TZ EK: Evropská komise vítá kladné hodnocení, které získala za správu rozpočtu EU

Publikováno: 8. 10. 2019

Brusel 8. října 2019 - Evropský účetní dvůr – nezávislý auditor výdajů EU – ve své nejnovější zprávě o řízení rozpočtu potvrdil, že Junckerova Komise významně zlepšila způsob správy rozpočtu EU. Auditoři již podvanácté za sebou vystavili roční účetní závěrce EU kladný posudek a třetí rok za sebou vydali pro platby v roce 2018 výrok s výhradou. Jedná se o pozitivní ocenění cílené práce Junckerovy Komise, která usiluje o to, aby každé euro z rozpočtu EU bylo vynaloženo v souladu s pravidly a aby přineslo přidanou hodnotu pro naše občany.

Evropský komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger k tomu uvedl: „Evropská komise dělá maximum pro to, aby se každé euro z rozpočtu EU vynaložilo ve prospěch našich občanů a aby přineslo přidanou hodnotu. Dbáme na to, aby byla plně respektována pravidla a chyby byly omezeny na minimum. Jsme rádi, že naše úsilí nese ovoce a nezávislí auditoři opět potvrdili, že odvádíme dobrou práci.“

Členské státy EU – důležití partneři při správě rozpočtu EU

Komise odpovídá za plnění rozpočtu EU spolu s různými partnery. Přibližně 75 % výdajů EU spravuje společně s členskými státy EU. Ty hrají klíčovou úlohu v oblastech, jako je soudržnost a zemědělství, kde je většina rozpočtu poskytována prostřednictvím národních a regionálních řídicích orgánů. Komise má přísná pravidla týkající se řádné a účinné správy fondů. Spolupracujeme s členskými státy, abychom zaručili, že rozpočet je čerpán v souladu s těmito pravidly a že každé euro z rozpočtu EU směřuje tam, kde je ho nejvíce zapotřebí.

Günther H. Oettinger k tomu řekl: „Jak politika soudržnosti EU, tak i naše společná zemědělská politika prokázaly, že jsou s to přinášet dobré výsledky. Vzhledem k velkému počtu zúčastněných stran jsou však soudržnost a rozvoj venkova zároveň nejnáročnější z hlediska řízení. Komise v případě potřeby pomáhá členským státům i různým řídicím orgánům dosahovat lepších výsledků. Naše dosavadní úsilí ukazuje, že jsme na správné cestě, a budeme se dále ubírat stejným směrem.“

Maximálně využít každé euro

Komise klade velký důraz na to, aby každé euro z rozpočtu EU napříč různými oblastmi politiky vedlo k dosažení co nejlepších výsledků. Proto se ze všech sil snažíme nejen o to, aby byl rozpočet EU vynakládán v souladu s pravidly, ale také o to, aby z něj byly financovány projekty, které řeší problémy na úrovni EU a mají význam pro velký počet lidí. Pokud jde například o oblast výzkumu, podporuje EU díky světově největšímu veřejně financovanému programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 více než 300 000 výzkumných pracovníků (včetně nositelů Nobelovy ceny, kterých je od včerejška osmnáct) a inovátorů. Co se týče ochrany hranic a řízení migrace, tj. oblasti zásadního významu pro občany EU, pomohly od roku 2015 iniciativy financované z prostředků EU zachránit ve Středomoří téměř 760 000 životů a v roce 2018 snížit ve srovnání s vrcholem migrační krize v roce 2015 počet příchozích migrantů o 92 %.

Důraz na přidanou hodnotu EU je rovněž ústředním bodem návrhu, který Komise předložila pro dlouhodobý rozpočet na období 2021–2027. Návrh usiluje o stanovení jasnějších cílů a větší zaměření na výkonnost. Měl by vést ke snadnějšímu monitorování a měření výsledků a k jednoduššímu provádění případně potřebných změn. Tím by se měl dále zlepšit způsob plnění výdajové stránky rozpočtu EU.

Zjednodušování pravidel – zefektivnění financování z prostředků EU

Komise v posledních letech usiluje o další zjednodušování pravidel pro čerpání rozpočtu EU, neboť jednodušší pravidla znamenají snadnější přístup k finančním prostředkům a méně chyb při řízení.

Vracení nesprávně vynaložených prostředků EU

Cílem Komise jakožto správce rozpočtu EU je zajistit, aby po ukončení programu a provedení všech kontrol bylo zbytkové riziko pro rozpočet EU nižší než 2 %, což je úroveň, kterou Účetní dvůr považuje za významnou.

Za tímto účelem Komise sleduje provádění rozpočtu EU na místě. Zjistí-li, že členské státy nebo koneční příjemci nakládají s penězi EU nesprávně, může v zájmu ochrany rozpočtu EU podniknout kroky k zpětnému získání finančních prostředků. Komise odhaduje, že po zohlednění oprav a prostředků získaných zpět činí zbytkové riziko chyb u rozpočtu EU za rok 2018 méně než 1 %.

Souvislosti

Zveřejněním výroční zprávy Evropského účetního dvora začíná každoroční udílení absolutoria rozpočtu EU. Aby Komise připravila pro tento proces podmínky, zveřejnila v červenci 2019 v integrovaných finančních zprávách a zprávách o odpovědnosti informace o příjmech a výdajích EU a o řízení a výkonnosti jejího rozpočtu. Tyto zprávy potvrzují, že rozpočet EU v roce 2018 dosáhl konkrétních výsledků, pomohl naplnit politické priority Evropské unie, vytvořil přidanou hodnotu pro občany EU a byl čerpán v souladu s předpisy EU.

Předpokládaná míra chyb není ukazatelem podvodů, neefektivnosti nebo plýtvání. Je pouze odhadem výše prostředků, které byly z rozpočtu EU vyplaceny i přes nesplnění určitých pravidel.

Další informace

Informativní přehled – Hlavní aspekty plnění rozpočtu EU na rok 2018

Výroční zpráva o řízení a výkonnosti za rok 2018

Integrované finanční zprávy a zprávy o odpovědnosti

Návrh Komise týkající se příštího víceletého finančního rámce

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard