TZ EK: Internetové obchody spolupracují při odhalování nebezpečných výrobků na trhu E

Publikováno: 17. 3. 2017

Evropská komise dnes zveřejnila svou nejnovější zprávu o systému včasného varování před nebezpečnými výrobky.

Které výrobky představují největší riziko?

  • V roce 2016 se nejvíce oznámení týkalo hraček (26 %), dále motorových vozidel (18 %) a oděvů, textilií a módních výrobků (13 %).
  • Co se týče rizik, v roce 2016 bylo nejčastěji oznamovaným rizikem nebezpečí úrazu (25 %), následované rizikem chemické závadnosti (23 %).
  • Odkud v roce 2016 nebezpečné výrobky pocházely?
  • Většina nebezpečných výrobků oznámených v systému pocházela ze zemí mimo EU. U celých 53 % nebezpečných výrobků byla jako země původu uvedena Čína (1 069 oznámení). V porovnání s rokem 2015, kdy se výrobků z Číny týkalo 62 % oznámení, došlo tedy v roce 2016 k poklesu podílu takovýchto oznámení o 9 %.
  • Celkem 468 oznámení se týkalo nebezpečných výrobků evropského původu (23 %).
  • Spojené státy byly v roce 2016 jako země původu uvedeny u 102 oznámení (5 %) a Turecko v 53 případech (2,6 %). U 158 oznámených výrobků (8 %) nebyla země původu známa.

image003.jpg

Národní orgány tento systém v roce 2016 využívaly aktivněji a z obchodů odstranily více nebezpečných výrobků. Avšak stále větší počet výrobků oznámených v systému včasného varování se prodává na online platformách. Proto Komise posílila svou spolupráci se společnostmi Amazon, eBay a Alibaba, aby mohla aktivněji bojovat proti potenciálně nebezpečným či nevyhovujícím výrobkům nabízeným na jejich internetových stránkách, jejichž prostřednictvím prodávají do EU.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová k tomu uvedla: „Spotřebitele je nutné před nebezpečnými výrobky chránit. Tato ochrana se musí týkat nákupů online i offline. Proto mě těší, že jsme se dohodli na spolupráci se společnostmi Amazon, eBay a Alibaba, jejímž cílem je odstraňovat výrobky oznámené prostřednictvím systému včasného varování z jejich internetových stránek. A já vyzývám další společnosti, aby se připojily. Vítám také skutečnost, že se nám podařilo dosáhnout určitého pokroku v souvislosti s Čínou, neboť počet nebezpečných výrobků dovezených z Číny v tomto roce klesá. To prokazuje, že naše spolupráce s Čínou a naše vytrvalost při vyžadování vysoké kvality se vyplácí.“

Spolupráce mezi zeměmi EU se zintenzivnila a členské státy stále častěji využívají systém včasného varování k tomu, aby zajistily promptní odstranění nebezpečných výrobků z celého evropského trhu. V roce 2016 národní orgány prostřednictvím systému včasného varování sdílely 2 044 oznámení nebezpečných výrobků. Tato oznámení měla za následek 3 824 následných opatření, jako je stažení výrobku z oběhu. Počet reakcí byl v porovnání s předchozími léty více než dvojnásobný. To ukazuje, že národní orgány reagují na oznámení důkladněji a přijímají všechny kroky nezbytné k tomu, aby byl trh pro spotřebitele bezpečnější.

Evropská komise také společně s národními orgány usilovala o to, aby byl systém přístupnější pro uživatele, a veřejně přístupné internetové stránky systému byly modernizovány, aby je společnosti a spotřebitelé začali používat ve větší míře.

Jak jsou spotřebitelé chráněni před nebezpečnými výrobky prodávanými online?

Vzhledem k tomu, že spotřebitelé stále častěji nakupují online, mnohé z výrobků oznámených v systému včasného varování se prodávají na online platformách nebo na internetových tržištích. V roce 2016 se jich týkalo 244 oznámení. Několik členských států již za účelem řešení tohoto problému zřídilo specializované týmy, které se věnují monitorování internetových stránek a sledování nebezpečných výrobků prodávaných online. Kromě toho společnosti Amazon, eBay a Alibaba souhlasily s tím, že pokud regulační orgány EU takové výrobky odhalí, podniknou kroky k jejich odstranění ze svých internetových stránek. Za tímto účelem uvedené společnosti zřídily pro orgány jednotné kontaktní místo.

Další kroky

Komise bude pokračovat ve zlepšování systému včasného varování, aby byl pro orgány ještě praktičtější pro každodenní používání.
Komise bude pokračovat ve spolupráci s čínskými orgány, a to prostřednictvím výměny informací o nebezpečných výrobcích, v jejichž případě zasáhnou přímo „u zdroje“, tedy v Číně.

Nadále bude spolupracovat rovněž s internetovými obchody a bude se zasazovat o to, aby proti nebezpečným výrobkům zasahovaly. Komise také připravuje praktické pokyny pro dozor nad trhem s výrobky prodávanými prostřednictvím internetu, které by měly pomoci příslušným orgánům při provádění kontrol.

Souvislosti

Systém včasného varování již od roku 2003 zaručuje, že se informace o nebezpečných nepotravinářských výrobcích, které byly kdekoliv v Evropě staženy z trhu a/nebo z oběhu, rychle dostanou ke členským státům a Evropské komisi. Díky tomu jsou pak v celé EU přijata vhodná následná opatření (zákaz/zastavení prodeje, stažení z trhu nebo z oběhu nebo odmítnutí dovozu celními orgány).

Do systému je v současné době zapojeno 31 zemí (všechny státy EU a Island, Lichtenštejnsko a Norsko). Systém včasného varování funguje díky každodenní a nepřetržité úzké spolupráci mezi členskými státy.

Systém včasného varování má své vlastní veřejně přístupné internetové stránky (ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system), které umožňují přístup k týdenním aktualizacím oznámení zasílaných národními orgány zapojenými do systému. Každý týden je zaregistrováno přibližně 50 oznámení, která jsou zveřejněna na internetových stránkách. Oznámení zveřejněná v systému si může prohlížet kdokoli. Spotřebitelé a podniky si nyní mohou nastavit upozornění na oznámení individualizovaná na základě konkrétních potřeb a preferencí a sdílet tato oznámení na sociálních médiích.

Další informace

Zpráva o systému včasného varování před nebezpečnými výrobky za rok 2016

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Internetové stránky systému včasného varování

Interaktivní mapa

 

 

Uložit

Zdroj: EK

Ke stažení

Zprava o systemu vcasneho varovani pred nebez.vyrobky.pdf PDF 16.05.2018 859.25 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • CSOB
  • PP
  • KMV