TZ EK: Brexit bez dohody: Evropská komise hodnotí přípravy před červnovým zasedáním Evropské rady (článek 50)

Publikováno: 17. 6. 2019

Brusel 12. června 2019 - Evropská komise dnes před červnovým zasedáním Evropské rady (článek 50) – ve svém pátém sdělení o připravenosti na brexit – zhodnotila připravenost Evropské unie na brexit a alternativní opatření, zejména s ohledem na rozhodnutí Evropské rady (článek 50) ze dne 11. dubna prodloužit na žádost Spojeného království a po dohodě s ním lhůtu podle článku 50 do 31. října 2019.

S ohledem na přetrvávající nejistotu ve Spojeném království, pokud jde o ratifikaci dohody o vystoupení (jak byla dohodnuta s vládou Spojeného království v listopadu 2018) a celkovou vnitrostátní politickou situaci, je brexit bez dohody k 1. listopadu 2019 i nadále ve značné míře reálnou, i když nežádoucí variantou.

Na brexit bez dohody se Evropská komise připravuje od prosince 2017. Komise dosud předložila 19 legislativních návrhů, z nichž 18 Evropský parlament a Rada již přijaly. Ohledně zbývajícího návrhu – alternativního nařízení o rozpočtu EU na rok 2019 – bylo dosaženo politické dohody a jeho formální přijetí se očekává koncem tohoto měsíce. Komise rovněž přijala 63 nelegislativních aktů a zveřejnila 93 oznámení o připravenosti. S ohledem na prodloužení lhůty podle článku 50 Komise všechna tato opatření prověřila, aby zajistila, že i nadále plní své zamýšlené cíle. Komise dospěla k závěru, že podstatu žádných opatření není třeba měnit a že opatření jsou nadále vhodná pro daný účel. Komise před novým datem vystoupení neplánuje žádná nová opatření.

Komise připomíná, že za přípravu všech scénářů odpovídají všechny zúčastněné strany. Vzhledem k tomu, že scénář brexitu bez dohody zůstává možnou variantou, Komise důrazně vyzývá všechny zúčastněné strany, aby dodatečný čas vyplývající z prodloužení lhůty využily k přijetí veškerých nezbytných opatření pro přípravu na vystoupení Spojeného království z EU. Dnešní sdělení obsahuje podrobnosti o rozsáhlých přípravách v zemích EU-27 v oblastech, jako jsou oprávnění občanů k pobytu a jejich nároky na sociální zabezpečení, cla a daně, doprava, rybolov, finanční služby a léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a chemické látky.

Scénář brexitu bez dohody

V případě brexitu bez dohody se Spojené království stane třetí zemí bez jakýchkoli přechodných ujednání. Od toho okamžiku se na Spojené království přestane vztahovat veškeré primární a sekundární právo EU. Nenastane žádné přechodné období, které stanoví dohoda o vystoupení. To samozřejmě způsobí značné problémy občanům i podnikům, což bude mít vážný negativní hospodářský dopad, který by měl být ve Spojeném království mnohem větší než v členských státech EU-27.

Jak uvedl předseda Juncker v Evropském parlamentu dne 3. dubna 2019, pokud dojde k brexitu bez dohody, očekává se, že před tím, než EU zváží zahájení diskusí o budoucím vztahu, Spojené království nejprve vyřeší tři hlavní otázky související s rozlukou. Jedná se o: 1) ochranu a dodržování práv občanů, kteří před brexitem využili svého práva na volný pohyb, 2) splnění finančních závazků, které Spojené království přijalo v době, kdy bylo členským státem EU, a 3) zachování litery i ducha Velkopáteční dohody a míru na irském ostrově, jakož i integrity vnitřního trhu.

Činnost v oblasti připravenosti EU na brexit bez dohody a alternativních opatření: trvalá obezřetnost ve vybraných oblastech

Příprava na vystoupení Spojeného království je společným úsilím orgánů veřejné správy a hospodářských subjektů. Komise vedla s členskými státy EU-27 rozsáhlé technické diskuse jak o obecných otázkách připravenosti a alternativních opatření, tak o konkrétních odvětvových, právních a administrativních otázkách připravenosti. Tým Komise rovněž navštívil hlavní města všech 27 členských států EU. Při návštěvách se ukázalo, že členské státy jsou na všechny varianty dobře připraveny.

Dnešní sdělení se zaměřuje na oblasti, v nichž je v nadcházejících měsících zapotřebí trvalé a zvláštní obezřetnosti:

Oprávnění občanů k pobytu a jejich nároky na sociální zabezpečení

 • Členské státy před 12. dubnem 2019 vypracovaly nebo přijaly vnitrostátní alternativní opatření, jejichž cílem je zajistit, aby státní příslušníci Spojeného království a jejich rodinní příslušníci ze zemí mimo EU mohli v období bezprostředně po vystoupení z Unie bez dohody i nadále legálně pobývat na jejich území.
 • V zájmu větší jasnosti vypracovala Komise přehled informací o oprávnění k pobytu v členských státech EU-27 (k dispozici zde, včetně přímých odkazů na internetové stránky jednotlivých států o připravenosti). Tyto informace budou průběžně aktualizovány.

Léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a chemické látky

 • Do 12. dubna 2019 nebyl uveden do regulačního souladu pouze malý počet centrálně registrovaných léčivých přípravků (přibližně 1 %). Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) proces regulačního souladu centrálně registrovaných přípravků v dohledné době dokončí.
 • U přípravků, které jsou registrovány na vnitrostátní úrovni, je třeba vynaložit další úsilí na uvedení zbývajících léčivých přípravků do regulačního souladu do 31. října 2019.
 • Probíhá převod osvědčení pro zdravotnické prostředky od oznámených subjektů ze Spojeného království na oznámené subjekty z EU-27.
 • Pokud jde o chemické látky, do konce dubna 2019 byly do členských států EU-27 převedeny registrace 463 látek podle nařízení REACH, přičemž 718 látek bylo stále registrováno pouze držiteli registrace usazenými ve Spojeném království. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zřídila v oblasti REACH-IT tzv. „přepážku pro brexit“, aby bylo možné učinit nezbytné kroky k převedení jejich registrací podle nařízení REACH před datem vystoupení.

Cla, nepřímé daně a stanoviště hraniční kontroly

 • V oblasti cel a nepřímých daní Komise ještě před předchozím datem vystoupení uspořádala řadu technických schůzek a zveřejnila pokyny týkající se cel, daně z přidané hodnoty a spotřební daně.
 • Vnitrostátní správní orgány značně investovaly do infrastruktury a lidských zdrojů, zejména v členských státech, které jsou hlavními vstupními a výstupními body pro obchod EU se Spojeným královstvím. Členské státy rovněž spolupracují s Komisí v rámci svého školicího a komunikačního úsilí s cílem informovat hospodářské subjekty a zúčastněné strany obecně.
 • Pokud jde o sanitární a fytosanitární kontroly, členské státy EU-27 zřídily nová stanoviště hraniční kontroly nebo rozšířily stávající stanoviště na vstupních místech dovozu ze Spojeného království do EU.

Doprava

 • Alternativní nařízení o letecké dopravě zahrnuje zvláštní mechanismus umožňující leteckým společnostem EU splnit požadavky EU na většinové vlastnictví a kontrolu. Tento proces probíhá a Komise je v pravidelném kontaktu s vnitrostátními orgány.
 • V odvětví železniční dopravy by subjekty, které dosud neučinily kroky nezbytné k získání příslušných dokumentů EU-27, měly podniknout potřebné kroky k jejich získání.

Rybolovná činnost

 • V odvětví rybolovu Komise rychle přijala opatření k provedení alternativních nařízení EU. Komise a členské státy spolupracují při sběru informací ve vhodném formátu, aby bylo možné začít vyřizovat žádosti plavidel EU o povolení přístupu do vod Spojeného království, jakmile začne být alternativní nařízení o oprávnění k rybolovu použitelné.
 • Komise rovněž úzce spolupracuje s členskými státy na přizpůsobení jejich operačních programů tak, aby prostředky z Evropského námořního a rybářského fondu mohly být v případě potřeby využity k dočasnému zastavení činnosti.

Finanční služby

 • Zatímco v období do 12. dubna 2019 podniky dosáhly ve svých alternativních plánech významného pokroku, některé věci je ještě potřeba dořešit. Pojišťovny, poskytovatelé platebních služeb a další subjekty v oblasti finančních služeb, které v určitých aspektech své činnosti (např. správa smluv a přístup k infrastruktuře) nejsou připraveny, se důrazně vyzývají, aby dokončily svá přípravná opatření do 31. října 2019. Komise spolupracuje s orgány dohledu na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, aby se zajistilo úplné provedení alternativních plánů podniků, a očekává, že orgány dohledu Spojeného království nebudou podnikům v realizaci těchto plánů bránit.

Další informace: co dělat v případě brexitu bez dohody?

Občané EU, kteří chtějí získat více informací o tom, jak se připravit na scénář brexitu bez dohody, se mohou s dotazy obrátit na službu Europe Direct. Mohou zavolat na bezplatnou telefonní linku 00 800 6 7 8 9 10 11 odkudkoli v EU a v kterémkoli úředním jazyce EU. 

 

Další užitečné odkazy:

Občané EU

Dnešní sdělení

Internetové stránky Evropské komise o připravenosti

Přehled informací o oprávnění k pobytu v jednotlivých členských státech EU-27

Internetové stránky členských států věnované brexitu bez dohody

Oznámení o cestování

Informační přehledy o cestování, občanských právech, studiu a právech spotřebitelů

Erasmus – otázky a odpovědi

Brexit bez dohody – otázky a odpovědi

Informace pro občany EU žijící ve Spojeném království

 

Podniky v EU

Řada materiálů pro podniky v oblasti cel a nepřímých daní (včetně jednoduchého kontrolního seznamu pěti kroků)

Informace o zemědělství

Sedm věcí, které musí podniky v EU-27 vědět, aby se připravily na brexit

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV
 • Mastercard