TZ EK: Cestovní ruch a doprava: pokyny Komise, jak bezpečným způsobem znovu začít cestovat a jak oživit cestovní ruch v Evropě v roce 2020 a v dalších letech*

Publikováno: 14. 5. 2020

Brusel, 13.05.2020 - Komise dnes představila balíček pokynů a doporučení, jež mají pomoci členským státům postupně rušit cestovní omezení a umožnit podnikům působícím v cestovním ruchu, aby po několika měsících omezení volného pohybu osob znovu zahájily provoz. To vše při dodržení nezbytných preventivních zdravotních opatření.

Cílem těchto pokynů Komise je umožnit lidem odpočinout si, uvolnit se a nabýt čerstvých sil, čehož je nyní tolik zapotřebí. Jakmile to zdravotní situace umožní, měli by lidé mít možnost sejít se s přáteli a rodinou, ať už ve své zemi, nebo v zahraničí v rámci EU, avšak za dodržení všech nezbytných bezpečnostních a preventivních opatření.

Cílem tohoto balíčku je rovněž pomoci odvětví cestovního ruchu v EU překonat pandemii, přičemž se má podnikům dostat podpory a má být zajištěno, aby Evropa zůstala nejvyhledávanější turistickou destinací.

Balíček Komise týkající se cestovního ruchu a dopravy zahrnuje:

 • celkovou strategii pro oživení v roce 2020 a v následujících letech;
 • společný postup při obnově svobody pohybu a rušení omezení na vnitřních hranicích EU, tj. postupně a koordinovaně;
 • rámec na podporu postupného obnovení dopravy při současném zajištění bezpečnosti cestujících a personálu;
 • doporučeníjehož cílem je učinit z cestovních poukazů atraktivní alternativu k vrácení hotovosti spotřebitelům;
 • kritéria pro bezpečné a postupné obnovení činností v oblasti cestovního ruchu a pro vypracování zdravotních protokolů pro ubytovací a stravovací zařízení, jako např. hotely.

 

Pro turisty a cestující:

Cílem Komise je zajistit, aby lidé mohli opět cestovat, a to bezpečně a s pocitem důvěry. Proto přichází s těmito opatřeními:

 • Obnovení svobody pohybu a rušení kontrol na vnitřních hranicích při zachování bezpečnosti:

Bez volného pohybu a možnosti cestovat do zahraničí se cestovní ruch neobejde. Vzhledem k tomu, že se členským státům daří šíření viru omezit, měla by být paušální omezení volného pohybu nahrazena cílenějšími opatřeními. V případech, kdy zdravotní situace neumožňuje všeobecné rušení omezení, navrhuje Komise rozfázovaný a koordinovaný přístup, kdy by nejprve měla být zrušena omezení na hranicích mezi oblastmi nebo členskými státy, v nichž je epidemiologická situace na dostatečně podobné úrovni. Zároveň musí být tento přístup flexibilní, měl by tedy například umožňovat opětovné zavedení určitých opatření, pokud by to epidemiologická situace vyžadovala. Členské státy by při svých krocích měly zohledňovat tato tři kritéria:

 • epidemiologické kritérium, zejména se zaměřením na oblasti, v nichž se situace zlepšuje, a to na základě pokynů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a s využitím regionální mapy, jež ECDC vypracovalo;
 • schopnost uplatňovat opatření proti šíření nákazy v průběhu celé cesty, tj. i na hraničních přechodech, včetně dodatečných zabezpečení a opatření v případech, kdy je obtížné zajistit omezení fyzického kontaktu, a
 • ekonomická a sociální hlediska, přičemž zpočátku by cestování přes hranice mělo být umožněno přednostně v souvislosti s důležitými činnostmi a také z rodinných důvodů.

 

Zvláště důležitá je zásada nediskriminace: pokud se členský stát rozhodne povolit cestu na své území nebo do určitých regionů a oblastí na svém území, měl by tak učinit nediskriminačním způsobem, tzn. měl by umožnit vstup ze všech oblastí, regionů nebo zemí v EU, kde jsou podobné epidemiologické podmínky. Stejně tak platí, že i omezení musí být rušena bez diskriminace, tj. pro všechny občany EU a všechny obyvatele daného členského státu bez ohledu na jejich státní příslušnost, a měla by platit pro všechny části Unie, kde vládne podobná epidemiologická situace.

 • Obnova dopravních služeb v celé EU při zajištění ochrany zdraví pracovníků v dopravě a cestujících:

 

pokynech jsou představeny obecné zásady pro bezpečné a postupné obnovování přepravy cestujících leteckou, železniční, silniční a lodní dopravou. Obsahují řadu doporučení, např. ohledně nutnosti omezit kontakt mezi cestujícími a pracovníky v dopravě a mezi cestujícími navzájem či snížit počet cestujících na určitém prostoru, je-li to proveditelné.

Pokyny rovněž obsahují informace o používání osobních ochranných prostředků, jako jsou ochranné roušky, a o vhodných protokolech v případech, kdy cestující vykazují příznaky koronaviru. Jsou v nich uvedena také doporučení pro jednotlivé druhy dopravy a výzva směrem k členským státům, aby při postupném obnovování dopravních spojení postupovaly koordinovaně.

 • Obnovení služeb cestovního ruchu bezpečným způsobem:

Komise stanoví společný rámec obsahující kritéria pro bezpečné a postupné obnovení činností v oblasti cestovního ruchu a vypracování zdravotních protokolů pro hotely a jiné druhy ubytovacích zařízení za účelem ochrany zdraví hostů i zaměstnanců. Těmito kritérii jsou epidemiologické důkazy, dostatečná kapacita zdravotnického systému pro místní obyvatele a turisty, solidní kapacita pro dohled, sledování a testování a funkční systém vysledování kontaktů. Díky těmto pokynům budou lidé moci bezpečně pobývat v hotelech, kempech, zařízeních poskytujících ubytování se snídaní či jiných ubytovacích zařízeních, jíst a pít v restauracích, barech a kavárnách nebo vyrazit na pláž či do jiných venkovních prostor pro volný čas.

 • Zajištění přeshraniční interoperability aplikací pro vysledování kontaktů:

Členské státy se s podporou Komise dohodly na pokynech, jež mají zajistit přeshraniční interoperabilitu mezi trasovacími aplikacemi, tak aby občané mohli být upozorněni na kontakt s osobou nakaženou koronavirem i tehdy, jsou-li na cestách v EU. Těmito pokyny se budou řídit vývojáři ve službách vnitrostátních zdravotnických orgánů. Tyto aplikace pro vysledování kontaktů musí být dobrovolné, transparentní, dočasné, kyberneticky bezpečné, musí pracovat s anonymizovanými údaji, měly by využívat technologii Bluetooth a být schopné funkce bez ohledu na státní hranice a operační systémy chytrých telefonů. Interoperabilita má zásadní význam – musí být možné, aby občané EU dostávali bezpečným a zabezpečeným způsobem upozornění na to, že mohou být nakažení, bez ohledu na to, kde v EU se nacházejí a jakou aplikaci používají. Komise podporuje členské státy při hledání správného řešení v souladu se zásadami stanovenými v rámci sady nástrojů EU a s pokyny Komise ohledně ochrany údajů.

 • Zatraktivnění poukazů pro spotřebitele:

Podle pravidel EU si cestující mohou v případě zrušení přepravních dokladů (letenek, jízdenek na vlak, autobus či autokar a palubních vstupenek na trajekt) nebo souborné cestovní služby vybrat, zda přijmou poukaz, nebo budou požadovat vrácení peněz. Komise ve svém doporučení toto právo potvrzuje a zároveň vyzývá k tomu, aby se poukazy staly snadno proveditelnou a přitažlivější alternativou k vrácení peněz za zájezd či cestu zrušené v souvislosti se současnou pandemií, což dostalo pod velký finanční tlak i cestovní kanceláře a dopravce. Dobrovolné poukazy by měly být chráněny proti platební neschopnosti emitenta, měly by být platné minimálně po dobu 12 měsíců a pokud by nebyly uplatněny, mělo by být možné si je maximálně po uplynutí jednoho roku nechat proplatit. Kromě toho by poukazy měly cestujícím poskytovat dostatečnou flexibilitu a umožnit jim cestovat na stejné trase za stejných podmínek. Klienti cestovních kanceláří by měli mít možnost zarezervovat si zájezd se stejným druhem poskytovaných služeb nebo zájezd rovnocenné kvality. Měly by být rovněž přenosné na jiného cestujícího. 

 

Pro podniky působící v oblasti cestovního ruchu:

Komise chce evropské odvětví cestovního ruchu podpořit pomocí těchto opatření:

 • Zajištění likvidity pro podniky v cestovním ruchu, zejména malé a střední podniky, prostřednictvím:

o flexibility v rámci pravidel pro státní podporu, jež členským státům umožní zavést například systém záruk pro poukazy či jiné programy pro zajištění likvidity, jež mají pomoci podnikům v odvětví dopravy a cestovního ruchu a zajistit, aby žádosti o vrácení peněz podané v důsledku koronavirové pandemie byly skutečně uspokojeny. Systémy poukazů může Komise velmi rychle schválit poté, co je dotčený členský stát oznámí.

financování z EU: EU nadále pomáhá podnikům zasaženým krizí tím, že jim poskytuje okamžitou likviditu prostřednictvím investiční iniciativy pro reakci na koronavirus, a to v rámci sdíleného řízení společně s členskými státy. Kromě toho Komise a Evropský investiční fond uvolnily částku ve výši až 8 miliard EUR pro 100 000 malých podniků zasažených krizí.

 • Zachránit pracovní místa prostřednictvím finančních úlev z programu SURE ve výši až 100 miliard EUR:

Program SURE pomáhá členským státům financovat vnitrostátní režimy zkrácené pracovní doby a jiná podobná opatření, jež podnikům umožňují zachovat pracovní místa. Komise rovněž podporuje partnerství mezi službami zaměstnanosti, sociálními partnery a podniky, jejichž účelem je usnadňovat rekvalifikace, zejména pro sezónní pracovníky.

 • Přiblížit občanům místní nabídku cestovního ruchu, propagovat místní atrakce a turismus a Evropu jako bezpečnou turistickou destinaci:

Ve spolupráci s členskými státy bude Komise propagovat systém sponzorských poukazů, jehož prostřednictvím mohou zákazníci podpořit své oblíbené hotely a restaurace. Bude také podporovat celoevropské reklamní kampaně propagující Evropu jako nejžádanější turistickou destinaci.

S cílem doplnit krátkodobá opatření bude Komise ve spolupráci s členskými státy dále podporovat udržitelný cestovní ruch v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a digitální transformaci služeb v oblasti cestovního ruchu, jež umožní širší nabídku, lepší přidělování zdrojů a nové způsoby řízení cestování a cestovního ruchu.

Komise uspořádá evropskou konferenci o cestovním ruchu, na níž bude spolu s orgány EU, zástupci průmyslu, regionů, měst a dalšími zúčastněnými stranami projednávat budoucí podobu udržitelného, inovativního a odolného ekosystému evropského cestovního ruchu – „Evropský program pro cestovní ruch 2050“.

 

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Místopředseda Komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas prohlásil: „Cestovní ruch je velmi důležitý pro jednotný trh a jeho čtyři svobody a má klíčový význam pro hospodářský, sociální a kulturní způsob života EU. Opatření přijatá proti šíření COVID-19 měla na turismus tvrdý dopad. Vzhledem k tomu, že členské státy omezující opatření postupně ruší, začínáme vytvářet podmínky pro to, aby oživení cestovního ruchu a jednotného trhu proběhlo bezpečným a přiměřeným způsobem, tak aby v EU nedošlo k další vlně nákazy a my si mohli zachovat náš způsob života.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton k tomu uvedl: Miliony malých a středních podniků a rodinných podniků, jež provozují ubytovací zařízení, restaurace, osobní přepravu a cestovní kanceláře, jsou ohroženy úpadkem a nutností propouštění zaměstnanců. Potřebují co nejrychleji obnovit provoz. Pomáháme evropskému cestovnímu ruchu, aby se znovu postavil na nohy a zároveň nepředstavoval riziko pro zdraví a bezpečnost. Předkládáme dnes návrh na společný evropský přístup, jenž nám umožní úspěšně zvládnout letní sezónu roku 2020, která je a bude složitá, a zároveň se připravit na udržitelnější a digitální struktury cestovního ruchu v budoucnosti.“

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová prohlásila: „Uvědomujeme si, jak moc se již evropští občané těší na léto a na možnost cestovat. Díky velkým obětem, jež museli v uplynulých měsících přinést, bude možné omezující opatření opatrně a postupně uvolňovat, alespoň prozatím. Dokud však bude virus mezi námi, nebude rušení omezení volného pohybu a oživování cestovního ruchu bez rizika. Abychom v co největší míře předešli dalšímu rozšíření nákazy, musíme zachovat ostražitost, dbát na omezení fyzického kontaktu a dodržovat přísná zdravotní opatření v celé oblasti cestovního ruchu a v celém dopravním ekosystému. Nedopustíme, aby naše úsilí vyšlo vniveč.“

Didier Reynders, komisař pro spravedlnost a spotřebitele, řekl: „Mohu evropské spotřebitele ujistit, že Komise neomezí jejich právo na vrácení peněz za zrušené zájezdy či cesty, jež je zakotveno v právních předpisech EU. Doporučujeme však, aby těm, kteří si tuto možnost zvolí, byl nabídnut poukaz jako atraktivnější alternativa. Zároveň je třeba říci, že svoboda pohybu je základní právo, jehož si evropští občané cení nevíce. Je důležité toto právo obnovit co nejdříve, jakmile to okolnosti dovolí.

Komisařka pro dopravu Adina Văleanová dodala: „Jde nám o to, aby ve všech dopravních prostředcích byla pro cestující i pracovníky v dopravě zajištěna maximální bezpečnost. Tyto pokyny poskytnou úřadům a zúčastněným subjektům standardní rámec, podle nějž by měli při obnově dopravního spojení postupovat. Naší prioritou je obnovit mobilitu co nejdříve, avšak pouze na základě jasných opatření ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

SOUVISLOSTI:

Evropa skýtá dynamické a pulsující prostředí pro cestovní ruch. Cestování, doprava, ubytování, stravování, rekreace nebo kulturní akce tvoří téměř 10 % HDP EU a pro mnoho evropských regionů tato odvětví představují velmi významný zdroj pracovních míst a příjmů. Alespoň jednou za rok vycestuje za účelem soukromé rekreace 267 milionů Evropanů (62 % populace), přičemž 78 % Evropanů tráví dovolenou ve své domovské zemi nebo v jiné zemi EU.

Odvětví cestovního ruchu je také jedním z nejpostiženějších, na něž tvrdě dopadla přísná omezení volného pohybu a cestování v reakci na koronavirovou nákazu. Podle předpovědí Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) poklesne počet zahraničních návštěvníků o 60 až 80 %, což bude celosvětově představovat ztráty příjmů z vývozu ve výši 840 až 1 100 miliard EUR. Léto je pro cestovní ruch v Evropě stěžejním obdobím – během průměrné letní sezóny (od června do srpna) podniknou obyvatelé EU jako turisté 385 milionů cest a utratí 190 miliard EUR. 

Dnešní balíček vychází ze společného evropského plánu, který Komise ve spolupráci s Evropskou radou zveřejnila 14. dubna. Tento plán stanoví postupné rušení opatření proti šíření nákazy, jež byla zavedena v důsledku koronavirové pandemie.

 

DALŠÍ INFORMACE:

Otázky a odpovědi týkající se balíčku opatření v oblasti cestovního ruchu a dopravy

Otázky a odpovědi týkající se aplikací pro vysledování kontaktů

Informativní přehled: EU pomáhá oživit cestovní ruch v Evropě

Informativní přehled: Cestování a cestovní ruch v Evropě: praktické pokyny pro cestující a podniky

Sdělení o cestovním ruchu a dopravě v roce 2020 a v dalších letech

Sdělení o rozfázovaném a koordinovaném přístupu pro obnovu volného pohybu

Sdělení: Pokyny týkající se dopravy a konektivity

Sdělení: Pokyny týkající se služeb cestovního ruchu a ubytovacích a stravovacích zařízení

Doporučení týkající se poukazů

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV