ELEKTROODPAD - základní informace

Publikováno: 8. 11. 2005

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27.ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních uložila všem členským státům povinnost zpětného odběru, likvidace a recyklace elektrických a elektronických zařízeních, týká se to těchto kategorií:

Velké domácí spotřebiče
Malé domácí spotřebiče
Zařízení telekomunikační a zařízení informačních technologií
Spotřebitelská zařízení
Osvětlovací zařízení
Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)
Hračky a  zařízení pro volný čas a sporty
Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)
Přístroje pro monitoring a kontrolu
Automatické dávkovače  

Pro členské státy EU bylo uloženo, aby nejpozději do 31. prosince 2006 zajistily, aby výrobci splnili následující cíle:

  • míra využití musí být zvýšena na min 80% průměrné hmotnosti na spotřebič

  • opětovné použití a recyklace součástek, materiálu, látek musí být zvýšena na min 75% průměrné hmotnosti na spotřebič

Na základě této směrnice byl v České republice přijat zákon, č. 7/2005 Sb. V tomto zákonu jsou uvedeny pojmy a základní povinnosti výrobců elektrozařízení, na které je přenesena povinnost se zpětným odběrem, likvidaci a recyklaci, a to na jejich náklady.

Na tento zákon navazuje prováděcí vyhláška Ministra životního prostředí uvedená ve Sbírce zákonů č.352/2005 a č.353/2005 ze dne 15.září 2005.

Tato vyhláška stanoví bližší podmínky financování, nakládání s elektrozařízeními pocházející z domácností uvedenými na trh do dne 13.srpna 2005 (historické elektrozařízení) a po 13.srpnu 2005. Dále jsou stanoveny bližší podmínky financování nakládání s elektroodpady, nepocházející z domácností.

Systém zařízení ke sběru elektroodpadu je možné následujícími způsoby:

  1. individuálním systémem – jedná se o systém vytvořený a provozovaný samostatně a na vlastní náklady jedním výrobcem

  2. solidárním systémem – tj. systém vytvořený a provozovaný dvěma nebo více výrobci

  3. kolektivním systémem – tj. systém vytvořený výrobci nebo výrobci pověřenou právnickou osobou a provozovaný právnickou osobu odlišnou od výrobce nebo výrobcem pověřené právnické osoby

Výrobci jsou povinni označovat výrobky symbolem uvedení výrobku na trh

po 13.srpnu 2005. Provádí se to několika způsoby:  

a)      vyznačením data uvedení na trh

b)      vyznačením symbolu „8/05“

c)      vyznačením grafického symbolu, tj. přeškrtnutá popelnice a silná čára pod touto přeškrtnutou popelnicí.

Pokud označení není možné umístit přímo na elektrozařízení, uvádí se v průvodní dokumentaci.

Ve vyhlášce jsou uvedeny bližší podmínky financování, a to jak pro výrobce, kteří plní povinnosti v rámci individuálního systému, tak pro ty výrobce, kteří odvádějí příspěvky do kolektivního systému.

Výrobce nebo dovozce jako povinná osoba musí prostřednictvím právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání zajistit, aby byl informován spotřebitel o způsobu provedení zpětného odběru těchto použitých výrobků.

Výrobce eletrozařízení má za povinnost zajistit informování spotřebitele o požadavku, aby zařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale aby byla odkládána na místech k tomu určených nebo v místech jejího zpětného odběru.

Cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady a následně zákonných norem ČR je, aby z použitých elektrozařízení bylo co nejvíce surovin vytěženo a  tyto vráceny do výroby.

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV