EK Prohlášení: Komise kvituje úsilí online platforem v boji proti dezinformacím

Publikováno: 20. 5. 2019

Brusel 17. května 2019 - Evropská komise dnes zveřejnila zprávy společností Facebook, Google a Twitter o pokroku, kterého dosáhly v boji proti dezinformacím. Tyto tři online platformy jsou signatáři Kodexu zásad boje proti dezinformacím a zavázaly se, že každý měsíc, až do voleb do Evropského parlamentu v květnu 2019, budou informovat o svých opatřeních.

Místopředseda Komise odpovědný za jednotný digitální trh Andrus Ansip, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová, komisař pro bezpečnostní unii Julian King a komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová ve společném prohlášení uvedli:

„Oceňujeme soustavný pokrok, kterého společnosti Facebook, Google a Twitter dosahují v plnění svých závazků ke zvýšení transparentnosti a ochraně integrity nadcházejících voleb.

Vítáme, že všechny tři platformy přijaly silná opatření proti manipulativnímu chování při využívání jejich služeb, včetně koordinovaných dezinformačních operací. Poskytly také údaje o opatřeních přijatých s cílem zlepšit kontrolu umísťování reklamy. Je však třeba dělat více pro posílení integrity jejich služeb, včetně reklamních služeb. Kromě toho nejsou poskytnuté údaje stále natolik detailní, aby bylo možné nezávisle a přesně posoudit, jak pravidla těchto online platforem vlastně přispěla k omezení šíření dezinformací v EU.

Všichni tři signatáři nyní veřejně zpřístupnili knihovny politických reklam a umožnili vyhledávání prostřednictvím aplikačních programovacích rozhraní (API), což představuje jasné zlepšení. Litujeme však, že společnosti Google a Twitter nebyly schopny vypracovat a zavést pravidla pro identifikaci a zpřístupnění tematických reklam, jež se mohou během voleb stát zdrojem velkých diskusí, a ohrožují je tak dezinformace.

V období po evropských volbách musí všichni signatáři zintenzivnit své úsilí, aby rozšířili spolupráci s ověřovateli faktů ve všech členských státech a posílili postavení spotřebitelů a výzkumníků. Online platformy by měly především zavést do praxe své obecnější závazky z kodexu zásad: měly by vést dialog s tradičními médii a společně vypracovat indikátory transparentnosti a důvěryhodnosti informačních zdrojů, aby si uživatelé mohli vybírat z relevantních a ověřených informací.

Vyzýváme také online platformy, aby více spolupracovaly s výzkumnou obcí na identifikaci a zpřístupnění relevantních datových souborů. To by umožnilo lepší odhalování a analýzu dezinformačních kampaní, spolehlivou kontrolu provádění a dopadu kodexu zásad a nezávislý dohled nad fungováním algoritmů ve prospěch všech občanů.

V návaznosti na prohlášení společnosti Microsoft, že má rovněž v plánu stát se signatářem kodexu, doporučujeme i dalším online platformám, inzerentům a provozovatelům reklamních sítí, aby se ke kodexu připojili, a ten tak mohl naplnit svůj potenciál.“

Hlavní poznatky vyplývající ze zpráv signatářů kodexu:

 • Google informoval o konkrétních opatřeních, jež přijal s cílem zlepšit umisťování reklamy v EU, a poskytl přehled údajů rozdělených podle členských států. Oznámil, že na jeho webu je k dispozici sekce EU Transparency Report věnovaná politické reklamě, která obsahuje knihovnu reklam, v níž je možné vyhledávat. Dále je možné prostřednictvím aplikačního programovacího rozhraní BigQuery (k dispozici na Google Cloud) provádět individualizované dotazy. Google informoval, že pokračuje ve snaze zajistit transparentnost v souvislosti s tematickou reklamou, sdělil nicméně, že do data konání evropských voleb nebude řešení k dispozici. Opět byly poskytnuty globální údaje o odstranění značného počtu kanálů na YouTube z důvodu porušení politiky ohledně spamů, klamavých praktik, podvodů a vydávání se za jinou osobu.
 • Facebook podal zprávu o opatřeních, která v EU přijal proti reklamě, jež porušovala jeho pravidla tím, že obsahovala nekvalitní, rušivý, zavádějící či nepravdivý obsah nebo obcházela jeho systémy. V polovině dubna začalo vynucování pravidel ohledně politických a tematických reklam, včetně odstraňování nevyhovujících reklam z Facebooku a Instagramu. Ve své zprávě z dubna společnost také oznámila, že v Dublinu otevřela volební operační centrum, kde pracují specialisté, kteří mají na starosti všechny členské státy EU a jejich jazyky. Facebook informoval, že odstranil síť vyznačující se koordinovaným neautentickým chováním, která měla původ v Rusku a zaměřovala se na Ukrajinu. Ve zprávě se neuvádí, zda tato síť ovlivnila i uživatele v EU. Dále Facebook oznámil, že nově poskytl výzkumníkům přístup ke svému aplikačnímu programovacímu rozhraní CrowdTangle a k datovému souboru URL adres.
 • Twitter informoval o reklamách, které odmítl, jelikož nevyhověly jeho pravidlům ohledně nepřijatelných obchodních praktik a kvality reklam, a rovněž o reklamách, které nebyly publikovány, protože nebyl dokončen certifikační proces, jenž je pro zadavatele politických reklam povinný. Společnost představila novou politiku integrity voleb, která zakazuje určité kategorie manipulativního chování a obsahu, například zavádějící informace o tom, jak se voleb účastnit, a zastrašování voličů. Twitter poskytl číselné údaje o opatřeních, která podnikl proti spamu a falešným účtům, avšak neuvedl k nim další podrobnosti, zejména jak souvisejí s aktivitami v EU.

Další kroky

Dnešní zprávy se týkají opatření, která online společnosti přijaly v dubnu 2019. Díky nim může Komise ověřit, zda jsou před evropskými volbami v květnu 2019 zavedeny účinné politiky k zajištění integrity volebního procesu.

Poskytování těchto zpráv dohodnuté v rámci kodexu zásad trvá s měsíční frekvencí až do evropských voleb. Poslední soubor zpráv jednotlivých platforem bude zveřejněn v červnu. Jak bylo dohodnuto v březnu, představitelé EU se k otázce dezinformací vrátí na červnovém zasedání Evropské rady. Hodnocení provedené Komisí bude podkladem pro tyto debaty.

Do konce roku 2019 Komise provede komplexní posouzení prvního roku platnosti kodexu. Pokud se ukáže, že výsledky nejsou uspokojivé, může Komise navrhnout další opatření, včetně opatření regulační povahy.

Souvislosti

Kodex zásad byl přeložen do všech úředních jazyků EU, čímž se usnadní jeho provádění na vnitrostátní úrovni, bude přístupnější pro všechny občany a bude šířeji využíván.

Z kodexu vychází také cyklus podávání měsíčních zpráv, který je součástí akčního plánu proti dezinformacím. Tento plán přijala Evropská unie v prosinci 2018 za účelem budování kapacit a posílení spolupráce mezi členskými státy a orgány EU, jež by umožnila aktivně bojovat proti nebezpečí plynoucímu z dezinformací.

Signatáři, kteří zprávy podávají, se v říjnu 2018 dobrovolně zavázali dodržovat kodex zásad boje proti dezinformacím. Kodex usiluje o dosažení cílů stanovených ve sdělení, které Komise předložila v dubnu 2018, a signatáři se v něm zavazují:

 • snížit příjmy z reklamy účtům a internetovým stránkám, které dezinterpretují informace, a poskytnout inzerentům odpovídající bezpečnostní nástroje a informace o internetových stránkách šířících dezinformace,
 • umožnit zveřejnění informací o politické reklamě a usilovat o zveřejnění informací o tematické reklamě,
 • vypracovat jasnou a veřejně přístupnou politiku v oblasti identity a internetových botů a přijmout opatření k rušení falešných účtů,
 • poskytnout občanům informace a nástroje, které jim pomohou přijímat informovaná rozhodnutí, usnadnit přístup k různým pohledům na témata veřejného zájmu a zároveň upřednostňovat spolehlivé zdroje,
 • zaručit výzkumným pracovníkům přístup k údajům, který je v souladu s ochranou soukromí, aby bylo možné sledovat a lépe chápat šíření a dopad dezinformací.

Komise před volbami do Evropského parlamentu, které se budou konat v květnu 2019, monitoruje pokrok, jehož platformy dosáhly při plnění závazků, které jsou před volební kampaní nejdůležitější a nejnaléhavější. Jde o závazky týkající se kontroly umísťování reklamy, politické a tematické reklamy a integrity služeb. Tento monitoring probíhá ve spolupráci se skupinou evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA).

Kodex jde také ruku v ruce s doporučením obsaženým ve volebním balíčku, který předseda Komise Juncker oznámil v projevu o stavu Unie v roce 2018 a jehož cílem je zajistit svobodné, spravedlivé a bezpečné volby do Evropského parlamentu. Mezi opatření uvedená v balíčku patří větší transparentnost politické reklamy na internetu a možnost uvalit sankce za nezákonné použití osobních údajů se záměrem ovlivnit výsledky těchto voleb. Členské státy by měly vytvořit síť vnitrostátní volební spolupráce, jejímiž členy budou příslušné orgány (orgány pověřené organizací voleb, kybernetickou bezpečností, ochranou údajů, orgány prosazování práva apod.), a dále by měly zavést kontaktní místo, které se zapojí do sítě pro volební spolupráci na evropské úrovni. První setkání na evropské úrovni proběhlo 21. ledna 2019, druhé 27. února a třetí 4. dubna.

Kodex zásad doplňuje řadu opatření na podporu mediální gramotnosti, stejně jako vytvoření sítě nezávislých ověřovatelů faktů a výzkumníků. Komise zejména financuje projekt sociální observatoře pro analýzu dezinformací a sociálních médií (SOMA), který poskytuje kooperativní platformu pro nezávislé evropské ověřovatele faktů. Konečným cílem všech těchto opatření je posílit roli nezávislých organizací občanské společnosti a uživatelů, aby tak mohli upozorňovat na dezinformační hrozby a spolupracovat s online platformami s cílem zdokonalit odhalování a analýzu dezinformačních vzorců a tendencí.

Další informace

Dubnové zprávy o provádění kodexu

Březnové zprávy

Únorové zprávy

Lednové zprávy

Otázky a odpovědi

Tisková zpráva: Evropa, která chrání: EU posiluje opatření proti dezinformacím

Informativní přehled: Akční plán proti dezinformacím

Sdělení Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup

Internetové stránky EU vs Disinfo

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV
 • Mastercard