Stanovisko Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk 107)

Publikováno: 24. 7. 2019

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky (SOCR ČR) stejně jako jeho členové – odborné asociace z oblasti cestovního ruchu, podporuje návrh novely zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v podobě, ve které ho schválila vláda. Návrh, na kterém se shodlo ministerstvo financí s profesními svazy a zástupci měst a obcí, počítá s postupným navyšováním poplatku za pobyt z dnešních 21 Kč na konečných 50 Kč za osobu a den, a navíc vytváří transparentní a efektivní prostor pro jejich výběr. Tato částka prošla dlouhou a pečlivou diskusí tak, aby výrazně pomohla městům a obcím, ale zároveň byla přijatelná pro většinu turistů. Odmítáme proto návrh, který chce poplatek za pobyt zvýšit až na 100 Kč za osobu a den. Pětinásobný nárůst vytváří riziko odlivu turistů, poškození tuzemského cestovního ruchu a urychlení vylidňování venkova.

SOCR ČR nesouhlasí s návrhem obsaženým v usnesení Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu, aby byla maximální výše poplatku za pobyt zvýšena na 100,- Kč. Tento návrh by vedl ke skokovému navýšení poplatku, který se v závěru v plné výši přenáší na zákazníky, tedy domácí a zahraniční turisty a tím poměrně zásadně prodraží pobyty hostů v dané destinaci.

Čeští zákazníci jsou velice citliví na cenu a bylo by naivní domnívat se, že navrhované skokové navýšení poplatku, přinese obcím automaticky dvojnásobek peněz. Velký zásah by toto navýšení mělo například pro oblíbené kempy, kdy by tento poplatek byl téměř stejně vysoký jako cena samotného pobytu, což by mělo zajisté negativní dopad na počty turistů v těchto zařízeních.

Navýšení poplatku z 21 Kč na 50 Kč je zdůvodnitelné a přiměřené. Navíc bude růst postupně, a to od doby účinnosti zákona do roku 2021. Podnikatelé, kteří mnohdy uzavírají smlouvy s dvouletým předstihem, budou mít dostatek času, aby se na tyto změny připravili.

SOCR ČR rovněž nesouhlasí s návrhem obsaženým v usnesení Ústavně právního výboru Senátu, kterým by bylo zrušeno rozfázování zvýšení limitu na 2 roky. Tento návrh by způsobil značné problémy při jednání o velkých akcí jako kongresy, které se plánují déle než rok. Zvýšení horní hranice již v prvním roce společně se sloučením obou poplatků by vyvolalo zmatek v již nasmlouvaných akcích na příští rok.

Zároveň podporujeme návrh na rozšíření výjimky z poplatku za pobyt u sezónních pracovníků – v bodě 12 § 3b odst. 1, kdy se za písmeno d) vkládá písmeno e), které zní: „e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající osobu.“

Vzhledem k tomu, že již v současné době je velmi obtížné zajistit dostatečný počet pracovníků právě pro sezonní práce v oblasti cestovního ruchu, znamenala by povinnost platit poplatky i za tyto pracovníky další citelný zásah do oblasti podnikání v cestovním ruchu. Již v současné době zaměstnavatelé těmto pracovníkům často hradí ubytování a s ním spojené další náklady a v případě, že by se poplatky z cestovního ruchu vztahovaly i na ně, by to znamenalo další zvýšení nákladů na pracovní sílu.

Zároveň bychom rádi zdůraznili, že cestovní ruch se v ČR na tvorbě HDP podílí celkem 2,9 % (v sousedním Rakousku je to však až 11 %) a vytváří více než 240 tisíc pracovních příležitostí. Do veřejných rozpočtů přináší téměř 120 mld. Kč. Vzhledem k výše uvedeným číslům je bezesporu potřebná systémová a promyšlená podpora cestovního ruchu, který generuje podnikatelské i pracovní příležitosti, a to často právě i ve znevýhodněných regionech a motivuje tak obyvatele zůstat anebo se vracet do venkovských oblastí. 

Vyzýváme proto senátory, aby zvážili uvedené argumenty a odmítli návrh na zvýšení sazby poplatku na maximální výši 100,-- Kč. Tento návrh bude znamenat snížení počtu především domácích turistů v některých destinacích a poškodí nejen tyto turisty, ale i Českou republiku, protože se mnoho z nich rozhodne strávit svoji dovolenou raději v zahraničí.

 

V Praze 23. 7. 2019

 

Irena Vlčková

generální ředitelka SOCR ČR

Ke stažení

Stanovisko SOCR ČR k novele zákona o místních poplatcích - červenec 2019.pdf PDF 01.01.2021 315.67 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV