TZ EK: Jak členské státy v roce 2019 dodržovaly právo EU? Je zapotřebí většího úsilí

Publikováno: 3. 8. 2020

31. červenec, Brusel - Výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU uvádí, jak Komise monitorovala a prosazovala dodržování práva EU v roce 2019 a jakých výsledků členské státy dosáhly v různých oblastech politiky.

Účinné prosazování práva EU je důležité pro občany, neboť zachovává práva a výhody, jež jim z práva EU plynou a které by jim jinak byly odepřeny. Rovněž je důležité pro podniky, aby byly zajištěny rovné podmínky v rámci vnitřního trhu.

Zatímco počet otevřených případů nesplnění povinnosti zůstal v minulém roce stabilní, počet nových případů se oproti předchozímu roku zvýšil o více než 20 %. Nejnižší počet nových otevřených případů týkajících se nesprávného provedení nebo nesprávného uplatňování práva EU měly v roce 2019 Lucembursko, Estonsko a Litva a naopak nejvyšší počet zaznamenaly Španělsko, Itálie a Řecko.

Komise nadále důrazně prosazovala pravidla ve všech oblastech politiky a upřednostňovala oblasti, které mají největší dopad na každodenní životy lidí a podniků. Hlavními dotčenými oblastmi politiky byly mimo jiné životní prostředí, vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, mobilita a doprava. Dohromady představovaly polovinu všech případů. Komise například podnikla kroky proti třem členským státům v souvislosti s nadměrným znečištěním ovzduší a proti pěti členským státům, které nezajistily rovnocenný přístup pro zdravotně postižené uživatele k jednotnému evropskému číslu tísňového volání 112.

Prosazování práva EU je založeno na spolupráci. Proto Evropská komise při provádění práva EU aktivně podporuje členské státy prostřednictvím pokynů a dialogu. V roce 2019 se zaměřila zejména na podporu národních a regionálních orgánů při provádění pravidel týkajících se nakládání s odpady, kvality ovzduší, energetické účinnosti, zemědělských trhů a rovnosti žen a mužů.

Boj proti opožděnému provádění směrnic EU

Aby mohli občané a podniky využívat výhod práva EU, je naprosto zásadní, aby členské státy prováděly evropské směrnice do svého vnitrostátního právního řádu v dohodnutých lhůtách.

Přes polovinu všech řízení o nesplnění povinnosti v roce 2019 souviselo s opožděným prováděním směrnic, i když jejich počet se mírně snížil (z 419 případů v roce 2018 na 406 v roce 2019). Nejvyšší počet nových případů opožděného provedení během posledních pěti let byl oproti tomu zaznamenán v roce 2016 (847 případů). V zájmu usnadnění včasného a správného provedení Komise členským státům nadále poskytovala pomoc formou přípravy prováděcích plánů, specializovaných internetových stránek a pokynů a zajištěním výměny osvědčených postupů v rámci setkání skupiny odborníků.

Pokud jde o opožděné provedení ve vnitrostátním právu, nejvyšší počet nově otevřených případů se týkal Bulharska, Belgie, Řecka a Kypru, naopak nejméně případů bylo otevřeno proti Dánsku, Itálii a Litvě.

Komise nadále postupovala Soudnímu dvoru případy nesplnění povinnosti z důvodu opožděného provedení směrnic se žádostí o denní penále podle čl. 260 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). V loňském roce podala Komise k Soudnímu dvoru Evropské unie žalobu se žádostí o uložení penále, která se týkala Španělska (věc C-658-19).

Soudní dvůr v rozsudku ze dne 8. července 2019 ve věci Komise v. Belgie použil poprvé mechanismus sankcí podle čl. 260 odst. 3 SFEU. Uložil Belgii (věc C-543/17) denní penále kvůli nepřijetí a neoznámení všech opatření nezbytných pro provedení směrnice o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Souvislosti

Od roku 1984 předkládá Komise na základě žádosti Evropského parlamentu výroční zprávu o kontrole uplatňování práva EU během předchozího roku. Evropský parlament následně o zprávě Komise přijímá usnesení.

Komise se prioritně zaměřuje na problémy, u nichž mohou mít její opatření v oblasti prosazování práva reálný dopad a mohou být užitečná pro občany a podniky. Při rozdělení povinností mezi evropské orgány nese Evropská komise obecnou odpovědnost za zahájení legislativního procesu. O návrzích Komise rozhoduje Rada a Evropský parlament. Členské státy odpovídají za včasné a správné uplatňování, provádění a prosazování práva EU ve svém vnitrostátním právním řádu. Tento okruh pak uzavírá Komise: jakmile jsou návrhy přijaty jako právní předpisy EU, sleduje, zda členské státy tyto právní předpisy správně uplatňují, a podnikne opatření, pokud tomu tak není.

Dodržování zásad právního státu je jednou z politických priorit Komise Ursuly von der Leyenové. 

DALŠÍ INFORMACE

Odkaz na zprávu & informativní přehledy

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV