TK EU: Státní podpora: Komise schválila český režim záruk ve výši 5,2 miliardy EUR na úvěry ve prospěch velkých vyvážejících podniků postižených koronavirovou pandemií

Publikováno: 5. 5. 2020

Evropská komise schválila český režim záruk ve výši přibližně 5,2 miliardy EUR (142 miliard CZK) pro velké podniky zabývající se vývozem, které jsou postiženy koronavirovou pandemií Uvedený režim byl schválen podle dočasného rámce státní podpory, který Komise přijala dne 19. března 2020, ve znění ze dne 3. dubna 2020.

Výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová k tomu uvedla: „Český režim záruk ve výši přibližně 5,2 miliardy EUR podpoří v těchto těžkých časech podniky s určitým objemem vývozních činností. Opatření pomůže těmto podnikům pokračovat v činnosti během koronavirové pandemie a po ní. I nadále úzce spolupracujeme s členskými státy na hledání schůdných řešení pro zmírnění ekonomického dopadu koronavirové pandemie v souladu s pravidly EU.“

Český režim podpory

Česká republika oznámila Komisi podle dočasného rámce systém záruk ve výši přibližně 5,2 miliardy EUR (142 miliard CZK) na podporu poskytování úvěrů velkým vyvážejícím podnikům postiženým koronavirovou pandemií. Podpora ve formě státních záruk za úvěry bude dostupná velkým podnikům, jejichž vývoz představuje nejméně 20 % ročních příjmů z prodeje.

Účelem tohoto režimu je omezit riziko spojené s poskytování úvěrů vývozním podnikům, které jsou nejvíce postiženy hospodářským dopadem koronavirové pandemie, a tím zajistit pokračování jejich činností.

Komise shledala, že opatření předložené Českem je v souladu s podmínkami stanovenými v dočasném rámci.

Zejména se

i) vztahuje na záruky za investiční úvěry nebo úvěry na pracovní kapitál s omezenou splatností a omezeným objemem;

ii) je časově omezeno;

iii) omezuje riziko, které stát podstupuje, na nejvýše 80 %;

iii) zajišťuje přiměřené protiplnění za záruky a

iv) zaručuje, že banky nebo jiné finanční instituce budou účinně směrovat podporu příjemcům, kteří ji potřebují.

Režim bude spravovat česká Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Poskytnuté záruky podpoří poskytování úvěrů uvedeným společnostem, ale nebudou mít podobu vývozní podpory závislé na vývozních činnostech, jelikož nejsou vázány na konkrétní vývozní smlouvy. Režim naopak financuje obecnou činnost příjemců tím, že jim usnadňuje přístup k likviditě ve formě úvěrů na pracovní kapitál a investičních úvěrů.

Komise dospěla k závěru, že český režim záruk pro vyvážející podniky je nezbytný, vhodný a přiměřený k tomu, aby napravil vážnou poruchu v hospodářství dotčeného členského státu v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a podmínkami stanovenými v dočasném rámci.

Na tomto základě a podle pravidel EU pro státní podporu Komise režim schválila.

Souvislosti

Komise přijala tzv. dočasný rámec, který členským státům umožní využít plnou flexibilitu stanovenou v pravidlech státní podpory, a během šíření koronavirové nákazy tak podpořit ekonomiku. Dočasný rámec ve znění ze dne 3. dubna 2020 stanoví následující druhy podpory, které mohou členské státy poskytnout:

i) přímé granty, kapitálové injekce, selektivní daňové výhody a zálohy k pokrytí naléhavé potřeby likvidity, a to ve výši až 100 000 EUR pro podniky působící v odvětví zemědělské prvovýroby, až 120 000 EUR pro podniky působící v odvětví rybolovu a akvakultury a až 800 000 EUR pro podniky působící ve všech ostatních odvětvích. Členské státy mohou rovněž poskytnout – v nominální hodnotě až 800 000 EUR na podnik – úvěry s nulovým úrokem nebo úvěrové záruky pokrývající 100 % rizika, s výjimkou podniků působících v odvětví zemědělské prvovýroby, pro které platí limit 100 000 EUR, a podniků působících v odvětví rybolovu a akvakultury, pro něž platí limit 120 000 EUR;

ii) státní záruky za úvěry poskytnuté podnikům, které mají zajistit, aby banky i nadále poskytovaly úvěry zákazníkům, kteří je potřebují. Tyto státní záruky mohou pokrýt až 90 % úvěrového rizika, a pomoci tak podnikům pokrýt jejich bezprostřední provozní a investiční potřeby;

iii) subvencované veřejné úvěry pro podniky se zvýhodněnými úrokovými sazbami. Tyto úvěry jsou určeny na pokrytí okamžitých provozních a investičních potřeb;

iv) záruky pro banky zprostředkovávající státní podporu reálné ekonomice, které stanoví, že podpora se považuje za přímou podporu zákazníků bank, nikoli bank samotných, a dávají pokyny k tomu, jak zajistit minimální narušení hospodářské soutěže mezi bankami;

v) veřejné krátkodobé pojištění vývozních úvěrů pro všechny země, aniž by dotyčný členský stát musel prokázat, že daná země představuje dočasné neobchodovatelné riziko;

iv) podpora výzkumu a vývoje souvisejícího s koronavirem za účelem řešení současné zdravotní krize ve formě přímých grantů, vratných záloh nebo daňových zvýhodnění. Lze poskytnout bonus na projekty přeshraniční spolupráce mezi členskými státy;

vii) podpora na výstavbu a modernizaci testovacích zařízení nezbytných pro vývoj a testování produktů potřebných pro zvládnutí koronavirové nákazy (včetně očkovacích látek, ventilátorů a ochranných oděvů), až po jejich první průmyslové využití. Tato podpora může mít formu přímých grantů, daňových zvýhodnění, vratných záloh a záruk za pokrytí ztrát. Podnikům lze poskytnout bonus, pokud je jejich investice podporována více než jedním členským státem a pokud je uzavřena do dvou měsíců od poskytnutí podpory;

viii) podpora na výrobu produktů relevantních pro zvládnutí koronavirové nákazy ve formě přímých grantů, daňových zvýhodnění, vratných záloh a záruk za pokrytí ztrát. Podnikům lze poskytnout bonus, pokud je jejich investice podporována více než jedním členským státem a pokud je uzavřena do dvou měsíců od poskytnutí podpory;

ix) cílená podpora ve formě odkladu plateb daní nebo příspěvků na sociální zabezpečení v případě odvětví, regionů nebo druhů podniků, které jsou pandemií nejvíce zasaženy;

x) cílená podpora v podobě mzdových dotací na zaměstnance určená podnikům působícím v nejvíce postižených odvětvích nebo regionech, které by bez této podpory musely propouštět zaměstnance.

Dočasný rámec umožňuje členským státům všechna podpůrná opatření vzájemně kombinovat, s výjimkou úvěrů a záruk za tentýž úvěr a úvěrů přesahujících stropy stanovené dočasným rámcem. Rovněž členským státům umožňuje kombinovat všechna podpůrná opatření poskytnutá podle dočasného rámce se stávajícími možnostmi poskytování podpory de minimis, která může činit nejvýše 25 000 EUR během tří rozpočtových let v případě podniků působících v odvětví zemědělské prvovýroby, 30 000 EUR během tří rozpočtových let v případě podniků působících v odvětví rybolovu a akvakultury a 200 000 EUR během tří rozpočtových let v případě podniků působících ve všech ostatních odvětvích. Členské státy se však musí zavázat k tomu, že zabrání nepatřičné kumulaci podpůrných opatření u stejných podniků a omezí podporu tak, aby odpovídala jejich skutečným potřebám.

Dočasný rámec doplňuje řadu dalších možností, které členské státy již mají k dispozici ke zmírnění socioekonomického dopadu koronavirové nákazy v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Dne 13. března 2020 přijala Komise sdělení o koordinované ekonomické reakci na koronavirovou nákazu COVID-19, v němž jsou tyto možnosti uvedeny. Členské státy mohou ve prospěch podniků zavést například obecně použitelné změny, které nespadají do oblasti působnosti pravidel státní podpory (např. odklad platby daní nebo podpora zkrácené pracovní doby ve všech odvětvích). Rovněž mohou podnikům poskytnout náhradu za škodu vzniklou přímo v souvislosti s koronavirovou nákazou.

Dočasný rámec bude platit do konce prosince 2020. Před tímto datem nicméně Komise v zájmu právní jistoty posoudí, zda jeho platnost není třeba prodloužit.

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, bude nedůvěrné znění rozhodnutí zveřejněno v rejstříku státních podpor, který Komise publikuje na stránkách pro hospodářskou soutěž, pod číslem SA.57094. Informace o nových rozhodnutích týkajících se státní podpory zveřejněných na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie naleznete také ve specializovaném elektronickém týdeníku State Aid Weekly e-News.

Více informací o dočasném rámci a dalších opatřeních, která Komise přijala s cílem řešit ekonomické dopady koronavirové pandemie, naleznete zde.

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV