TZ EK: Kodex zásad boje proti dezinformacím se používá už rok: On-line platformy předložily sebehodnotící zprávy

Publikováno: 29. 10. 2019

Brusel 29. října 2019 - Evropská komise dnes zveřejnila první výroční sebehodnotící zprávy, které na základě kodexu zásad boje proti dezinformacím vypracovaly Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Twitter a sedm evropských oborových sdružení. Ve zprávách signatáři tohoto samoregulačního kodexu popisují pokrok, jehož v uplynulém roce dosáhli v boji proti dezinformacím na internetu. Kodex se uplatňuje od října 2018 a je důležitým pilířem akčního plánu proti dezinformacím.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová, komisař pro bezpečnostní unii Julian King a komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová ve společném prohlášení uvedli:

„Vítáme, že signatáři kodexu zveřejnili vlastní hodnocení toho, jak plní své závazky. Zejména oceňujeme závazek on-line platforem zvýšit transparentnost svých politik a navázat užší spolupráci s výzkumnými pracovníky, ověřovateli faktů a členskými státy. Míra pokroku jednotlivých signatářů je však velmi rozdílná a zprávy nám dávají jen malou představu o skutečném dopadu samoregulačních opatření přijatých v uplynulém roce a mechanismech nezávislé kontroly.

Přestože se v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019 zjevně nepodařilo dezinformace zcela odstranit, přijatá opatření a měsíční zprávy v období před volbami pomohly omezit prostor pro cizí zásahy a zlepšit integritu služeb, narušit ekonomické pobídky pro dezinformace a zajistit větší transparentnost politické a tematické reklamy.Rozsáhlá automatizovaná propaganda a dezinformace jsou však stále rozšířené a ve všech oblastech kodexu je třeba vykonat více. Nemůžeme tuto situaci akceptovat s tím, že dnes je to normální.

Úsilí on-line platforem a ověřovatelů faktů sice může omezit škodlivé virální zprávy šířené prostřednictvím služeb platforem, avšak stále je naléhavě nutné, aby on-line platformy zahájily smysluplnou spolupráci se širší škálou důvěryhodných a nezávislých organizací. Přístup k datům, který poskytují, dosud neodpovídá potřebám nezávislého výzkumu.

Přes významné závazky všech signatářů také musíme vyjádřit politování nad tím, že kodex nepodepsaly žádné další platformy ani podniky z odvětví reklamy.“

Hlavní zjištění ze sebehodnotících zpráv

 • Signatáři kodexu uvádějí, že ve srovnání s říjnem 2018 se zlepšila transparentnost. Probíhá užší dialog s platformami ohledně jejich politik proti dezinformacím.
 • Došlo sice k pokroku v oblasti závazků, které Komise sledovala od ledna do května 2019 před volbami do Evropského parlamentu, ale pokud jde o plnění závazků posílit postavení spotřebitelů a výzkumné obce, jsou zprávy méně pozitivní. Poskytování dat a vyhledávacích nástrojů je stále sporadické a nesystematické a neodpovídá potřebám výzkumu ohledně nezávislé kontroly.
 • Rozsah opatření, která jednotlivé platformy k plnění svých závazků realizují, se značně liší. Přetrvávají také rozdíly mezi jednotlivými členskými státy v oblasti provádění politik platforem, spolupráce se zainteresovanými stranami a citlivosti na volební situaci.
 • Zprávy obsahují informace o politikách k provádění kodexu, včetně specifických unijních parametrů. Konzistentnost a podrobnost informací je ovšem různá. Poskytnutými parametry jsou především ukazatele výstupů, např. počet zrušených účtů. 

Další kroky

Komise momentálně provádí celkové hodnocení účinnosti kodexu. Kromě sebehodnocení jednotlivých signatářů vezme Komise v úvahu:

 • informace od skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální služby (ERGA), jak stanoví akční plán proti dezinformacím,
 • hodnocení od třetí strany vybrané signatáři, jak je stanoveno v kodexu,
 • posouzení od nezávislého poradce pověřeného Komisí, které se očekává počátkem roku 2020,
 • zprávu o volbách do Evropského parlamentu v roce 2019, kterou Komise předloží v nadcházejících měsících.

Na základě těchto podkladů Komise počátkem roku 2020 předloží své komplexní posouzení. Pokud se ukáže, že kodexu nefunguje uspokojivě, může Komise navrhnout další opatření, včetně opatření regulační povahy.

Souvislosti

Evropská unie aktivně potírá šíření dezinformací od roku 2015. V návaznosti na rozhodnutí Evropské rady z března 2015 byla v rámci Evropské služby pro vnější činnost zřízena pracovní skupina East StratCom, která měla vystupovat proti probíhajícím ruským dezinformačním kampaním. V roce 2016 byl přijat společný rámec pro boj proti hybridním hrozbám, po němž v roce 2018 následovalo společné sdělení o zvýšení odolnosti a posílení kapacit pro řešení hybridních hrozeb.

V dubnu 2018 Komise nastínila evropský přístup a samoregulační nástroje proti šíření dezinformací na internetu. V říjnu 2018 pak Facebook, Google, Twitter a Mozilla a také oborová sdružení zastupující on-line platformy, reklamní průmysl a zadavatele reklamy podepsaly kodex zásad boje proti dezinformacím. Sebehodnocení, která byla dnes zveřejněna, navazují na výchozí zprávy předložené v lednu 2019 a na měsíční zprávy společností Facebook, Google a Twitter z období od ledna do května 2019, které se zaměřovaly na plnění závazků souvisejících s integritou evropských voleb. V roce 2019 se signatářem kodexu stala také společnost Microsoft.

Ve společném sdělení zveřejněném v červnu 2019 informovala Komise a vysoká představitelka o pokroku dosaženém v boji proti dezinformacím a o hlavních poznatcích z evropských voleb. Tato zpráva zdůraznila, že ačkoli se v souvislosti s květnovými volbami do Evropského parlamentu zjevně nepodařilo dezinformace zcela odstranit, opatření přijatá EU pomohla omezit prostor pro cizí vměšování a koordinované kampaně manipulující veřejné mínění. Stalo se tak za přispění řady novinářů, ověřovatelů faktů, platforem, vnitrostátních orgánů, výzkumné obce i občanské společnosti.

Další informace

Sebehodnocení a analytická zpráva

Informativní přehled: Akční plán proti dezinformacím – zpráva o pokroku

Tisková zpráva: Unie vydává před zasedáním Evropské rady zprávu o pokroku v boji proti dezinformacím

Kodex zásad – časté otázky

Společná zpráva o provádění akčního plánu proti dezinformacím

Akční plán proti dezinformacím

Sdělení o boji proti dezinformacím na internetu: evropský přístup

Internetové stránky EU vs Disinfo

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV
 • Mastercard