Restauratérům a hoteliérům v ČR rostou tržby třikrát rychleji než v EU

Publikováno: 15. 5. 2017

Tržby v sektoru služeb České republiky stouply v první čtvrtletí reálně a zejména nominálně nejrychleji od konce roku 2005. Vliv má zejména jejich zrychlení v segmentu stravování. Výrazný rozdíl v dynamice je vidět jak oproti přírůstkům tržeb za služby v ČR celkem, tak i při srovnání temp za ubytovací a stravovací služby docilovaných v EU.

Tempo růstu tržeb ve stravovacích a ubytovacích službách v České republice v březnu i za celé čtvrtletí dále významně zrychlilo. Zatímco loni v prvním čtvrtletí stouply tržby meziročně v reálném vyjádření o 6 %, letos o 11,4 %, tedy tempem skoro dvojnásobným. Přitom již tehdy byla jejich dynamika výrazně rychlejší než za služby celkem (+1 % y/y v prvním čtvrtletí 2016). Tento nepoměr ve prospěch tržeb hoteliérů a majitelů restaurací je patrný stále, i přes mohutné vzedmutí tržeb ve službách jako celku (+5,9 % y/y v prvním čtvrtletí 2017 vlivem i výrazných růstu tržeb např. agentur práce a nově i cestovních kanceláří).

Tempo růstu tržeb za ubytovací a stravovací služby se výrazně odpoutalo od dynamiky tržeb za služby celkem v ekonomice ČR zhruba na jaře 2015 (graf 1). K jeho další eskalaci došlo pak od konce loňského roku, kdy byl jejich rychlý meziroční nárůst každý měsíc významně ovlivněn zavedením elektronické evidence tržeb v segmentu stravování. V něm stouply v březnu tržby a reálně o 18,2 % y/y a nominálně dokonce skoro o třetinu (+31 % y/y), v celém odvětví pak analogicky +14,5 a +25,4 % y/y.

Další výraznou odlišností, co se úspěšnosti vývoje výkonnosti odvětví ubytování a stravování v ČR týká, je podstatně vyšší růst jeho tržeb ve srovnání s jejich vývojem za EU 28. Zatímco přibližně od druhé poloviny loňského roku v ČR tyto tržby velmi výrazně zrychlují svůj růst, v EU je patrná spíše jejich stagnace. Prudký nepoměr zejména v posledních třech měsících ukazuje graf 2 (Eurostat uvádí pouze data v nominálním vyjádření očištěná o nestejný počet pracovních dní). I srovnání obou segmentů, tj. tržby za ubytování a tržby za stravování zvlášť za ČR a EU, ukazují již výše zmíněný výrazný vliv segmentu stravování v ČR na dynamiku tržeb za celé odvětví.

Vzhledem k akcentu, který má sekundární sektor zosobněný především zpracovatelským průmyslem, v ekonomice České republiky, lze hodnotit nanejvýš pozitivně fakt rostoucí výkonnosti v odvětví ubytování a stravování nejen podle měření jeho výstupů v podobě tržeb, ale i podle hrubé přidané hodnoty. Nikoli jen proto, že odvětví se podílí významně na akceleraci přírůstků tržeb za služby v ČR celkem. Ale hlavně proto, že tato výkonnost je vázaná na příznivý vývoj koupěschopnosti českých  domácností a prostřednictví turismu i poptávky ze strany návštěvníků České republiky.

 

Graf 1: Porovnání vývoje tržeb za ubytovací a stravovací služby v ČR s jejich vývojem za služby celkem (y/y v %, reálně, bez očištění o sezónnost a kalendářní vlivy)

graf 1- Porovnání vývoje tržeb za ubytovací a stravovací služby.png

Pramen: ČSÚ, vlastní propočty

 

Graf 2: Tržby z ubytování a stravování v ČR a EU (y/y v %, nominálně, očištěno o nestejný počet pracovních dní)

Graf 2- Tržby z ubytování a stravování v ČR a EU.png

Pramen: Eurostat

 

Graf 3: Porovnání vývoje tržeb v ČR a EU v segmentu Ubytování a segmentu Stravování (y/y v %, nominálně, očištěno o nestejný počet pracovních dní)

Graf 3- Porovnání vývoje tržeb v ČR a EU .png

Pramen: Eurostat

Uložit

Zdroj: SOCR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • CSOB
  • PP
  • KMV