TZ EK: Evropská komise vydává zprávu k 10. výročí Listiny základních práv Evropské unie

Publikováno: 6. 6. 2019

Brusel 5. června 2019 - Evropská komise dnes vydává výroční zprávu o tom, jak instituce a členské státy EU uplatňují Listinu základních práv EU, jejíž desáté výročí letos slavíme. Při této příležitosti Komise také vydává průzkum Eurobarometr o povědomí občanů o tomto dokumentu. Evropské instituce si díky Listině základních práv v posledních deseti letech již osvojily kulturu dbající základních práv. Donucovací orgány však potenciál listiny dosud nevyužívají naplno a povědomí o ní je nízké.

První místopředseda Komise Frans Timmermans k tomu řekl: „Po deseti letech dostává Listina základních práv svým příslibům. Je oporou naší Unie hodnot a stanoví naše práva, svobody a zásady. Aby měla co největší dopad na každodenní život našich občanů, musí lidé znát svá práva a vědět, kam se obrátit, pokud jsou jim upřena. Proto je důležité zvyšovat povědomí o tomto dokumentu a informovat občany, co jim jako Evropanům náleží.“

Komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová dodala: „Listinu citují soudy a EU ji uplatňuje prostřednictvím svých iniciativ na ochranu občanských práv. Avšak pouze jeden z deseti Evropanů ví, co Listina základních práv je, a tak není divu, že lidé nedokáží využít celý její potenciál. Proto chci vyzvat vlády členských zemí a celou občanskou společnost a všechny obránce práv, aby zvyšovali informovanost o tomto významném dokumentu. Musíme společně zajistit, aby se stal každodenní realitou všech občanů.“

Zpráva poukazuje na to, že tvůrci politik si stále více uvědomují význam toho, aby jejich iniciativy byly v souladu s listinou, a na to, že EU přijala celou řadu iniciativ chránících základní práva občanů, například obecné nařízení o ochraně údajů.

Listinu jsou povinny při provádění práva EU uplatňovat vnitrostátní orgány, včetně soudů. Stále častěji na ni odkazuje také Evropský soudní dvůr: zatímco v roce 2010 to bylo jen 27 odkazů, loni na ni odkázal už 356krát. O listinu se stále více ve svých rozhodnutích opírají také vnitrostátní soudy a stále častěji se Evropského soudního dvora ptají na to, jak mají správně postupovat.

Potenciál listiny však dosud není využíván naplno a povědomí o ní je malé, zejména na úrovni jednotlivých členských států. Agentura EU pro základní práva v této souvislosti poukazuje na absenci národních politik, které by podporovaly informovanost o listině a její uplatňování. Dnešní průzkum Eurobarometr ukazuje, že ačkoli se od roku 2012 situace mírně zlepšila, jen čtyři z deseti občanů o listině slyšeli a jen jeden z deseti věděl, oč jde. Šest z deseti by si pak přálo vědět více o právech, která listina zaručuje, a o tom, kam se obrátit, když jsou jim práva upřena.

Pokud jde o uplatňování listiny v roce 2018, zmiňuje zpráva několik klíčových iniciativ EU, například:

o zavedení ochrany oznamovatelů na úrovni EU (minimální standardy zaručující vysokou míru ochrany oznamovatelů),

o podporu volebních práv (opatření na podporu svobodných a spravedlivých voleb, sdělení o dezinformacích a výzva online platformám a reklamnímu průmyslu, aby přijaly opatření na boj proti falešným zprávám) a

o boj proti nezákonným nenávistným projevům na internetu (sledování dopadu kodexu chování pro boj proti nenávistným projevům na internetu).

Ze zprávy v neposlední řadě vyplývá, že existuje prostor pro další zlepšování, zejména na národní úrovni. Problémem v části EU totiž bylo a stále je nedodržování zásad právního státu a azylových předpisů.

Evropská komise, finské předsednictví EU a Agentura Evropské unie pro základní práva letos 12. listopadu uspořádají k desátému výročí existence listiny konferenci, kde se bude hovořit o tom, jak lze dále zlepšovat praktické využívání tohoto dokumentu v členských státech.

Souvislosti

Listina základních práv se stala právně závaznou společně se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009. Od té doby vydává Evropská komise každý rok výroční zprávu o jejím uplatňování.

Výroční zprávy sledují pokrok v oblastech, kde má EU pravomoc jednat, a popisují, jak byla listina zohledněna v konkrétních případech, zejména při navrhování nových právních předpisů EU. Zaměřují se na to, jak instituce EU a úřady členských států přispívají k tomu, aby byla základní práva běžnou součástí života občanů.

Komise spolupracuje s příslušnými úřady na celostátní, místní i unijní úrovni na tom, aby byli lidé lépe informováni o svých základních právech a o tom, kde hledat pomoc, pokud byla jejich práva porušena. Praktické informace jsou k dispozici na stránkách e-Justice.

Další informace

Zpráva o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie za rok 2018

Eurobarometr a informační přehledy o povědomí občanů EU o základních právech

Listina základních práv Evropské unie a Evropský soudní dvůr

V roce 2018 odkázal Evropský soudní dvůr na listinu v 356 případech. V roce 2010 to bylo jen 27 případů.

 

Overview of CJEU case law.jpg

 

Když národní soudy kladou Evropskému soudnímu dvoru otázky (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce), stále častěji odkazují na Listinu základních práv (84 případů v roce 2018 oproti 19 případům v roce 2010).

requests for preliminary rulings which mention the Charter.jpg

 

Výsledky průzkumu Eurobarometr: povědomí o Listině základních práv

Průzkum Eurobarometr o povědomí o listině ukazuje, že oproti roku 2012 se situace mírně zlepšila. O listině slyšelo jen 42 % respondentů a jen 12 % opravdu ví, co to je.

QB1.jpg

 

Z výsledků také vyplynulo, že šest z deseti respondentů by rádo vědělo více nejen o listině, ale také o tom, kam se obrátit, pokud dojde k porušení jejich práv.

QB6.jpg

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard