Stanovisko Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR ke korektnímu podnikání v obchodu

Publikováno: 11. 11. 2005

Stanovisko Svazu obchodu a cestovního ruch ČR ke korektnímu podnikání v obchodu Svaz trvale sleduje situaci na českém vnitřním trhu v souvislosti s rozsáhlou kontrolou dodržování prodejních podmínek, projednává ji uvnitř i vně členské základny a s ohledem na přetrvávající negativní mediální kampaň zasahující širokou sféru obchodního podnikání v ČR se jí znovu zabýval na jednání svého představenstva dne 8.11. 2005, které přijalo následující stanovisko: Svaz, jako zástupce obchodníků, se distancuje od těch prokázaných způsobů jednání obchodníků, kdy mohlo dojít k ohrožení zdraví spotřebitele či spotřebitel byl vědomě klamán. V těchto případech je namístě tvrdý a nekompromisní postih. Apeluje na všechny obchodníky, aby v tomto ohledu zpřísnili kontrolu vnitřních kontrolních norem a nekompromisně postupovali vůči jedincům, kteří se těchto klamavých až trestních činů dopustili. Svaz, jako sektorový reprezentant obchodu, však odmítá plošnou kriminalizaci obchodu, znevažování výsledků obchodního podnikání a nemůže připustit, aby následkem zjištěných excesů byli všeobecně znevažováni obchodníci, velkými společnostmi počínaje a malými podnikateli konče. Dozorové orgány, v rámci své standardní činnosti, uskutečnily v obchodech tisíce kontrol s výsledky, které dle nám dostupných informací zásadně nevybočily z pohledu četnosti svých zjištění a jejich většinové závažnosti z rozsahu, provázejícího běžnou dosavadní kontrolní činnost. Přitom je zřejmé, že obchod je v současné době pod výrazným drobnohledem, a to jak z hlediska četnosti provádění kontrol, tak i jejich rozsahu a hloubky. Obchod, se svým nezpochybnitelným významem pro hospodářství, zaměstnanost a úspěšným zapojením země do společného evropského trhu, zaznamenal za 15 let obrovský rozvoj a to i bez výraznější podpory ze strany státu. Tento vývoj s sebou rovněž přinesl nejenom koncentraci prodeje rozsáhlého sortimentu zboží do velkých řetězcových obchodních zařízení s velkým počtem zaměstnanců, ale také zahájil potřebnou integraci malého a středního podnikání. K tomu došlo, bez zlehčování nyní zjištěných problémů, ve prospěch spotřebitele (samozřejmě i úspěšného podnikání). Znamená to však i nové problémy (nejde přitom o specificky českou, lokální záležitost), které je třeba včas a přiměřeně řešit. Svaz, jako zástupce podnikatelů v obchodu, je přesvědčen, že v reakci na nyní mediálně vyhrocenou situaci, příliš nepomohou umělá administrativní opatření regulativního či restrikčního charakteru, byť sebelépe míněná. V tomto ohledu by bylo naléhavé velmi důsledně vyhodnotit následný dopad takovýchto opatření do oblasti malého a středního podnikání a na odběratelsko dodavatelské obchodní vztahy. Snaha Svazu, zaměřená na zlepšování image obchodu s přihlédnutím k nastavenému společenskému požadavku, bude intenzivně cílena na: - zintenzivnění stávající spolupráce s dozorovými orgány v oblasti prevence a hodnocení zjištěných závad - prohloubení odborné spolupráce se státními institucemi a systémové spolupráce se spotřebitelskými organizacemi - zkvalitnění dodavatelských vztahů v obecné rovině - autoregulaci prostřednictvím dohodnutého způsobu etického chování v podnikání - spolupráce s členskými subjekty Svazu na popisu a analýze příčin současného stavu a hledání cest ke zlepšení podmínek obchodu. Svaz obnovil svoji předchozí aktivitu k přijetí Pravidel etického chování podnikatelských subjektů v českém obchodu. Představenstvo Svazu na svém zasedání dne 8.11. 2005 rozhodlo opětovně podpořit tento záměr a považovat ho za významný a perspektivní úkol obchodního sektoru. Akce bude zastřešena sdružením Korektní podnikání jako nezávislou stranou. Ing. Helena Pískovská prezidentka Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV