TZ EK: Bezpečnostní unie: Komise doporučuje zahájit jednání s Japonskem o předávání údajů jmenné evidence cestujících

Publikováno: 27. 9. 2019

Brusel 27. září 2019 - Jak dnes na Fóru pro evropskou konektivitu: propojení EU a Asie oznámil předseda Jean-Claude Juncker, Evropská komise doporučila Radě EU, aby dala zmocnění k zahájení jednání s Japonskem o dohodě, která umožní předávání a používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR). Jejím účelem je prevence terorismu a závažné nadnárodní trestné činnosti a boj proti nim. Uvedená dohoda stanoví rámec a podmínky pro výměnu údajů PNR, která bude probíhat za plného respektování záruk v oblasti ochrany údajů a Listiny základních práv EU. 

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos prohlásil: „Japonsko je naším strategickým partnerem v boji proti terorismu a organizovanému zločinu. Dnes se toto partnerství posouvá na vyšší úroveň – pouze vzájemnou spoluprací můžeme posílit globální bezpečnost.“

Komisař odpovědný za bezpečnostní unii Julian King dodal: „Údaje jmenné evidence cestujících nám pomáhají identifikovat podezřelé vzorce cestování a vysledovat nebezpečné zločince a teroristy. Je důležité, abychom tyto údaje sdíleli s našimi blízkými partnery, mezi něž patří i Japonsko. Posílíme tak naši spolupráci v oblasti bezpečnosti, a to za plného respektování standardů ochrany osobních údajů.“

EU a Japonsko jsou dlouhodobými strategickými partnery, rovněž pokud jde o boj proti terorismu a závažné trestné činnosti, jak bylo potvrzeno v dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem podepsané v červenci 2018. Dohoda o partnerství konkrétně vybízí obě smluvní strany, aby využívaly „dostupné nástroje, jako je jmenná evidence cestujících, k prevenci terorismu a závažné trestné činnosti a boji proti nim“. Strategický význam partnerství mezi EU a Japonskem je zahájením jednání ohledně dohody o PNR dále potvrzen.

Doporučení Komise zahájit jednání s Japonskem o předávání údajů o cestujících na letech mezi EU a Japonskem zajišťuje, že budoucí dohoda:

· bude upravovat předávání a používání údajů PNR výhradně pro účely prevence terorismu a jiné závažné nadnárodní trestné činnosti a boje proti nim,

· stanoví nezbytné záruky a kontroly týkající se ochrany osobních údajů, základních práv a svobod jednotlivců v souladu s požadavky, které ve své judikatuře formuloval Soudní dvůr,

· omezí přístup k údajům PNR a jejich zpracování výlučně na účely prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání terorismu a jiné závažné nadnárodní trestné činnosti,

· zajistí právo cestujících na účinnou správní a soudní nápravu, a to bez diskriminace.

Komise letos ve vztahu k Japonsku přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně, jež umožňuje volný pohyb osobních údajů mezi oběma ekonomikami založený na silných zárukách ochrany těchto údajů.

Další kroky

Rada má nyní doporučení posoudit a přijmout rozhodnutí, jímž Komisi zmocní k zahájení jednání s Japonskem. Konečnou dohodu uzavře Rada poté, co jí k tomu Evropský parlament dá souhlas.

Komise bude Radu i Parlament o jednáních průběžně informovat.

Souvislosti

Údaje jmenné evidence cestujících (PNR), uložené v rezervačních systémech leteckých dopravců, představují informace, které cestující aeroliniím poskytují při rezervaci letenek a registraci k letu. Patří mezi ně jméno cestujícího, termíny cest, cestovní itinerář, číslo sedadla, údaje o zavazadlech, kontaktní údaje a způsob platby.

Zločinci a teroristé stále více působí napříč hranicemi států, a proto kvůli svým aktivitám často potřebují cestovat. Zpracování údajů PNR se v EU i na globální úrovni považuje za významný a efektivní nástroj pro prevenci bezpečnostních hrozeb a boj proti nim. Pomáhá vysledovat podezřelé vzorce cestování a identifikovat potenciální zločince a teroristy, včetně těch, o nichž bezpečnostní orgány dosud nevěděly.

Směrnice o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR), přijatá 27. dubna 2016, je zásadním nástrojem, jímž Unie reaguje na hrozbu terorismu a závažné kriminality. Představuje základní kámen skutečné a účinné bezpečnostní unie.

Na globální úrovni vyzvala OSN prostřednictvím rezoluce Rady bezpečnosti č. 2396 všechny své členské státy, aby „vyvinuly schopnost shromažďovat, zpracovávat a analyzovat údaje PNR“. Současně požádala Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), aby spolu se svými členskými státy vytvořila standard pro zpracování údajů PNR. Komise aktivně podporuje práci, kterou ICAO v této oblasti odvedla. Dne 13. září 2019 Komise předložila Radě návrh formulace postoje Unie k tomuto tématu.

V současnosti má EU dvě platné mezinárodní dohody o PNR: s Austrálií a s USA. Poté, co Soudní dvůr EU vydal posudek k dohodě mezi EU a Kanadou o PNR, zmocnila Rada Komisi k zahájení nových jednání s Kanadou na toto téma. K tomu došlo v červnu 2018 a letošní summit EU-Kanada konaný ve dnech 17.–18. července přivítal úspěšné uzavření jednání. Obě strany se zavázaly, že dohodu co nejdříve dokončí.

Další informace

Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Japonskem o předávání a používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR)

Příloha: Směrnice pro jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Japonskem o předávání a používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR)

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě Mezinárodní organizace pro civilní letectví k revizi kapitoly 9 přílohy 9 („Usnadnění“) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, pokud jde o standardy a doporučené postupy pro údaje jmenné evidence cestujících

Tisková zpráva – Evropská komise přijímá rozhodnutí o odpovídající ochraně týkající se Japonska. Tím se vytváří největší prostor bezpečného pohybu údajů na světě.

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard