TZ EK: Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím: ochrana evropských zájmů, zajištění spravedlivé hospodářské soutěže a pokračující spolupráce v oblastech společného zájmu

Publikováno: 28. 12. 2020

24.12.2020 - Evropská komise dnes po intenzivních jednáních dosáhla dohody se Spojeným královstvím o podmínkách jeho budoucí spolupráce s Evropskou unií.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Naše úsilí se vyplatilo, protože nyní máme se Spojeným královstvím spravedlivou a vyváženou dohodu, která ochrání naše evropské zájmy, zajistí spravedlivou hospodářskou soutěž a poskytne našim rybářům tolik potřebnou předvídatelnost. Konečně se můžeme přestat zabývat brexitem a zaměřit na budoucnost. Evropa začíná novou kapitolu.“

Hlavní vyjednavač Evropské komise Michel Barnier řekl: „Tímto jsme zakončili čtyřleté období, které bylo velmi intenzivní, zejména v posledních devíti měsících, a během nějž jsme vyjednali spořádané vystoupení Spojeného království z EU a zcela nové partnerství, na němž jsme se s konečnou platností dnes dohodli. Během těchto jednání byla v první linii ochrana našich zájmů a mě těší, že se nám je ochránit podařilo. Nyní je na Evropském parlamentu a Radě, aby se k této dohodě vyjádřily.“

 

Návrh dohody o obchodu a spolupráci tvoří tři hlavní pilíře:

Dohoda o volném obchodu: nové hospodářské a sociální partnerství se Spojeným královstvím

 • Dohoda se týká nejen obchodu se zbožím a službami, ale také široké škály dalších oblastí v zájmu EU, jako jsou investice, hospodářská soutěž, státní podpora, daňová transparentnost, letecká a silniční doprava, energetika a udržitelnost, rybolov, ochrana údajů a koordinace sociálního zabezpečení.
 • Stanoví nulové celní sazby a nulové kvóty na veškeré zboží, které splňuje příslušná pravidla původu.
 • Obě strany se zavázaly zajistit rovné podmínky, a to tak, že zachovají vysokou úroveň ochrany v oblastech, jako je ochrana životního prostředí, boj proti změně klimatu a stanovování cen uhlíku, sociální a pracovní práva, daňová transparentnost a státní podpora, s účinným vnitrostátním prosazováním, závazným mechanismem řešení sporů a možností obou stran přijmout nápravná opatření.
 • EU a Spojené království se dohodly na novém rámci pro společné řízení rybích populací ve vodách EU a Spojeného království. Spojené království bude moci dále rozvíjet britské rybolovné činnosti, přičemž bude zaručena činnost a obživa evropských rybářů a zachovány přírodní zdroje.
 • Pokud jde o dopravu, dohoda zajišťuje nepřetržité a udržitelné letecké, silniční, železniční a námořní spojení, ačkoli přístup na trh bude omezenější než v rámci jednotného trhu. Obsahuje ustanovení, která mají zajistit, aby hospodářská soutěž mezi subjekty z EU a Spojeného království probíhala za rovných podmínek, aby nedocházelo k oslabení práv cestujících a pracovníků ani ke zhoršení bezpečnosti dopravy.
 • Pokud jde o energetiku, dohoda stanoví nový model pro obchodování a vzájemné propojení se zárukami otevřené a spravedlivé hospodářské soutěže, včetně bezpečnostních norem pro energii z moří a výrobu energie z obnovitelných zdrojů.
 • Pokud jde o koordinaci sociálního zabezpečení, cílem dohody je zajistit řadu práv občanů EU a státních příslušníků Spojeného království. To se týká občanů EU, kteří budou po 1. lednu 2021 pracovat ve Spojeném království, cestovat do Spojeného království nebo se stěhovat do Spojeného království, a státních příslušníků Spojeného království, kteří budou pracovat v EU, cestovat do EU nebo se do ní stěhovat.
 • Dohoda rovněž umožňuje Spojenému království, aby se nadále účastnilo řady stěžejních programů EU na období 2021–2027, jako je Horizont Evropa (pod podmínkou, že Spojené království zaplatí finanční příspěvek do rozpočtu EU).
 • Dohoda o obchodu a spolupráci stanoví nový rámec pro vymáhání práva a justiční spolupráci v trestních a občanských věcech. Uznává potřebu intenzivní spolupráce mezi vnitrostátními policejními a justičními orgány, zejména v oblasti boje proti přeshraniční trestné činnosti a terorismu a jejich stíhání. Vytváří nové operativní schopnosti s ohledem na skutečnost, že Spojené království jako třetí země mimo schengenský prostor nebude mít stejné možnosti jako dříve. Spolupráce v oblasti bezpečnosti může být pozastavena v případě, že Spojené království poruší svůj závazek nadále dodržovat Evropskou úmluvu o lidských právech a její vnitrostátní vymáhání.
 • Aby byla podnikům, spotřebitelům a občanům poskytnuta co největší právní jistota, je v kapitole věnované správě jasně uvedeno, jak bude dohoda prováděna a kontrolována. Rovněž zřizuje společnou Radu partnerství, která zajistí řádné uplatňování a výklad dohody a v níž budou projednány všechny nově vzniklé otázky.
 • Závazné mechanismy prosazování a řešení sporů zajistí, aby byla dodržována práva podniků, spotřebitelů a jednotlivců. To znamená, že podniky v EU a ve Spojeném království spolu budou soutěžit za rovných podmínek a nedovolí, aby některá ze stran využila své autonomie v oblasti regulace k poskytování nespravedlivých subvencí nebo k narušení hospodářské soutěže.
 • Obě strany se mohou v případě porušení dohody zapojit do meziodvětvových odvetných opatření. Tato meziodvětvová odvetná opatření se vztahují na všechny oblasti hospodářského partnerstvíNové partnerství pro bezpečnost našich občanů

 • Dohoda o obchodu a spolupráci stanoví nový rámec pro vymáhání práva a justiční spolupráci v trestních a občanských věcech. Uznává potřebu intenzivní spolupráce mezi vnitrostátními policejními a justičními orgány, zejména v oblasti boje proti přeshraniční trestné činnosti a terorismu a jejich stíhání. Vytváří nové operativní schopnosti s ohledem na skutečnost, že Spojené království jako třetí země mimo schengenský prostor nebude mít stejné možnosti jako dříve. Spolupráce v oblasti bezpečnosti může být pozastavena v případě, že Spojené království poruší svůj závazek nadále dodržovat Evropskou úmluvu o lidských právech a její vnitrostátní vymáhání.

 

Horizontální dohoda o správěrámec, který obstojí v čase

 • Aby byla podnikům, spotřebitelům a občanům poskytnuta co největší právní jistota, je v kapitole věnované správě jasně uvedeno, jak bude dohoda prováděna a kontrolována. Rovněž zřizuje společnou Radu partnerství, která zajistí řádné uplatňování a výklad dohody a v níž budou projednány všechny nově vzniklé otázky.
 • Závazné mechanismy prosazování a řešení sporů zajistí, aby byla dodržována práva podniků, spotřebitelů a jednotlivců. To znamená, že podniky v EU a ve Spojeném království spolu budou soutěžit za rovných podmínek a nedovolí, aby některá ze stran využila své autonomie v oblasti regulace k poskytování nespravedlivých subvencí nebo k narušení hospodářské soutěže.
 • Obě strany se mohou v případě porušení dohody zapojit do meziodvětvových odvetných opatření. Tato meziodvětvová odvetná opatření se vztahují na všechny oblasti hospodářského partnerství.

 

Dohoda se nevztahuje na zahraniční politiku ani na spolupráci v oblasti vnější bezpečnosti a obrany, neboť Spojené království o těchto záležitostech jednat nechtělo. Od 1. ledna 2021 proto mezi Spojeným královstvím a EU nebude existovat žádný rámec pro vypracování a koordinaci společných reakcí na výzvy v oblasti zahraniční politiky, například ukládání sankcí státním příslušníkům nebo ekonomikám třetích zemí.

Dohoda o obchodu a spolupráci pokrývá řadu oblastí, které jsou v zájmu EU. Jde daleko nad rámec tradičních dohod o volném obchodu a poskytuje pevný základ pro zachování našeho dlouhodobého přátelství a spolupráce. Zaručuje integritu jednotného trhu a nedělitelnost čtyř svobod (volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu). Odráží skutečnost, že Spojené království opouští systém společných pravidel, dohledu a donucovacích mechanismů EU, a proto již nemůže využívat výhod plynoucích z členství v EU nebo z jednotného trhu. Dohoda však v žádném případě neposkytne Spojenému království stejně významné výhody, které mělo jako členský stát EU.

Přichází velké změny: přípravy na 1. ledna 2021

Navzdory nové dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím dojde 1. ledna 2021 k velkým změnám.

V tento den Spojené království opustí celní unii a jednotný trh EU, veškeré politiky EU a mezinárodní dohody. Skončí volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu mezi Spojeným královstvím a EU.

EU a Spojené království budou tvořit dva samostatné trhy – dva oddělené regulační a právní prostory. Tím vzniknou překážky pro obchod se zbožím a službami a přeshraniční mobilitu a výměny, jež dnes neexistují – a to v obou směrech.

Dohoda o vystoupení

Dohoda o vystoupení zůstává v platnosti a chrání mimo jiné práva občanů EU a státních příslušníků Spojeného království, finanční zájmy EU a především mír a stabilitu na irském ostrově. Úplné a včasné provedení této dohody bylo pro Evropskou unii klíčovou prioritou.

Díky intenzivním diskusím mezi EU a Spojeným královstvím ve smíšeném výboru a různých specializovaných výborech bude dohoda o vystoupení – a zejména její Protokol o Irsku/Severním Irsku – provedena dne 1. ledna.

Dne 17. prosince se sešel smíšený výbor EU – Spojené království, aby potvrdil všechna formální rozhodnutí a další praktická řešení související s prováděním dohody o vystoupení. V rámci těchto společně dohodnutých řešení souhlasilo Spojené království s tím, že stáhne sporná ustanovení zákona Spojeného království o vnitřním trhu a nezavede žádná podobná ustanovení do daňového zákona.

Další kroky

Obzvláště naléhavou otázkou je vstup dohody o obchodu a spolupráci v platnost.

 • Spojené království má jakožto bývalý členský stát s Unií rozsáhlé vazby v celé řadě hospodářských a jiných oblastí. Pokud po 31. prosinci 2020 nebude existovat žádný platný rámec upravující vztahy mezi Unií a Spojeným královstvím, dojde k výraznému narušení těchto vztahů na úkor jednotlivců, podniků a dalších zúčastněných stran.
 • Jednání mohla být uzavřena až ve velmi pozdní fázi před skončením přechodného období. Toto pozdní načasování by však nemělo ohrozit právo Evropského parlamentu na demokratickou kontrolu v souladu se Smlouvami.
 • Vzhledem k těmto výjimečným okolnostem Komise navrhuje prozatímně uplatňovat dohodu po omezenou dobu, a sice do 28. února 2021.

Komise neprodleně předloží návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění a o uzavření dohody.

Rada pak na základě jednomyslné shody všech 27 členských států bude muset přijmout rozhodnutí o zmocnění k podpisu dohody a jejímu prozatímnímu uplatňování od 1. ledna 2021. Po dovršení tohoto procesu může být dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím formálně podepsána.

Poté bude požádán Evropský parlament, aby udělil svůj souhlas s dohodou.

Jako poslední krok ze strany EU musí Rada přijmout rozhodnutí o uzavření dohody.

 

Další informace

Další informace o vystoupení Spojeného království z Evropské unie a dohodě o vystoupení

 

Více informací ZDE.

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV