nízké hodnoty 14,9 %. Vždy však byla více než dvakrát vyšší než obecná míra nezaměstnanosti. Podle nejnovějších údajů za duben 2020 činila nezaměstnanost mladých lidí v celé EU 15,4 %. Mnozí se obávají, že se nyní dostaví prudký nárůst.

Členské státy mají k dispozici značné finanční prostředky EU určené na provádění reforem, se kterými počítají dnes představené iniciativy. Klíčovým zdrojem EU, který bude financovat opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí, bude Evropský sociální fond plus. V rámci plánu na podporu oživení Evropy budou další finanční prostředky na zaměstnanost mladých lidí poskytnuty jednak z facility na podporu oživení a odolnosti, jednak z pomoci při oživení pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU).

Další informace

Podpora zaměstnanosti mladých lidí: most k pracovním místům pro příští generaci

Informativní přehled o podpoře zaměstnanosti mladých lidí

Sdělení „Podpora zaměstnanosti mladých lidí: most k pracovním místům pro příští generaci“

Návrh Komise na doporučení Rady o mostu k pracovním místům – posílení záruk pro mladé lidi

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV