TZ EK: Hospodářská soutěž: Komise konzultuje zúčastněné strany ohledně sdělení o definici trhu

Publikováno: 29. 6. 2020

26. červen 2020, Brusel - Evropská komise dne 26. června 2020 vyhlásila veřejnou konzultaci ke sdělení o definici trhu použité v unijním právu hospodářské soutěže. Otevřený dotazník přispěje k hodnocení vypracovanému Komisí, jehož cílem je posoudit, zda je nutné sdělení aktualizovat. Zúčastněné strany mohou předložit svá stanoviska a reagovat na otevřenou veřejnou konzultaci do 9. října 2020.

Slovy komisařky odpovědné za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerové„Pravidla hospodářské soutěže v Evropské Unii musí držet krok se světem, který se rychle mění a digitalizuje. Sdělení o definici trhu poskytuje společnostem a dalším zúčastněným stranám zásadní informace, které jim pomáhají pochopit přístup Komise k fungování trhu. Je důležité, aby pokyny Komise byly aktuální a aby poskytovaly jasný, konzistentní a snadno uchopitelný přístup k definici trhu. Máme zájem o otevřený dialog a výměnu názorů se všemi příslušnými zúčastněnými stranami, aby Komise rozuměla jakýmkoli obavám týkajícím se definic fungování trhu, případně zda je sdělení nutné aktualizovat.“

 

Potřeba hodnocení

Tempo změn se v posledních letech čím dál více zrychluje, svět se digitalizuje a propojuje. Změny, jako například zvýšení celosvětového obchodu, včetně obchodu s hlavními rozvíjejícími se trhy, postupné odstraňování vnitrostátních překážek obchodu na jednotném trhu, digitalizace a vzestup nových významných subjektů v některých odvětvích, znamenají, že mnoho trhů může v současné době pracovat odlišným způsobem, než tomu bylo v minulosti.

Stávající sdělení o definici trhu pochází z roku 1997, a je možné, že v dnešní době nebude moci nabízet odpovědi na všechny relevantní otázky týkající se definice výrobkového a zeměpisného trhu. Komise také během uplynulých let v oblasti definice trhu načerpala mnoho zkušeností, vyvinuly se nové metody a soudy EU poskytly další pokyny.

Osvědčené postupy načerpané z tohoto vývoje může být třeba promítnout do revidovaného sdělení o definici trhu a Komise v tomto ohledu žádá zúčastněné strany o zpětnou vazbu.

Část důkazů pro hodnocení poskytnou informace získané prostřednictvím veřejné konzultace. Komise rovněž provede průzkum osvědčených postupů v oblasti definice trhu; provede konzultaci s vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž jak v rámci EU, tak mimo ni; a bude též aktivně spolupracovat s odborníky a zástupci skupin zúčastněných stran.

 

Další postup

Komise konzultuje zúčastněné strany z veřejného i soukromého sektoru, včetně podniků a sdružení spotřebitelů, orgánů pro hospodářskou soutěž a vládních orgánů, akademické obce, jakož i právníků a ekonomů. Respondenti mohou předkládat svá stanoviska a reagovat na otevřenou veřejnou konzultaci v kterémkoli z úředních jazyků EU do 9. října roku 2020. Komise má v úmyslu zveřejnit výsledky hodnocení v roce 2021.

 

Souvislosti

Definice trhu je nástrojem pro stanovení hranic hospodářské soutěže mezi podniky. Účelem definice relevantního výrobkového a zeměpisného trhu je určit skutečné konkurenty, kteří jsou schopni ovlivňovat obchodní rozhodnutí dotčených podniků, například při rozhodování o stanovení cen. Z tohoto pohledu definice trhu umožňuje mimo jiné provádět výpočty tržních podílů, které poskytují smysluplné informace pro účely posuzování tržní síly.

Definice trhu odrážejí situaci na trhu. Proto se liší napříč odvětvími a mohou se v průběhu času vyvíjet. Kupříkladu definice zeměpisného trhu mohou sahat od vnitrostátních nebo místních trhů, jako je tomu u maloobchodního prodeje spotřebního zboží, po světové trhy, jako u prodeje leteckých dílů. Vzhledem k tomu, že se situace na trhu v průběhu času vyvíjí, vyvíjí se v průběhu času i definice trhu stanovená Komisí.

Ve sdělení o definici trhu jsou uvedeny pokyny k principům a osvědčeným postupům ohledně způsobu, jakým Komise uplatňuje koncepci relevantního výrobkového a zeměpisného trhu při prosazování práva Unie v oblasti hospodářské soutěže.

 

Další informace

Sdělení Komise o definici trhu

Veřejná konzultace ke sdělení o definici trhu (hodnocení)

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard