Stanovisko SOCR ČR k návrhu vyhlášky

Publikováno: 12. 12. 2014

o informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin

Zásadní připomínka:

Vyhlášku nevydávat.

 

Odůvodnění:

 

Mělo by se jednat o opatření, jejichž přípustnost má vyplývat z nařízení Evropského parlamentu (ES) č. 882/2004, a to z jeho čl. 3. odst. 6.

- Cit. ust. čl. 3 odst. 6. dotčeného evropského nařízení uvádí: „Příslušný orgán členského státu určení může nediskriminačními kontrolami kontrolovat soulad krmiv a potravin s právními předpisy týkajícími se krmiv a potravin. V rozsahu nezbytně nutném pro organizaci úředních kontrol mohou členské státy požádat provozovatele, kterým bylo zasláno zboží z jiného členského státu, aby příchod tohoto zboží oznámili.“

- Ve vztahu citovanému evropskému předpisu tedy lze uvést následující námitky:

o Účelem vyhlášky zjevně není kontrola souladu krmiv a potravin s právními předpisy týkajícími se krmiv a potravin.


§ Opakovaně bylo uváděno, že se jedná o reakci na ruské embargo

§ Souladu s jakými právními předpisy se má opatření týkat? To i s ohledem na vyžadování informací o cenách (viz. dále)


o Informace nejsou požadovány v rozsahu nezbytně nutném pro organizaci úředních kontrol, ale v rozsahu širším:


§ K tomuto účelu jistě nemůže sloužit informace o nákupních cenách (o cenách, za které obchodník nakupuje od svých dodavatelů) – navíc je zde riziko porušení obchodního tajemství.

§ Zcela neodůvodněné je prodloužení/stanovení 48 hodinové lhůty (u živočišných produktů byla dříve 24 hodin a není známo, že by to činilo v kontrolní praxi obtíže).


o Dle informací SOCR ČR, mělo docházet ke kontrolám, u nichž lze mít minimálně důvodnou pochybnost o tom, zda byly nediskriminační

§ Údajné kontroly zaměřené pouze na zboží z Polska

 

Dále je potřebné uvést, že účel, pro který byla obě nařízení přijata (jakkoli lze o jejich právnosti pochybovat) byl již překonán. V současné době se jedná o nedůvodné a neúměrné zatížení podnikatelů.

 

Bez nejmenších problémů podnikatelé doloží původ produktů. V uvádění cen ale vidí velký problém. Jde o velmi citlivé údaje a v podstatě o obchodní tajemství, které by stát v žádném případě neměl mít právo požadovat. Obdobně je citlivé shromažďování údajů, od kterých společností je nakupováno.

Je otázka, jaký je smysl shromažďování těchto údajů a jakou mají hodnotu pro stát. Navíc nechceme ani domyslet, jak by mohly být zneužité. Vždy je zpracovávají jen lidé.

 

Usilovné kontroly u podnikatelů nezamezí případným podvodům, a neochrání spotřebitele před levným nekvalitním zbožím – většina inspektorů se zdá býti zaměstnána nyní kontrolami u podnikatelů, kteří nemají v úmyslu obcházet zákon. Nechtěli bychom ani domýšlet, jestli se tímto zatížením nejen podnikatelů, ale i personálu dozorových orgánů neriskuje, že nebude odhalen nějaký zásadní problém prostě jen proto, že inspektoři musí trávit neúměrně mnoho času kontrolami administrativního opatření.

 

Není v silách podnikatelů dopředu znát přesné hodnoty  - inspekce je ale vyžaduje. Nepřesná hmotnost je považována za chybu, ale to také ovlivňuje mnoho faktorů, jako např. nevykrytí, odmítnutí dodávky na základě nevyhovující kvality, apod. V případě, že podnikatel nahlásí nějaké množství a ve skutečnosti přijde o 2 kg více, nemohou zásilku přijmout. Jsou druhy výrobků, které se počítají na kusy – ale inspekce chce kg. Není prostě možné dopředu znát hmotnost…nejde přepočítávat ks na kg.

 

Problematické je hlášení obecně, ale nyní akutně je třeba řešit nemožnost v některých případech hlásit 48 hodin dopředu přechod hranic ČR.  Kontroly (skoro denně) pracnosti obchodníkům neubírají.

Jsou objednávky u čerstvého zboží, které objednavatel potřebuje zavést dříve než za 48 hodin a není tedy možné, aby lhůtu dodržel (jedině tím, že by zboží nechal čekat na hranicích). Jde o čerstvé zboží – tak by bylo i na úkor spotřebitele, aby bylo zadržováno na hranicích kvůli tomuto hlášení.

Navrhovaná povinnostpodnikatele nutí (pouze pro účely reportování) měnit jejich současný obchodní model – to samozřejmě s sebou nese další dodatečné náklady a může to mít dopad na fungování obchodu, zejména na dostupnost zboží, čerstvost a vznik odpadů (pokud budou nuceni hlásit na základě předběžných odhadů, aby splnili povinnost 48 hodin, nebude zaručena dostupnost zboží, nebo naopak vzniknou neprodejné přebytky, tedy odpad – to je zase v rozporu se zákonem o odpadech, který definuje povinnost předcházet vzniku odpadů). Snahou podnikatelů je zkrátit logistický řetězec od výrobců produktů popř. pěstitelů až ke konečnému zákazníkovi tak, aby byla zákazníkům nabídnuta co nejlepší dostupnost, kvalita a čerstvost živočišných produktů a současně aby datum použitelnosti těchto výrobků zákazníkům umožňoval ještě určitou dobu uchování a také optimální kuchyňské využití.Jenom se opravdu utvrzujeme v tom, že nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podnikuv místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor bylo uděláno narychlo a nebylo tím vůbec myšleno na konečného spotřebitele a zákazníka. Nyní navrhovaná vyhláška situaci nijak nezlepšuje ba naopak.

 

 

Níže uvádímepříklady nákladů různých společností – liší se většinou podle množství zboží, které nakupují, prodávají resp. musí hlásit:

Společnost č. 1: 2 lidé 1 hodinu denně;

Společnost č. 2: celý jeden pracovník

Společnost č. 3: celý jeden pracovník

Společnost č. 4: Poměrně velký tým pracuje na zpracování IT systému, aby probíhalo automaticky – zatím nevyčísleno

Společnost č. 5: Poměrně velký tým pracuje na zpracování IT systému, aby probíhalo automaticky – zatím nevyčísleno

Společnost č. 6: 2 lidi cca 2 hodiny denně;

            Společnost č. 7: 1 pracovník 4 hodiny denně

            Společnost č. 8: 1 celý pracovník navíc

            Společnost č. 9 :

Náklady spojené s ohlašovací povinností lze vyčíslit jako jednorázový náklad na úpravu IT databází (cca 50 000 Kč), zasílání reportů (1 pracovník hodinu denně), přítomnost odpovědného pracovníka při kontrolách na skladě. Pokud bychom museli u všech položek striktně dodržovat 48 hodin, vzrostly by náklady naprosto zásadně (úprava logistiky, objednávání, vznik odpadů, atd.)

            Společnost č. 10:         

cca 1,5-2h = 1 pracovník delegován k asistenci u fyzické kontroly SZPI. Kromě toho administrativní pracovník – vyplňování a evidování všech importů – cca 45 min/ den

 

 

V případě, že se nepodaří prosadit zrušení navrhované vyhlášky, požadujeme

 

§ 1

Zásadní připomínka

V § 1 odst. 2 vypustit písmena d), e), f) tedy

d) víno v obalech o objemu nad 2 litry, neurčených pro konečného spotřebitele, a nebalené víno,

e) mák setý,

f) doplňky stravy.

Odůvodnění:

Vyšší administrativní zatížení, vnímáme to jako diskriminaci z pohledu obchodu, zejména u vína. Všechny uvedené komodity jsou v pravidelných intervalech kontrolovány inspekcí. U vína jsou požadovány průvodní doklady a kontrole obchodování vína už podléhají.

 

 

§ 2

Zásadní připomínka

V § 2 písm. b) za slovo „množství“ doplnit slovo „objednané“ takto:

množství objednané potraviny přicházející na místo určení,

Odůvodnění:

Není možné hlásit něco, co nebylo ještě objednané. V okamžiku nahlášení je známo pouze objednané množství dané suroviny.

 

§ 3

Zásadní připomínka

1. změnit 48 hodin za 24 hodin

Odůvodnění:

Není objektivní důvod požadovat uvedené informace tolik hodin dopředu – není možné hlásit zboží, o kterém nevíme 48 hodin před objednávkou, že si ho chceme objednat.

 

2 .  nahradit tečku za poslední větou čárkou a doplnit větu „nebo v termínu, kdy o zásilce příjemce potraviny ví.“

Odůvodnění:

Není možné hlásit dříve, než je uskutečněna objednávka. U čerstvého zboží je lhůta mezi objednávkou a dodávkou podstatně kratší než 48 hodin. Objednávky jsou ve větší míře identické, liší se dodaným množstvím. Dodavatelé jsou většinou stabilní, ke změnám dochází v malé míře. Informaci o příjmu potraviny dozorový orgán dostane, a pokud bude potřeba odebrat vzorek, může tak učinit i o den později. V současné době proběhlo minimálně 8 kontrol zaměřených na odběr vzorků ovoce a zeleniny, všechny s vyhovujícími laboratorními rozbory. Tudíž nevidíme důvod omezovat příjemce potravin.

 

Ke stažení

stanovisko SOCR CR navrh vyhlasky informacni povinnost OZ listopad 2014.docx 28.11.2020 23.69 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV