TZ EK: Jednotný digitální trh: Průzkum ukazuje, že Evropané mají dobrou znalost předpisů proti neoprávněnému zeměpisnému blokování

Publikováno: 1. 7. 2019

Brusel 27. června 2019 - Sedm měsíců poté, co se začaly uplatňovat nové předpisy proti neoprávněnému zeměpisnému blokování, je již obecné povědomí spotřebitelů o těchto nových předpisech proti omezením u nákupů online a přeshraničních prodejů značně vyvinuté.

Nový průzkum Eurobarometr, který byl dnes zveřejněn, ukazuje, že jen několik měsíců poté, co se začalo uplatňovat nařízení o zeměpisném blokování, je 50 % občanů EU obecně informováno o opatřeních EU pro potírání neoprávněné diskriminace ze strany obchodníků. Je však třeba více pracovat na zajištění širších znalostí o konkrétních digitálních právech zakotvených v právu EU, neboť pouze 29 % respondentů ví přesně, jaká práva se jich konkrétně týkají.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu uvedl: „Zákazem neoprávněného zeměpisného blokování jsme v prosinci loňského roku učinili další konkrétní krok k tomu, aby evropští občané a evropské podniky maximálně profitovali z možností digitálního věku. S potěšením konstatuji, že Evropané z velké části požívají svého nového digitálního práva, jež je součástí celkem 35 nových digitálních práv a svobod, které pro ně jednotný digitální trh novým právním prostředím vytvořil.“

Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová doplnila: „Nová pravidla, jimiž končí neoprávněné zeměpisné blokování, přinášejí prospěch spotřebitelům i obchodníkům a nabízejí spravedlivější přístup k produktům a službám na jednotném trhu EU. Společnosti, které spotřebitelům nadále omezují přístup, prostě porušují právo. Komise bude situaci nadále sledovat, aby zajistila dodržování předpisů.“

Rostoucí zájem o přístup k obsahu přes hranice

Dnes zveřejněný průzkum Eurobarometr je součástí probíhajícího hodnocení spotřebitelských potřeb a tržní reality ze strany Komise v odvětvích, na něž se předpisy o zeměpisném blokování momentálně nevztahují nebo se na ně vztahují jen částečně. Toto hodnocení bude podkladem pro počáteční revizi předpisů plánovanou na březen 2020, jež se bude zabývat tím, zda je třeba oblast působnosti nařízení rozšířit. Průzkum například jasně ukazuje, že audiovizuální a další elektronicky poskytovaný obsah chráněný autorským právem, třeba přenos a stahování hudby, elektronické knihy a hry, patří mezi nejpopulárnější obsah, který spotřebitelé vyhledávají přes hranice. Na tento druh obsahu se stávající předpisy nevztahují, ale je pravděpodobné, že v blízké budoucnosti si bude zasluhovat v rámci práva EU zvláštní pozornost.

Zejména počet uživatelů internetu snažících se získat přeshraniční přístup k obsahu se za poslední čtyři roky téměř zdvojnásobil (z 8 % v roce 2015 na 15 % v roce 2019). Nejoblíbenějšími druhy obsahu, které jsou vyhledávány přes hranice, jsou audiovizuální obsahy (vyhledávány 9 % respondentů) a hudba (8 %). Z průzkumu rovněž vyplývá, že tento trend bude pravděpodobně pokračovat, zejména u mladých lidí: procento respondentů ve věku 15 a 24 let, kteří se pokusili o přístup k těmto službám přes hranice, představuje téměř dvojnásobek oproti tomuto procentu u všech dotázaných, a to 28 %.

Nejčastějšími důvody pro pokus o přístup k takovému obsahu jsou nedostatečná dostupnost ve vlastní zemi respondentů (44 %), dále následuje hledání širšího výběru (39 %). Většina z těch, kteří se nepokusili získat přístup k obsahu určenému pro uživatele v jiné zemi EU, by o to přesto měla zájem – zejména u audiovizuálního obsahu (31 %) a hudby (29 %), kde mladší generace vykazují čísla ještě vyšší.

Souvislosti

Nařízení proti neoprávněnému zeměpisnému blokování, které vstoupilo v platnost dne 3. prosince 2018, se týká neodůvodněné diskriminace při online prodeji v rámci vnitřního trhu na základě státní příslušnosti, bydliště nebo místa usazení zákazníků. Neukládá obchodníkům, aby umožnili přístup k jejich obsahu, prodávali nebo dodávali po celé EU, ale zakazuje jim diskriminovat zákazníky na základě státní příslušnosti, bydliště nebo místa usazení, pokud obchodník již do jejich konkrétního členského státu dodává.

Toto nařízení je součástí řady předpisů pro elektronický obchod, jejichž cílem je zvýšit přeshraniční online prodej v EU, což přinese prospěch spotřebitelům, kteří se budou těšit většímu výběru a více zárukám, i online prodejcům. Sem patří zejména:

Díky strategii pro jednotný digitální trh mají od dubna 2018 Evropané rovněž přístup ke svému online předplatnému na filmy, sportovní akce, elektronické knihy, videohry nebo hudební služby při cestách do jiného členského státu. Nové předpisy nadto usnadní provozovatelům vysílání obohatit online výstupy přes hranice, poskytnou lidem lepší výběr a přeshraniční přístup k obsahu a umožní rozkvět evropské kultury.

Další informace

Průzkum Eurobarometr o nových předpisech, které skoncují s neoprávněným zeměpisným blokováním, a o přeshraniční přenositelnosti 

10 hlavních skutečností týkajících se předpisů o zeměpisném blokování

Otázky a odpovědi

Interaktivní mapa znázorňující současný stav provádění nařízení o zeměpisném blokování v jednotlivých zemích EU

Informační přehled o jednotném digitálním trhu

Průzkum Eurobarometr o přeshraničním přístupu k obsahu online – verze z roku 2019verze z roku 2015

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard