TZ EK: Komise navrhuje zvýšit transparentnost cen v potravinářském řetězci

Publikováno: 22. 5. 2019

Brusel 22. května 2019 - Poté, co se Komise zasadila o zákaz nekalých obchodních praktik a lepší spolupráci výrobců, dnes představila třetí návrh usilující o spravedlivější potravinářský dodavatelský řetězec. Má být zajištěn transparentnějším oznamováním cen v celém jeho průběhu.

Evropská komise dnes předložila návrh, díky němuž budou k dispozici klíčové informace o tom, jak se během pohybu zemědělsko-potravinářských produktů dodavatelským řetězcem určují jejich ceny.

Z rozdílů v nákupní a prodejní ceně lze vyčíst vedlejší náklady (např. náklady na dopravu, pojištění, skladování atd.) mezi prodávajícím a kupujícím. Větší transparentnost může pomoci k lepším obchodním rozhodnutím a zlepšit důvěru ve spravedlivý obchod mezi jednotlivými stupni dodavatelského řetězce. Přístup k včasným a snadno dostupným informacím o vývoji trhu je rovněž klíčem k tomu, jak být efektivně konkurenceschopný na celosvětových trzích.

Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan k tomu uvedl: „Silnější postavení zemědělců v potravinářském dodavatelském řetězci bylo pro Komisi vždy prioritou. Větší transparentnost trhu umožní rovný přístup k jasnějším informacím o cenách a spravedlivější a vyváženější potravinářský řetězec. Nová pravidla doplní nedávno přijatou směrnici o zákazu nekalých obchodních praktik a posílí postavení slabších a menších subjektů v dodavatelském řetězci. K jejich zavedení přispěla i velmi silná podpora veřejnosti v celé EU, která si přeje posílit úlohu zemědělců v potravinovém řetězci.

K dispozici sice je velké množství informací o vývoji na zemědělských trzích (ceny, objemy výroby, zásoby atd.), neexistují však téměř žádné informace o dalších klíčových trzích v zemědělsko-potravinářském řetězci, konkrétně o těch, které působí mezi zemědělci a spotřebiteli na úrovni zpracování potravin a na maloobchodní úrovni. Tato asymetrie informací mezi zemědělci a ostatními aktéry dodavatelského řetězce staví zemědělce do značně nevýhodného postavení a narušuje důvěru ve spravedlivé obchodování. Na nedostatek informací o vývoji na trhu od zpracovatelů a maloobchodníků se poukazuje jako na tzv. „černou skříňku“ zemědělsko-potravinářského řetězce. Dnešní návrh tuto skříňku otvírá.

Navrhovaná opatření se budou týkat odvětví masa, vajec, mléka a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny, polních plodin, cukru a olivového oleje. Vycházejí ze stávajících systémů sběru údajů a z již používaných postupů, kterými hospodářské subjekty a členské státy sdělují Komisi informace o trhu. Nyní budou mít širší oblast působnosti. Za sběr údajů o ceně a trhu bude odpovědný každý členský stát. Komise doporučuje, aby si členské státy zvolily nákladově nejefektivnější přístup a v zájmu snižování administrativní zátěže se nezaměřovaly na malé a střední podniky. Členské státy sdělí údaje Komisi, která je následně zveřejní na svém portálu zemědělsko-potravinářských údajů a prostřednictvím středisek EU pro sledování trhu. Je nezbytné, aby informace poskytované členskými státy byly přesné a včasné.

Podle pravidel Komise pro zlepšování právní úpravy je nyní návrh zveřejněn po dobu čtyř týdnů k veřejné konzultaci. Evropská komise jej pak přijme a plánuje, že vstoupí v platnost šest měsíců po přijetí.

Souvislosti

Komise již od začátku svého mandátu usiluje o to, aby byla v potravinářském dodavatelském řetězci nastolena větší spravedlnost a rovnováha.

V roce 2016 byla zřízena pracovní skupina pro zemědělské trhy (AMTF), jejímž úkolem je posuzovat úlohu zemědělců v širším potravinovém řetězci a vydávat doporučení, jak ji posílit a zlepšit.

Na základě těchto doporučení Komise v roce 2017 zahájila počáteční posouzení dopadů a veřejnou konzultaci týkající se zlepšování potravinového dodavatelského řetězce. Obě akce se zaměřovaly na tři oblasti: nekalé obchodní praktiky, spolupráci výrobců a transparentnost trhu.

Z celoevropského průzkumu veřejného mínění, jehož výsledky byly zveřejněny v únoru 2018, vyplynulo, že lepší postavení zemědělců v potravinovém dodavatelském řetězci by uvítala velká většina respondentů (88 %). Ve veřejné konzultaci z roku 2017 ohledně modernizace společné zemědělské politiky vyjádřilo 96 % respondentů souhlas s návrhem, aby jedním z cílů společné zemědělské politiky EU bylo lepší postavení zemědělců v hodnotovém řetězci.

Komise loni předložila návrh zakázat nekalé obchodní praktiky v potravinářském dodavatelském řetězci. Evropský parlament a Rada o něm hlasovaly v dubnu 2019. Nová pravidla zajistí ochranu 100 % zemědělců i malých a středních podniků v Unii proti nekalým obchodním praktikám v potravinářském dodavatelském řetězci.

Další informace

Návrh na větší transparentnost trhu v rámci potravinového řetězce EU

Komise vítá podporu Parlamentu pro zákaz nekalých obchodních praktik

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard