Plné znění Deklarace dodavatelů elektřiny a plynu na ochranu spotřebitelů

Publikováno: 8. 1. 2020

My jako signatáři této Deklarace za účelem posílení ochrany zákazníků v postavení spotřebitelů deklarujeme, že:

 1. budeme mezi sebou sdílet výpovědní lhůty, tj. jednoznačně definované podmínky k ukončení smluvního vztahu se zákazníkem;
 2. nový dodavatel bude v přiměřené lhůtě předem písemně nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup informovat zákazníka o uzavření smlouvy a datu zahájení dodávky;
 3. nebudeme se zákazníky uzavírat smlouvy se závazkem setrvání delším než 36 měsíců;
 4. v případě smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím zprostředkovatele, ověříme, že byl zákazník prokazatelně seznámen se smlouvou o dodávce komodity a s případnými souvisejícími smlouvami;
 5. budeme ve spolupráci se státní správou podporovat zřízení registru a certifikaci zprostředkovatelů prodeje energií;
 6. budeme kontrolovat způsob prodeje u svých zprostředkovatelů a v případě zjištění neetických praktik budeme požadovat okamžitou nápravu či případně ukončíme se zprostředkovatelem spolupráci. Na zprostředkovatelské smlouvy a na komoditní smlouvy uzavřené zprostředkovatelem za zákazníka budeme nahlížet jako na smlouvy uzavřené distančním způsobem.

Za jednoznačně neetické praktiky se považuje:

 1. uzavírání zprostředkovatelských smluv delších, než je následný závazek smlouvy o dodávce (tj. maximálně 36 měsíců);
 2. vymáhání smluvní pokuty v případě, že zákazník od zprostředkovatelské smlouvy odstoupí do termínu 15 dnů po plánovaném zahájení dodávky;
 3. neakceptování výpovědi smlouvy o dodávce, kterou podal do 15 dnů od zahájení dodávky spotřebitel, za kterého uzavřel smlouvu o dodávce zprostředkovatel v prostorách obvyklých pro podnikání signatáře Deklarace.

 

Obchodník s komoditou se po přistoupení k této Deklaraci zavazuje k následujícím krokům:

 • Odporuje-li smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, která byla uzavřena přede dnem nabytí účinnosti této Deklarace, jeho ustanovením, přizpůsobí obchodník s komoditou, který přijmul Deklaraci, tyto smlouvy požadavkům této Deklarace do tří let ode dne nabytí její účinnosti.
 • Ve lhůtě do 6 měsíců od zveřejnění této Deklarace nebo do 6 měsíců poté, co se obchodník s komoditou stal signatářem Deklarace (podle toho, která lhůta uběhne později), se obchodník s komoditou zavazuje revidovat své obchodní podmínky užívané ve smlouvách se zákazníky tak, aby smlouvy uzavírané po uplynutí této přechodné lhůty byly v souladu s Deklarací.
 • Ve lhůtě 6 měsíců v souladu s předchozím bodem provede obchodník s komoditou kontrolu zprostředkovatelské sítě.
 • Signatář Deklarace se musí veřejně přihlásit k jejímu dodržování formou zveřejnění této skutečnosti na svých internetových stránkách s odkazem na platné znění Deklarace na webu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
 • Vyplyne-li z budoucí novely energetického zákona jiná úprava práv a povinností, než jaká vyplývá z této Deklarace, nebo tatáž otázka bude řešena odlišně, platí, že přednost má účinná zákonná úprava, včetně situace, že zákonem povolené jednání nebude nadále možné považovat za neetické ve smyslu této Deklarace.

 

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV