Doporučení Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k nakládání s odpadem vzniklým při provádění antigenních testů

Publikováno: 3. 3. 2021

Vážení členové, zveřejňujeme doporučení Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k nakládání s odpadem vzniklým při provádění antigenních testů.

V ČR dostupné testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 jsou určeny pouze pro použití zdravotnickým pracovníkem (health care professional).

Použité antigenní testy a ostatní odpad vznikající při testování na COVID-19 je nutné považovat za infekční odpad. Proto musí být bezpečně shromažďován v obalech certifikovaných pro infekční odpad. Obaly musí být označeny, uzavřeny, musí být nepropustné, mechanicky odolné a spalitelné.

Každý shromažďovací prostředek je třeba, s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců zdravotnických zařízení i ostatních osob, které s odpadem dále nakládají, řádně označit druhem odpadu, místem vzniku, datem, katalogovým číslem odpadu a nejlépe i barevným odlišením shromažďovacího prostředku.

Pokud je to možné, měl by být odpad dekontaminován nebo alespoň ošetřen desinfekcí a to v místě jeho vzniku. Obal odpadu se před transportem ze zdravotnického zařízení desinfikuje vhodným desinfekčním prostředkem a to z důvodu ochrany zdraví pracovníků, kteří s odpadem dále nakládají. Všichni, kteří nakládají s odpady, musí nosit vhodné OOP a provádět častou hygienu rukou.

Na odpad se vztahují stejné povinnosti pro nakládání a transport jako pro ostatní infekční odpad kategorie B (UN 3291) uvedený v Katalogu odpadů pod kódy odpadů „ 18 01 01* Ostré předměty“ a 18 01 03* „ Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce“.

Doporučené postupy pro nakládání s infekčním odpadem jsou podrobně popsány v certifikované Metodice pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení

Odpady ze zdravotnických zařízení, SZÚ (szu.cz)

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů, SZÚ (szu.cz)

Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)

 

Zdroj: Doporučení-Národního-referenčního-centra-pro-hygienu-půdy-a-odpadů-k-nakládání-s-odpadem-vzniklým-při-provádění-antigenních-testů.pdf (mzcr.cz)

Zdroj: MZd

Ke stažení

Doporučení-Národního-referenčního-centra-pro-hygienu-půdy-a-odpadů-k-nakládání-s-odpadem-vzniklým-při-provádění-antigenních-testů.pdf PDF 21.04.2021 272.30 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV