Dopis SOCR ČR hejtmance Středočeského kraje - Ing. Jaroslavě Pokorné Jermanové

Publikováno: 27. 3. 2020

Věc: Výzva ke zjednání nápravy

Vážená paní hejtmanko,

v posledních dnech se na nás v zoufalosti obracejí jednotliví členové Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky s prosbou o pomoc ohledně šikanózního výkonu státní správy. Našimi členy nám bylo doloženo, že na území Středočeského kraje bylo v polovině března, tedy v okamžiku již řadu dní běžící nákupní horečky a bezprostředně před vyhlášením nouzového stavu, prováděna v prostorách provozoven prodávajících potraviny kontrola Krajským úřadem Středočeského kraje (Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad) dle ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to ve věci dostatku zboží, propagovaného prostřednictvím letákových akcí.

V návaznosti na tuto kontrolu byla dotyčným členům zaslána informace o zahájení kontrolyse zjištěním podezření z porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995  Sb, o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů a dále žádost o poskytnutí součinnosti v podobě vyjádření ke kontrole, sdělení podrobností k letákům a poskytnutí rozsáhlé řady dokumentů, to vše do 30. 3. 2020 (dále jen „žádost o poskytnutí součinnosti“).

Jsem přesvědčen, takovýto postup Krajského úřadu Středočeského kraje je nejen protiprávní a v rozporu s ustálenou judikaturou, ale hlavně neetický a v rozporu se zdravým rozumem. V situaci, kdy se celá společnost potýká s důsledky pandemie, v době, kdy je vyhlášen nouzový stav a jsou účinné opatření o omezení prodeje a volného pohybu osob, je zahájení kontroly dostatečného množství akčního zboží v provozovnách projevem neprofesionality a bezohlednosti Krajského úřadu Středočeského kraje při výkonu státní správy. Tato kontrola je nad to v rozporu se základními zásadami činností správních orgánů dle ustanovení § 2 odst. 4 a § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, neboť prováděná kontrolní činnost je absolutně nepřiměřená nastalým okolnostem a v rozporu s veřejným zájmem.

Krajský úřad Středočeského kraje se ke kontrole uchýlil i přesto, že v minulém týdnu panovala v provozovnách s potravinami po celé republice veřejně známá abnormální situace, kdy zákazníci hromadně nakupovali neočekávaně velké množství potravin a bylo mimořádně obtížné zajistit samotný provoz a alespoň základní potraviny v dostatečném množství. Naši členové již celý měsíc vynakládají veškeré možné úsilí na to, aby udrželi i za této těžké situace řádný chod všech svých provozoven a umožnili všem občanům uspokojit základní potravinovou potřebu.

Za tuto činnost se našim členům nedostalo žádné pomoci ze strany státu ani ze strany kraje. Ve Středočeském kraji místo poděkování (když už jste nepovažovala za vhodné nabídnout prodavačkám v první linii alespoň základní ochranné pomůcky) naopak čelí nájezdu kontrolních osob do provozoven. V současné době nikdo z členů nemá jakoukoliv volnu kapacitu na to, aby pro Krajský úřad Středočeského kraje zpracovával rozsáhlou analýzu o počtu objednaných kusů zboží, jejich rozdělení na jednotlivé prodejny a jejich časové odprodeje.

Tímto dopisem Vás vyzývám jako osobu jmenující ředitele krajského úřadu k zastavení kontrolní činnosti Krajského úřadu Středočeského kraje v předmětné oblasti do doby ukončení nouzového stavu, ke zjednání nápravy neuvážených kroků z poloviny března tohoto roku a k omluvě všem dotčeným členům Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

 

Ing. Tomáš Prouza, prezident

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Ke stažení

Jermanová - šikanózní kontroly 20200327.pdf PDF 21.04.2021 203.57 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV