Tisková zpráva Evropské komise

Publikováno: 26. 3. 2015

Evropská komise schválila činnosti strategie pro jednotný digitální trh

Brusel, 25. března 2015 - Digitální technologie jsou součástí každodenního života. Internet nabízí nespočet digitálních možností: počínaje studiem, sledováním filmů, přes nakupování nebo prodej zboží online, až po komunikaci s přáteli nebo s lékařem. Občané i společnosti v EU se však každý den potýkají s mnoha překážkami, jimiž je například blokování služeb na základě zeměpisné polohy, neefektivita v doručování přeshraničních zásilek nebo nepropojené elektronické služby. Digitální služby zůstávají příliš často omezeny státními hranicemi. Prioritou Junckerovy komise je tyto překážky odstranit a vytvořit jednotný digitální trh: „zdigitalizovat“ svobody jednotného trhu EU a zvýšit růst a zaměstnanost na našem kontinentu. Kolegium členů Komise dnes vedlo první diskuse o strategii pro jednotný digitální trh, jež má být přijata v květnu. Byly v ní určeny hlavní oblasti, na něž se Komise zaměří, aby podnítila reálné změny pro spotřebitele i podniky.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu uvedl: „Zbořme všechny ty ploty a zdi, které nás v digitálním prostředí blokují. Lidé musí mít možnost svobodně překračovat hranice online, stejně jako to dělají v reálném světě. Je třeba pomoci inovativním podnikům růst v celé EU, aby nezůstaly zablokovány na svém domácím trhu. Bude to obtížná cesta a potřebujeme ambiciózní začátek. Evropa by měla plně využívat výhod digitálního věku: lepší služby, větší participaci a nová pracovní místa.“

Komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther H. Oettinger prohlásil: „S 28 různými soubory předpisů pro telekomunikační služby, autorské právo, zabezpečení IT systémů a ochranu údajů nemůže Evropa stát v čele digitální revoluce. Potřebujeme evropský trh, kde se můžou úspěšně rozvíjet nové obchodní modely, aby začínající firmy mohly růst a aby průmysl využíval internet věcí. A občané budou také muset investovat do svých dovedností v oblasti IT – v zaměstnání nebo ve volném čase.“

 

Dnešní orientační debata stanovila tři hlavní oblasti, na něž se během aktuálního funkčního období zaměří činnost Komise:

1. Lepší přístup k digitálnímu zboží a službám pro spotřebitele a podniky

 • Snadnější přeshraniční elektronický obchod, zejména pro malé a střední podniky, díky harmonizovaným spotřebitelským a smluvním podmínkám a efektivnějšímu a cenově dostupnému doručování zásilek. V současnosti pouze 15 % spotřebitelů nakupuje online z jiné země EU. To není překvapující, pokud poplatek za doručení převyšuje cenu vlastního produktu (další údaje viz informační přehled).
 • Zamezení blokování služeb na základě zeměpisné polohy („geo-blocking“): Příliš mnoho Evropanů nemůže využívat online služby, které jsou k dispozici v jiných zemích EU – často bez jakéhokoli odůvodnění; případně jsou přesměrováni na lokální obchod, který má jiné ceny. Taková diskriminace nesmí na jednotném trhu existovat.
 • Modernizace autorského práva, jež zajistí správnou rovnováhu mezi zájmy tvůrců a uživatelů či spotřebitelů. Zlepší se díky ní přístup občanů ke kultuře, čímž se podpoří kulturní rozmanitost. Současně se otevřou nové příležitosti pro umělce a tvůrce obsahu a bude zajištěno dokonalejší prosazování práv.
 • Pro zvýšení přeshraniční aktivity podniků, zejména malých a středních, je také důležité zjednodušit režimy DPH. Pro malé a střední podniky představují náklady a složitost daňových předpisů jiných zemí velký problém. Náklady spojené s DPH, vznikající v důsledku existence různých požadavků, jsou odhadovány na 80 miliard eur.

Hlavní přispěvatelé:

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh

Günther Oettinger, člen Komise pro digitální ekonomiku a společnost

Elżbieta Bieńkowska, členka Komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

Věra Jourová, členka Komise pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů

Tibor Navracsics, člen Komise pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport

Carlos Moedas, člen Komise pro výzkum, vědu a inovace

Pierre Moscovici, člen Komise pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla

Margrethe Vestagerová, členka Komise pro hospodářskou soutěž

2. Formování vhodného prostředí pro rozvoj digitálních sítí a služeb

 • Veškeré digitální služby, aplikace a obsah závisejí na vysokorychlostním internetu a zabezpečených sítích, životně důležité infrastruktuře nových inovativních digitálních služeb. Aby podpořila investice do infrastruktury, provede Komise revizi současných telekomunikačních a mediálních předpisů, aby odpovídaly novým úkolům, zejména pokud jde o využití ze strany spotřebitelů (například rostoucí počet hlasových volání přes internet) a nové aktéry v této oblasti. 
 • Vzduchem, díky němuž internet dýchá, je spektrum. Lepší koordinace mezi členskými státy má zásadní význam. V Evropě se zavádění nejnovější 4G technologie značně zpozdilo, protože vhodné spektrum nebylo k dispozici. Spektrum nekončí na hranicích států: v zájmu podpory skutečného jednotného trhu s celoevropskými službami je nezbytný společný evropský přístup k jeho správě.
 • Komise se bude zabývat rostoucím významem online platforem (vyhledávačů, sociálních médií, obchodů s mobilními aplikacemi atd.) pro prosperující ekonomiku využívající internet. To zahrnuje také zkoumání cest, jak posílit důvěru v online služby díky větší transparentnosti, jak je začlenit do online hodnotového řetězce a jak umožnit rychlé odstraňování nezákonného obsahu.
 • V současnosti má 72 % uživatelů internetu v Evropě obavy z využívání online služeb, protože mají pocit, že musí na síti poskytovat příliš mnoho osobních údajů. Klíčem k posílení důvěry je rychlé přijetí nařízení o ochraně údajů.

Hlavní přispěvatelé:

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh

Günther Oettinger, člen Komise pro digitální ekonomiku a společnost

Margrethe Vestagerová, členka Komise pro hospodářskou soutěž

Elżbieta Bieńkowska, členka Komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

Věra Jourová, členka Komise pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů

Pierre Moscovici, člen Komise pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla

Phil Hogan, člen Komise pro zemědělství a rozvoj venkova

Corina Crețu, členka Komise pro regionální politiku

3. Vytvoření evropské digitální ekonomiky a společnosti s dlouhodobým růstovým potenciálem

 • Klíčovým pilířem evropské ekonomiky je průmysl – výrobní sektor EU představuje 2 miliony společností s 33 miliony pracovních míst. Komise chce všem průmyslovým odvětvím pomoci integrovat nové technologie a řídit přechod na inteligentní průmyslový systém („Průmysl 4.0“).
 • Standardy pro nové technologie musí vznikat rychleji, protože jejich interoperabilita má zásadní význam pro konkurenceschopnost Evropy.
 • Komise si rovněž přeje, aby průmysl a společnost vytěžily co nejvíce z datové ekonomiky. Každou sekundu jsou produkovány velké objemy údajů vytvářených lidmi nebo generovaných stroji – například snímači, které shromažďují informace o klimatu, satelitním snímkováním, digitálními fotografiemi a videozáznamy, záznamy nákupních transakcí nebo signály GPS. Velkoobjemová data („big data“) jsou nesmírně významným zdrojem, vyvolávají však také důležité otázky v souvislosti s vlastnictvím, ochranou údajů nebo standardy.Ty je třeba řešit, aby se potenciál velkých dat plně rozvinul.
 • Totéž platí pro cloud computing, jehož využití rychle roste: podíl digitálních dat uložených v cloudu má vzrůst z 20 % v roce 2013 na 40 % v roce 2020. Sdílené sítě a zdroje mohou naší ekonomice udělit silný impuls; potřebují nicméně také kvalitní rámec, aby prosperovaly a byly využívány stále více lidmi, společnostmi, organizacemi a veřejnými službami v celé Evropě.
 • Evropané by rovněž měli mít plný prospěch z interoperabilních elektronických služeb v oblastech, jako je veřejná správa nebo zdravotnictví, a rozvíjet své digitální dovednosti, aby využili příležitostí internetu a zvýšili své šance na získání pracovního místa.

Hlavní přispěvatelé:

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh

Günther Oettinger, člen Komise pro digitální ekonomiku a společnost

Elżbieta Bieńkowska, členka Komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

Věra Jourová, členka Komise pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů

Vytenis Andriukaitis, člen Komise pro zdraví a bezpečnost potravin

Marianne Thyssenová, členka Komise pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu

Violeta Bulcová, členka Komise pro dopravu

Carlos Moedas, člen Komise pro výzkum, vědu a inovace

 


Další kroky

Dnešní diskuse vymezila prioritní oblasti, na něž se zaměří příprava souhrnné strategie pro jednotný digitální trh, která má být zveřejněna v květnu.

 

 

Souvislosti

Do této práce je aktivně zapojeno několik členů Komise, kteří jsou součástí projektového týmu pro jednotný digitální trh. Komise rovněž v rámci přípravy strategie vede aktivní dialog s mnoha subjekty (viz zprávazapojte se na „Digital4EU“).

Příloha I: Informační přehled – Proč potřebujeme jednotný digitální trh

Příloha II: Projektový tým pro jednotný digitální trh

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV
 • Mastercard